ingrid

Lid Raad van Toezicht Profiel Zorg Stichting Waardeburgh Sliedrecht

Sluitingstermijn

Organisatie

Waardeburgh is een protestants-christelijke organisatie die zorg, verpleging en diensten biedt aan de ouder wordende mens in de gemeenten Hardinxveld-Giessendam, Sliedrecht, Papendrecht en Alblasserdam. De organisatie biedt zowel intra- als extramurale zorg, verpleging en dienstverlening.

De missie luidt: “Stichting Waardeburgh is een protestants-christelijke stichting die uit naastenliefde zorg biedt aan senioren. Het evangelie van Jezus Christus vormt de inspiratiebron. Dit betekent echter niet dat Waardeburgh er alleen is voor mensen met dezelfde overtuiging. Iedereen is welkom. Onder zorg verstaan wij “alle diensten en middelen die bijdragen aan het welbevinden van de cliënt.”

De zorgvisie is het vertrekpunt: “Waardeburgh gaat ervan uit dat de cliënt leidend is. Het doel is de zelfredzaamheid van de cliënt zo lang mogelijk in stand te houden, gericht op lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welbevinden. Het behoud van de eigenwaarde van de cliënt is bij Waardeburgh van wezenlijk belang. Waardeburgh zal de zelfzorgtekorten van de cliënt alleen volledig aanvullen na overleg met de cliënt en/of diens familieleden. Waardeburgh zet zich in om een gevoel van veiligheid en geborgenheid bij en rondom de cliënt te creëren en te borgen. Saamhorigheid, verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid, gastvrijheid en persoonlijke aandacht onderstrepen als vanzelfsprekend de zorg- en dienstverlening.”

Bij Waardeburgh zijn 650 medewerkers werkzaam en 600 vrijwilligers actief. De organisatie heeft een omzet van € 24 miljoen en is financieel gezond. De organisatie kenmerkt zich door haar consistentie en betrouwbaarheid als zorgverlener én werkgever én haar identiteit. Grote loyaliteit en lokale binding spelen hierbij een belangrijke rol. Waardeburgh heeft de ambitie om zelfstandig te blijven bestaan. Vanwege haar omvang is het op een aantal specifieke thema’s lastig om passende deskundigheid in huis te hebben. Daarom werkt ze nauw samen met een drietal protestants-christelijke regionale collega-instellingen in het lerend netwerk Care4Q.

Het is een uitdaging voor Waardeburgh om voldoende vernieuwend en innovatief te zijn en om tijdig te anticiperen op strategische ontwikkelingen op lange termijn. Ze mag zich specifieker gaan profileren als de beste protestants-christelijke zorgaanbieder in de regio, sneller inspelen op actuele zorgontwikkelingen en meer ambitie laten zien. Dat moet de komende jaren gaan blijken uit het neerzetten van innovatieve zorgconcepten, het ontwikkelen van nieuwe diensten met partners en het zoeken van de samenwerking met welzijn- en zorgaanbieders. Dit alles vanuit de vraag: “wat hebben de toekomstige bewoners en cliënten nodig?” Kortom: de organisatie moet, met behoud van het goede, worden aangestuurd als zorgonderneming en actief inspelen op de actuele thema’s in de zorgsector.

De organisatie wordt aangestuurd door een bestuurder die rapporteert aan de Raad van Toezicht. Volgens het rooster van aftreden vertrekt thans het lid dat door de Centrale Cliëntenraad (CCR) is voorgedragen. We zoeken daarom een nieuw lid met een zorginhoudelijk profiel.

De Raad van Toezicht

De RvT is het orgaan dat in lijn met de recente ontwikkelingen in governance toezicht houdt op en werkgever is van de bestuurder. Tevens toetst de RvT de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurder. De RvT fungeert voor de bestuurder als klankbord en keurt, daar waar de statuten dat voorschrijven, de besluiten goed. De raad vervult in- en extern een ambassadeursrol, waarbij de RvT optreedt als belangenbehartiger van de stichting en verantwoording aflegt aan de buitenwereld. Het is de kunst om te schakelen en te balanceren tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie innemen en toegankelijk zijn.

De leden van de Raad van Toezicht onderschrijven de protestants-christelijke identiteit van stichting Waardeburgh en de wijze waarop dit in de organisatie wordt ingevuld.

De onderwerpen waarop de Raad Toezicht houdt zijn onder andere:

-   het woon- en leefklimaat c.q. de kwaliteit van leven van de cliënt;
-   ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie;
-   de organisatie en haar prestaties;
-   het werkklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg;
-   het functioneren van de bestuurder;
-   belangrijke externe ontwikkelingen;
-   de relatie met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
-   de statutair voorgeschreven taken.

De raad volgt de governance code van de NVTZ. Het is een professionele raad die fungeert als sparring partner voor de bestuurder en waar op open, transparante en respectvolle wijze met elkaar wordt gediscussieerd.

Het profiel

Voor dit profiel zoeken we een lid met ervaring in de VVT-sector en ruime kennis van de ontwikkelingen en kwaliteit in de ouderenzorg in de breedste zin van het woord. Je weet welke kwaliteitseisen er gesteld worden, hebt inzicht in de actuele zorgontwikkelingen en kennis van de veranderende wetgeving in de zorgsector. Je houdt toezicht vanuit de invalshoek van kwaliteit van zorg en innovatie. Je wordt benoemd op bindende voordracht van de CCR. Je hebt ervaring als toezichthouder, je bent een zorgprofessional, je hebt meerdere jaren ervaring in de zorg en hebt affiniteit met de regio (uiteraard kan er geen sprake zijn van belangenverstrengeling).  Natuurlijk houden we bij de benoeming rekening met de ideale samenstelling in de balans tussen man en vrouw. We zoeken momenteel twee nieuwe leden en we willen minimaal één vrouw benoemen.

Het nieuwe lid is een stevige persoonlijkheid, heeft een kritische houding, wil de echte dialoog aangaan, legt de vinger op de zere plek, is transparant, trekt duidelijk grenzen, wil bijdragen aan de teamontwikkeling van de RvT en participeren in het lerend netwerk Care4Q. Je hebt de wens om bij te dragen aan de innovatiekracht van de organisatie en een groot lerend vermogen. Uiteraard conformeer je je aan de identiteit, missie en visie van Waardeburgh. 

Het nieuwe lid dient uiteraard over de algemene competenties van toezichthouders te beschikken:

 • betrokkenheid met het maatschappelijk domein in het algemeen en de ouderenzorg in het bijzonder;
 • het vermogen om, in zijn of haar visie en handelen, de kwaliteit van de zorg aan de cliënt voorop te stellen;
 • affiniteit heeft met de regio en regionale netwerken en daarin als toezichthouder een actieve rol wil spelen;
 • affiniteit met de doelstelling, missie en kernwaarden van Waardeburgh;
 • aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten;
 • een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;
 • verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • een brede maatschappelijke oriëntatie;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Waardeburgh stellen.

Uiteraard geldt voor deze toezichthouder dat hij/zij affiniteit heeft met de organisatie en hart heeft voor de sector. Het is relevant om volledig ongebonden en onafhankelijk te zijn.

Aanbod en procedure

De vergoeding voor deze nevenfunctie is € 7.239,= per jaar. De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 18 november. Wij checken de namenlijst van kandidaten die hebben gereageerd bij de RvT en de bestuurder. De intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats tussen 22 en 30 november. Na deze gesprekken maken we een selectie van 3 – 4 kandidaten die een gesprek krijgen bij Waardeburgh. Deze gesprekken (met de voorzitter en een lid van de RvT, 2 leden van de CCR en de directeur/bestuurder) vinden plaats op 17 en 21 december. Deze gesprekken worden door ons bureau begeleid. Een kennismaking met de OR en de Centrale Identiteitsraad maakt onderdeel uit van het proces. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp. Uw cv met motivatie ontvangen we graag via onze website.


Deel deze pagina in uw netwerk