ingrid 1504 85 Banner

Lid Raad van Toezicht Rotterdam

Organisatie

MEE Rotterdam Rijnmond streeft er naar om de meest kwetsbare mensen met een beperking te laten meedoen in de samenleving. De organisatie is er voor iedereen die, als gevolg van een chronische ziekte of een beperking op lichamelijk, verstandelijk of cognitief gebied, te maken heeft met complexe vraagstukken of problemen ondervindt met zelfredzaamheid of maatschappelijke participatie. De professionals van MEE Rotterdam Rijnmond  geven informatie, advies en ondersteuning aan de cliënten. Ze werken vanuit de overtuiging dat de cliënten over vaardigheden, kwaliteiten en mogelijkheden beschikken, ze zelf verantwoordelijk zijn voor de regievoering over het leven en de keuzes die ze maken en dat iedereen recht heeft op volwaardige deelname aan het maatschappelijk leven. Kernwaarden die ze hierbij hanteren zijn professionaliteit, deskundigheid, flexibiliteit, daadkracht en betrouwbaarheid.

Bij MEE Rotterdam Rijnmond zijn een kleine 200 medewerkers werkzaam. De omzet bedraagt + € 11 miljoen en ze hebben ruim 5500 cliënten. De individuele ondersteuning bedraagt ongeveer 75% van de omzet. Voor de overige 25% houdt de organisatie zich bezig met collectieve taken zoals informatievoorziening aan burgers,  belangenorganisaties, bestuurders en instellingen in het sociaal domein.  Ze signaleert  relevante ontwikkelingen en schept  voorwaarden voor maatschappelijke activering en integratie o.a. door middel van het opbouwen en onderhouden van de sociale kaart en relevante netwerken. MEE Rotterdam Rijnmond werkt in Rotterdam en de zeven gemeenten er omheen: Schiedam, Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Lansingerland. Ze werkt actief en nauw samen met ketenpartners om haar missie te realiseren en maakt deel uit van de landelijk dekkende vereniging MEE Nederland.

De afgelopen jaren heeft MEE Rotterdam Rijnmond een veranderingsproces doorgemaakt. De ontwikkelingen in het sociaal domein vragen om een nieuwe kijk en positie in het maatschappelijk veld. Onder de noemer  MEEgaMOVE is hier in 2010 een start mee gemaakt. Nu duidelijk is dat in 2015 de financiële middelen voor de cliënt ondersteuning worden overgeheveld naar de gemeenten, zal MEE Rotterdam Rijnmond op innovatieve wijze moeten anticiperen op de uitdagingen die de toekomst brengt.

Conform het rooster van aftreden verlaten twee leden einde van dit jaar de Raad van Toezicht. Wij zoeken voor MEE Rotterdam Rijnmond goede kandidaten die de rol van lid van Raad van Toezicht op zich willen nemen.

DE RAAD VAN TOEZICHT
De Raad van Toezicht, die bestaat uit 5 leden, heeft recent haar werkwijze geëvalueerd en streeft, mede gezien de toekomstige ontwikkelingen waar MEE Rotterdam Rijnmond mee te maken krijgt, naar een verdere professionalisering en modernisering van haar toezichthoudende functie. Bij de werving van de twee nieuwe leden wordt kritisch gekeken naar de juiste combinatie van ervaring, deskundigheid en stijl. Zij moeten een aanvulling zijn op de ambitieuze, gedreven en betrokken raad.

Dit betekent dat de Raad van Toezicht zodanig dient te zijn samengesteld dat:

 • de affiniteit met het klantperspectief geborgd is;
 • er voldoende affiniteit met de zorgsector in het algemeen en de doelstelling van MEE Rotterdam Rijnmond in het bijzonder aanwezig is;
 • een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
 • een spreiding van de maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is;
 • de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en de bestuurder in staat zijn onafhankelijk en kritisch te opereren;
 • adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de bestuurder;
 • ze een afspiegeling is van de diversiteit die de stad Rotterdam typeert

De Functie

De Raad van Toezicht is het orgaan dat op maatschappelijk verantwoorde wijze toezicht houdt op en werkgever is van de bestuurder. Tevens toetst ze de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurder. Ze fungeert als klankbord voor de bestuurder en keurt besluiten van de bestuurder goed (bv. belangrijke strategische, organisatie- en investeringsbeslissingen). Uiteraard alles conform de vastgelegde statuten en de code van good governance. Het is de kunst van een goede raad om te schakelen tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie innemen en toegankelijk zijn. De onderwerpen waarop de raad toezicht houdt zijn onder andere:
 • ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie;
 • kwaliteit en veiligheid;
 • de organisatie en haar prestaties;
 • het werkklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg;
 • het functioneren van de bestuurder;
 • belangrijke externe ontwikkelingen;
 • het relatiepatroon met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
 • de statutair voorgeschreven taken.

De raad komt 5 keer per jaar bij elkaar.

Gezien alle toekomstige ontwikkelingen is het belangrijk dat de zorgportefeuille goed bemand wordt. Daarom wordt van dit nieuwe lid verwacht dat hij/zij een visie op de actuele ontwikkelingen in de zorgsector inbrengt, weet wat er speelt in dit domein, wat de decentralisaties en wijzigingen in de AWBZ/WMO betekenen en welke consequenties dit heeft voor de strategie van MEE Rotterdam
Rijnmond. Met deze inhoudelijke kennis draagt dit lid bij aan de toekomst van de organisatie.

Het Profiel

Wij zoeken kandidaten die passen bij de cultuur van MEE Rotterdam Rijnmond, bij de stijl van deze raad en bij de diversiteit van Rotterdam. Een aantal eigenschappen is voor deze rol onontbeerlijk: intrinsieke betrokkenheid en motivatie; hoge mate van medemenselijkheid; ambitieus, creatief, innovatief, vernieuwend met realiteitszin, krachtige persoonlijkheid met gevoel voor humor. Specifiek voor deze nevenfunctie zoeken we kandidaten die actief zijn in hun loopbaan en ruime ervaring hebben in de zorgsector. Je hebt een visie op de huidige dynamiek en actuele ontwikkelingen in deze sector. Gedegen kennis van de wijzigingen in de AWBZ, de WMO en de decentralisaties zijn onontbeerlijk. Je hoeft geen ervaring als toezichthouder te hebben, uiteraard wel affiniteit met mensen met een beperking en een grote focus op cliënt perspectief. We zoeken een stabiele persoonlijkheid die rust brengt. Een binding met de stad is een gegeven maar mag geen belangenverstrengeling veroorzaken.

De competenties waar alle raadsleden over dienen te beschikken:
 • affiniteit met de doelstelling van de stichting in het algemeen en met klantperspectief in het bijzonder;
 • betrokkenheid met het maatschappelijk middenveld en vernieuwing en innovatie in de zorgsector;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten;
 • een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;
 • verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • een brede maatschappelijke oriëntatie;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan MEE Rotterdam Rijnmond stellen;
 • passend bij de Rotterdamse cultuur en diversiteit.
Uiteraard geldt voor ieder lid dat ze affiniteit heeft met de doelgroep en hart voor de sector. Het is relevant om volledig ongebonden en onafhankelijk te zijn. Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling.

Aanbod en procedure

De vergoeding voor het lidmaatschap van de Raad van Toezicht van MEE Rotterdam Rijnmond is vastgesteld op een honorarium van € 6.000,= per jaar. De termijn om op deze positie te reageren sluit op 13 oktober 2013. De intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats tussen 28 oktober en 14 november 2013. De gesprekken bij de organisatie vinden plaatsen op 28 november 2013. Deze gesprekken worden begeleid door ons bureau, in de persoon van Ingrid Venekamp. Bij haar kunt u meer informatie opvragen. Het is de intentie van de raad om de benoemingsprocedure dit jaar af te ronden. Wij lezen graag terug waarom u deze nevenfunctie wilt vervullen.

Deel deze pagina in uw netwerk