ingrid

Lid Raad van Toezicht Samenwerken in netwerken Blijf Groep Amsterdam

Sluitingstermijn

Organisatie

Blijf Groep helpt om huiselijk geweld te stoppen. Al bijna 45 jaar bieden de professionals hulp aan alle betrokkenen: slachtoffers, getuigen, plegers en kinderen. Ze zetten zich in voor vrouwen, mannen en kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld. Samen met hen kijken ze wat er nodig is voor een leven zonder geweld. Blijf Groep staat voor veiligheid, betrokkenheid en het duurzaam stoppen van geweld. Voor iedereen die werkt aan het oplossen van huiselijk geweld, biedt Blijf Groep kennis, innovatie en expertise. Ongeveer 300 medewerkers zijn professioneel, betrokken en moedig. Waar anderen soms terugdeinzen, bieden zij concrete hulp.  

Blijf Groep werkt vanuit een duidelijke visie:

 • Kinderen én volwassenen hebben recht op een veilig thuis.
 • Zij geloven dat geweld in huiselijke kring kan stoppen en dat iedereen hieraan kan bijdragen.
 • Als expert op het gebied van huiselijk geweld staan zij voor bescherming tegen geweld, het doorbreken van geweldspatronen en het scheppen van de juiste omstandigheden voor veiligheid en herstel.
 • Zij werken hieraan samen met cliënten, ketenpartners en andere betrokkenen: vrijwillig en gemotiveerd, waar nodig met enige druk.
 • Zij gaan uit van het vermogen van mensen en hun kracht in sociale verbanden: de hulp is intensief waar nodig, licht waar mogelijk.

Blijf Groep werkt in opdracht van zes centrumgemeenten: Alkmaar, Almere, Amsterdam, Haarlem, Hilversum en Zaanstad. Ieder van deze centrumgemeenten werkt samen met omliggende regiogemeenten in de aanpak van huiselijk geweld. Daarnaast krijgt Blijf Groep opdrachten van regiogemeenten Diemen en Lelystad. Het werkgebied omvat daarmee bijna heel Noord-Holland (op de kop van Noord-Holland na) en Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Het werkgebied van Veilig Thuis Flevoland omvat de zes gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde.

In de Oranje Huizen en de andere (opvang)locaties bieden, coördineren en organiseren zij directe hulp op maat, thuis of in de opvang. Bij Veilig Thuis Flevoland bieden zij advies en ondersteuning bij huiselijk geweld en kindermishandeling, doen onderzoek en leiden toe naar de juiste hulpverlening. Dit doen zij voor burgers en professionals.

In de strategische koers voor de komende drie jaar zijn vijf ambities geformuleerd:

 • Het versterken van de hulp aan kinderen, plegers en ouderen
 • Ervaringsdeskundigheid en de stem van de cliënt klinkt door in de werkwijze
 • Het versterken van de professional
 • Het spelen van een proactieve rol in het maatschappelijke debat over huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Het versterken van de ketensamenwerking en aangaan van partnerschappen.

De organisatie heeft een omzet van + € 26 miljoen (grotendeels gemeentelijke gelden en voor een kleiner deel door bijdragen van fondsen, bedrijven en particulieren). Blijf Groep wordt aangestuurd door een directeur/bestuurder die rapporteert aan de Raad van Toezicht. Het rooster van aftreden voorziet in het aftreden van één lid dit najaar en één lid in het voorjaar van 2020. Omdat de voorzitter in 2021 aftreedt, ziet de Blijf Groep graag dat één van de twee nieuwe collega’s de beoogd nieuwe voorzitter is. We zoeken nu dus twee nieuwe toezichthouders en in dit profiel gaan we specifiek in op het nieuwe lid dat kennis meeneemt over profilerings – en positioneringsvraagstukken.

De Raad van Toezicht

De RvT is het orgaan dat in lijn met de recente ontwikkelingen in governance toezicht houdt op en werkgever is van de bestuurder. Tevens toetst hij de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurder. Hij fungeert voor haar als klankbord en keurt, daar waar de statuten dat voorschrijven, de besluiten goed. De raad vervult in- en extern een ambassadeursrol, waarbij de RvT optreedt als belangenbehartiger en verantwoording aflegt aan de buitenwereld. Het is de kunst van een goede raad om te schakelen en balanceren tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en toegankelijk zijn. De onderwerpen waarop de raad toezicht houdt zijn onder andere:

 • ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie;
 • de organisatie en haar prestaties;
 • het werkklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg;
 • het functioneren van de bestuurder;
 • belangrijke externe ontwikkelingen;
 • de relatie met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
 • de statutair voorgeschreven taken.

De raad volgt de governance code Sociaal Werk. De raad komt minimaal 4 keer per jaar bij elkaar en werkt met een auditcommissie, een commissie kwaliteit en veiligheid en een remuneratie commissie. Bij een goede raad zijn de leden complementair, zowel op inhoud als stijl; ze benaderen elkaar op positief kritische wijze en leveren graag een collectieve bijdrage.

Het profiel

Wij zoeken kandidaten die zich willen committeren aan deze bijzondere organisatie en die begrijpen welke positie Blijf Groep inneemt en wat ze betekent voor haar cliënten. Dus intrinsieke motivatie voor de Blijf Groep en voor deze rol zijn onontbeerlijk. 

Naast bovengenoemde ambities ziet Blijf Groep nog de volgende grote uitdagingen: de verregaande digitalisering, profilering en positionering van de organisatie en de samenwerking met andere partijen. Het werken aan herstel en duurzame veiligheid kan Blijf Groep niet alleen. Er is gekozen dit te doen met verschillende partijen die op specifieke gebieden specialist zijn. Deze samenwerking gaat met nadruk veel verder dan een stapeling of traditionele volgordelijke inzet van hulp. Zoals beschreven in het landelijk actieprogramma Geweld hoort nergens thuis streeft Blijf Groep naar een integrale samenwerking mét daarbij een duurzaam proces van gezamenlijk leren, zodat zij voortdurend de gezamenlijke inzet kunnen aanpassen aan nieuwe inzichten, aan successen, vondsten en missers. Omdat het opbouwen en onderhouden van deze netwerken specifieke kennis en ervaring vraagt, wil de Raad van Toezicht haar team graag completeren met een kandidaat met expertise op het gebied van samenwerking in netwerken. We zoeken voor dit profiel een ervaren toezichthouder die met beide benen in de maatschappij staat. Uw profiel laat zien dat u een teamspeler bent met duidelijke affiniteit voor het werkveld van Blijf Groep. Omdat een deel van de doelgroep een multiculturele achtergrond heeft, is ervaring op dat gebied een pre. Daarnaast verwachten wij dat u kennis heeft van de moderne vormen van toezicht houden.

Kandidaten uit een andere sector zijn welkom om te reageren. Organisatie sensitiviteit en empathisch vermogen zijn gewenst en kandidaten met ambities en talent om voorzitter te worden zijn welkom. Bestuurlijke ervaring, professionaliteit, senioriteit en reflectief vermogen. Uiteraard moet een beoogd voorzitter voldoende tijd hebben. Dit is een mooie kans om vanuit een andere positie een maatschappelijke bijdrage te leveren.     

Tenslotte passen bij deze RvT mensen die open zijn, een warme persoonlijkheid hebben en oprecht trots willen zijn op een organisatie als Blijf Groep. Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling.

Het lid dient uiteraard over de algemene competenties van toezichthouders te beschikken:

 • betrokkenheid met het maatschappelijk middenveld in het algemeen en opvang in het bijzonder;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten;
 • een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;
 • verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • een brede maatschappelijke oriëntatie;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Blijf Groep stellen.

Aanbod en procedure

De vergoeding voor de leden van deze RvT is voor 2020 op gemaximeerd € 6.000,= per jaar (deze vergoeding is exclusief BTW). Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de vergoeding voor een voorzitter of een lid omdat naast de reguliere vergadering van de rvt een lid ook nog participeert in de commissie kwaliteit en veiligheid of in de audit commissie.  De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 28 oktober. De intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats in de week van 4, 11 en 25 november. De gesprekken bij Blijf Groep vinden in december plaats. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp. Wij lezen graag terug waarom u deze nevenfunctie wilt vervullen. Uw cv met motivatie zien we graag via onderstaande button.


Deel deze pagina in uw netwerk