ingrid 1504 85 Banner

Lid Raad van Toezicht Sociaal Ondernemerschap, Marketing en Profilering Zwijndrecht

Sluitingstermijn

Organisatie

Vivenz is een stichting voor maatschappelijke dienstverlening in een werkgebied van 17 gemeenten: in de regio Vijfheerenlanden, de Alblasserwaard, Drechtsteden tot en met de BAR gemeenten.

Vivenz biedt professionele hulp en ondersteuning bij problemen op het gebied van het persoonlijk en/of maatschappelijk functioneren. Deze ondersteuning is laagdrempelig, praktisch, cliëntgericht, vraag gestuurd, onafhankelijk, lokaal georganiseerd en is er voor iedereen van jong tot oud.

Vivenz is op 1 oktober 2012 ontstaan uit een ontvlechting uit zorgorganisatie Aafje. Per 1 januari 2017 is het oorspronkelijke werkgebied van 6 gemeenten door een overname van de maatschappelijke dienstverlening van Stichting Rivas Zorggroep uitgebreid naar de huidige 17 gemeenten.

Vivenz onderscheidt zich door zich met visie en daadkracht in te zetten voor de kwetsbare burgers. Vertrouwen, perspectief en zelf de regie voeren zijn drie van de kernwaarden die zij daarbij voor ogen heeft. Ruim 200 medewerkers en vrijwilligers bieden algemeen maatschappelijk werk, sociaal raadsliedenwerk, schoolmaatschappelijk werk, bedrijfsmaatschappelijk werk, thuisbegeleiding, ervaringswerk, jongerenwerk, cliëntenondersteuning, crisisdienst, internethulpverlening, mediation en cursussen/trainingen. Deze dienstverlening wordt aangeboden vanuit de sociale wijkteams en de ring daarom heen. Vivenz wordt gefinancierd door de diverse gemeenten waar ze actief is. Het jaarlijkse budget van Vivenz bedraagt nu ruim € 9 miljoen. Vivenz is een financieel gezonde organisatie.

Nu de nieuwe gemeentelijke taken zijn geïmplementeerd, nemen gemeenten volgende stappen richting transformatie. Hierbij heeft Vivenz uitgebreide ervaring met zowel het regionaal als lokaal vormgeven van voorzieningen en projecten binnen meerdere gemeenten. Voor de komende jaren staat Vivenz voor een aantal mooie strategische uitdagingen, zoals de ontwikkelingen rond de sociale wijkteams en de mogelijke samenwerkingsmodellen van netwerk tot deelnemen aan lokale coöperaties. Vragen over de rol en positionering van Vivenz-professionals in en rond de teams, ook in relatie tot de moederorganisatie Vivenz, in de context van druk op de tarieven van maatschappelijk werk en thuisbegeleiding zijn belangrijke thema’s.

Vivenz wordt aangestuurd door een directeur/bestuurder die rapporteert aan de Raad van Toezicht. Voor de RvT zoeken we nu naar een nieuw lid.

De Raad van Toezicht
De RvT is het orgaan dat in lijn met de recente ontwikkelingen in governance toezicht houdt op en werkgever is van de bestuurder. Tevens toetst hij de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurder. Hij fungeert voor hem als klankbord en keurt, daar waar de statuten dat voorschrijven, zijn besluiten goed. De raad vervult in- en extern een ambassadeursrol, waarbij de RvT optreedt als belangenbehartiger en verantwoording aflegt aan de buitenwereld. Het is de kunst van een goede raad om te schakelen en balanceren tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en toegankelijk zijn. De onderwerpen waarop de raad toezicht houdt zijn onder andere:

 • ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie; 
 • de organisatie en haar prestaties; 
 • het werkklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg; 
 • het functioneren van de bestuurder; 
 • belangrijke externe ontwikkelingen; 
 • de relatie met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie; 
 • de statutair voorgeschreven taken.

De raad komt 5 tot 6 keer per jaar bij elkaar. Bij een goede raad zijn de leden complementair, zowel op inhoud als stijl; ze benaderen elkaar op positief kritische wijze en leveren graag een collectieve bijdrage. Vanwege belangenverstrengeling heeft één van de leden de Raad moeten verlaten en zoeken we een goede vervanger. Conform het rooster van aftreden verlaten drie andere leden eind 2017, medio 2018 en in 2019 de RvT.

De Functie

Vivenz gaat een uitdagende tijd tegemoet. De organisatie is substantieel gegroeid, de dienstverlening die geleverd wordt staat volop in de belangstelling en het werkgebied is uitgebreid. Er wordt nu met veel meer gemeenten onderhandeld. Het is van belang om in dat externe veld goed zichtbaar te zijn, samenwerkingspartners te vinden en allianties te sluiten. Vivenz bestaat nu ruim 5 jaar en is in staat gebleken om op een prima wijze als zelfstandige organisatie te opereren. Van nature heeft Vivenz een bescheiden houding: nuchter, pragmatisch, met een Rotterdamse mentaliteit: gewoon doen en erop af. Om ervoor te zorgen dat Vivenz haar positie verstevigt , beter over het voetlicht kan brengen wie ze is en wat ze doet en meer de publiciteit genereert, willen we voor deze eerste positie een toezichthouder die kritische vragen stelt over en de bestuurder kan steunen bij deze onderwerpen. Dus we zoeken een sociaal ondernemer met een focus op marketing en profilering van organisaties. Iemand die in het maatschappelijke domein organisaties op een andere manier heeft neergezet en gepositioneerd. Iemand met een creatieve en vrije geest, die de scherpe vragen stelt en zowel op inhoud als stijl een kritische tegendenker is. Die met gevoel voor humor en integriteit de juiste discussie voert. Voor deze rol hoef je geen toezichthoudende ervaring te hebben. Je dient wel over aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten te beschikken en je moet de potentie hebben om toezichthouder te worden. Je bent actief in je loopbaan. Regionale binding is een pré. De voorkeur gaat uit naar een vrouw. Je voelt je senang in een RvT die vanuit drive en passie wil bijdragen aan de maatschappelijke ontwikkeling. Dus als jij je ook met hart en ziel aan Vivenz wilt verbinden is dit een mooie nevenfunctie. Het is vanzelfsprekend om volledig ongebonden en onafhankelijk te zijn; er kan geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling.

Het Profiel

Het lid dient uiteraard over de algemene competenties van toezichthouders te beschikken:

 • betrokkenheid met het maatschappelijk middenveld in het algemeen en de maatschappelijke dienstverlening in het bijzonder;
 • affiniteit met de doelstelling van Vivenz;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten;
 • een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;
 • verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;een brede maatschappelijke oriëntatie;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Vivenz stellen.

Aanbod en procedure

De vergoeding voor de leden van deze RvT is € 4.000,= per jaar. De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 26 april 2017. De intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats op 4, 12 en 22 mei. De gesprekken bij Vivenz vinden op 30 mei plaats. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp. Wij lezen graag terug waarom u deze nevenfunctie wilt vervullen.


Deel deze pagina in uw netwerk