ingrid 1504 85 Banner

Lid Raad van Toezicht (Utrecht)

Sluitingstermijn

Organisatie

PGOsupport is een onafhankelijke netwerkorganisatie die 240 patiënten- en gehandicaptenorganisaties helpt en adviseert om zich verder te professionaliseren. Ze draagt bij aan het versterken van de positie van kwetsbare mensen en helpt hen en hun organisaties om zelf beter de belangen te behartigen.

PGOsupport biedt diensten die de maatschappelijke positie van deze organisaties versterken en de kwaliteit en continuïteit van hun bedrijfsvoering ondersteunen, vooral door gebruik te maken van de al in het veld aanwezige kennis en kunde. PGOsupport biedt trainingen, geeft advies en organiseert themabijeenkomsten en is de organisator van het Participatie Kompas. Verder biedt PGOsupport interactieve ondersteuning aan de organisaties via artikelen, nieuwsbrief en uitwisseling via sociale media. PGOsupport ontsluit de kennis en ervaring van de ene organisatie voor de andere. PGOsupport houdt zich niet bezig met lobby en belangenbehartiging. 

De organisatie is in 2008 opgericht door de koepels van patiënten- en gehandicaptenorganisaties en is sinds 2011 een zelfstandige stichting. In de afgelopen jaren heeft PGOsupport een stevige positie gekregen in het veld. Er is grote tevredenheid over de invulling die PGOsupport in de afgelopen jaren heeft gegeven aan haar rol, zowel bij de opdrachtgever (VWS), als bij de patiënten- en gehandicaptenorganisaties en hun koepels. PGOsupport is in staat om samen met deze organisaties efficiënt en effectief te werken aan professionalisering en aan een goede inbreng van het cliëntperspectief.

De werkorganisatie wordt gevormd door een kern van 13 gedreven medewerkers met een schil van 35 – 40 ZZP’ers. De recente bestuurswissel, het winnen van de aanbesteding van VWS van € 3,8 miljoen en een aantal signalen uit het veld hebben PGOsupport uitgedaagd om de strategische keuzes kritisch tegen het licht te houden. Het is een uitdaging om in deze tijden, waarin de ontwikkelingen in het sociaal domein zich in rap tempo opvolgen, een toekomstbestendige organisatie neer te zetten. Ze heeft de ambitie uitgesproken om zich te ontwikkelen naar een professionele adviesorganisatie die minder afhankelijk is van de huidige geldstromen en die werkt voor een bredere doelgroep van coalities en organisaties van kwetsbare mensen. Tegelijk wil PGOsupport een waarde- en visie gedreven, maatschappelijk betrokken organisatie blijven die een waarderende/onderzoekende attitude nastreeft.

PGOsupport wordt aangestuurd door een directeur/bestuurder die rapporteert aan een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht wordt gevormd door 5 leden. Recent zijn twee leden afgetreden en het rooster van aftreden voorziet in een vertrek van 2 andere leden in de nabije toekomst. We zijn daarom op zoek naar (tenminste) een nieuw lid dat de Raad van Toezicht komt versterken in deze uitdagende en boeiende tijd.

De Functie

De RvT is het orgaan dat in lijn met de recente ontwikkelingen in governance toezicht houdt op en werkgever is van de bestuurder. Tevens toetst hij de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurder. Hij fungeert voor hem als klankbord en keurt, daar waar de statuten dat voorschrijven, zijn besluiten goed. De raad vervult in- en extern een ambassadeursrol, waarbij de RvT optreedt als belangenbehartiger en verantwoording aflegt aan de buitenwereld. Het is de kunst van een goede raad om te schakelen en balanceren tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en toegankelijk zijn.

De onderwerpen waarop de raad toezicht houdt zijn onder andere:

 • ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie;
 • de organisatie en haar prestaties;
 • het werkklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg;
 • het functioneren van de bestuurder;
 • belangrijke externe ontwikkelingen;
 • de relatie met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
 • de statutair voorgeschreven taken.

De raad komt 5 tot 6 keer per jaar bij elkaar. Daarnaast zijn de audit- en renumeratiecommissie actief en wonen de leden een paar keer per jaar bijeenkomsten voor pg-organisaties bij. Bij een goede raad zijn de leden complementair, zowel op inhoud als stijl; ze benaderen elkaar op positief kritische wijze en leveren graag een collectieve bijdrage. 

Het Profiel

Omdat PGOsupport een boeiende tijd tegemoet gaat die veel kansen biedt en mooie uitdagingen in zich heeft, hebben we geen standaard profiel opgesteld. We zoeken in de breedte naar kandidaten met een achtergrond in:

 • het advieswerk binnen het sociaal domein. We gaan graag in gesprek met kandidaten die weten hoe je nieuwe markten aanboort en diensten ontwikkelt. Die voor PGOsupport kunnen meedenken over andere opdrachtgevers en alternatieve geldbronnen. We denken bijv. aan een partner van een adviesbureau dat opereert in de wereld van welzijn, regionale samenwerkingsverbanden, participatie van medewerkers en bewoners. Of een bestuurder die recent de transitie heeft doorgemaakt naar een meer marktgerichte en minder overheidsafhankelijke organisatie. Dus een (sociaal) ondernemer met kennis van strategie, business modellen en organisatie ontwikkeling.

of

 • de nieuwe manier van samen werken en samen leven. Kandidaten met een innovatieve geest die begrijpen hoe de nieuwe hybride vormen in het sociaal domein werken, die een gevoel hebben bij de deeleconomie, die de relevantie van het echte net- en samenwerken onderschrijven. Die het nieuwe denken van deze tijd omarmen.

Naast de inhoudelijke kennis, visie en/of het netwerk dat iemand meebrengt, zoeken we naar kandidaten met een groot gevoel voor humor, die graag het goede gesprek voeren, een professioneel kritische houding hebben, heel transparant zijn en zich kwetsbaar durven opstellen. Die echt snappen wat deze veranderingen betekenen voor de patiënten en gehandicaptenbeweging en die een groot hart hebben voor de doelgroep waar het uiteindelijk om draait. Gezien de samenstelling van de RvT zijn we op zoek naar een vrouw die actief is in haar loopbaan en ervaring heeft als toezichthouder. Het is vanzelfsprekend om volledig ongebonden en onafhankelijk te zijn; er kan geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling.

Het lid dient uiteraard over de algemene competenties van toezichthouders te beschikken:

 • betrokkenheid met het maatschappelijk middenveld in het algemeen en de patiënten en gehandicaptenbeweging in het bijzonder;
 • affiniteit met de doelstelling van PGOsupport;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten, tot uiting komend in een heldere visie op haar relatie tot de kardinale deugden;
 • een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;
 • verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • een brede maatschappelijke oriëntatie;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als PGOsupport stellen.

Aanbod en procedure

De vergoeding voor de leden van deze RvT is € 4.000,= per jaar. Daarnaast worden (reis)kosten vergoed. De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 16 maart. De intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats in de week van 20 en 27 maart. De gesprekken bij PGOsupport vinden op 12 april plaats. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp. Middels uw cv met motivatie lezen wij graag terug waarom u deze nevenfunctie wilt vervullen. 


Deel deze pagina in uw netwerk