ingrid

Lid Raad van Toezicht "Zorg en ethiek" S&L Zorg Roosendaal

Sluitingstermijn

Organisatie

S&L Zorg is een professionele en betrokken zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in West Brabant. Ongeveer 700 medewerkers en 250 vrijwilligers bieden dagelijks aan circa 350 cliënten uitstekende zorg. De omzet bedraagt + € 38 miljoen.

S&L Zorg wil de beste zorg leveren binnen haar vakgebied. Met medewerkers die plezier beleven aan hun werk en vanuit eigen verantwoordelijkheid handelen. Een liefdevolle en respectvolle benadering voor de cliënt staat centraal, waarbij er aandacht is voor de eigen regie van de cliënt. In het strategisch beleidsplan 2018 – 2021 “Samen zijn we S&L Zorg” is als ambitie geformuleerd dat de cliënten passende ondersteuning krijgen en worden uitgedaagd het beste uit hun leven te halen. Het doel is om het leven van de bewoners, deelnemers en medewerkers in al haar facetten zo waardevol en prettig mogelijk te maken. Deze opgave vraagt om deskundig uitgevoerde zorg en ondersteuning waarbij wordt uitgegaan van vertrouwen in elkaars handelen. Dat betekent dat iedereen in de organisatie elke dag op zoek gaat naar mogelijke verbetering van de kwaliteit van leven en dat dat gebeurt vanuit een liefdevolle houding. Hiervoor is van belang dat iedereen autonomie ervaart, zich verbonden en competent voelt om het leven naar eigen inzicht in te kunnen richten. Bij S&L Zorg wordt systematisch toegewerkt naar verbetering van het woon- en leefklimaat van de cliënten. Vakbekwaamheid van medewerkers is de basis van het professionele handelen. De uitdagingen waar S&L zorg voor staat zijn duurzame inzetbaarheid, de arbeidsmarkt, zorginnovatie en vastgoedvraagstukken. Er zijn initiatieven om regionale netwerksamenwerkingen aan te gaan.

S&L Zorg wordt aangestuurd door een bestuurder die rapporteert aan de Raad van Toezicht die bestaat uit 5 leden. Eén van de toezichthouders neemt dit voorjaar afscheid en we werven nu een nieuwe toezichthouder.

De Raad van Toezicht

De RvT is het orgaan dat in lijn met de recente governance ontwikkelingen toezicht houdt op en werkgever is van de bestuurder. Tevens toetst de Raad besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurder. De Raad fungeert als klankbord en keurt, daar waar de statuten dat voorschrijven, de besluiten goed. De raad vervult in- en extern een ambassadeursrol, waarbij de RvT mede optreedt als belangenbehartiger en verantwoording aflegt aan de buitenwereld. Het is de kunst van een goede raad om te schakelen en balanceren tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en toegankelijk zijn.

De onderwerpen waarop de raad toezicht houdt zijn onder andere:

 • het woon –en leefklimaat c.q. de kwaliteit van leven van de cliënt;
 • De financiële duurzaamheid en cyclus van planning en control (begroting, jaarrekening)
 • de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie;
 • de organisatie en haar prestaties;
 • het werkklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg;
 • het functioneren van en het goede samenspel met de bestuurder;
 • belangrijke externe en interne ontwikkelingen;
 • de relatie met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
 • de statutair voorgeschreven taken.

De raad vergadert ongeveer 7 keer per jaar. De leden zijn complementair, zowel op inhoud als stijl; ze benaderen elkaar op positief kritische wijze en leveren graag een collectieve bijdrage. Bij deze organisatie horen toezichthouders die verbindend, warm en betrokken zijn en open en transparant communiceren.

Het profiel

Het nieuwe lid van deze RvT brengt kennis van zorg en ethiek in de zorg mee, denkt vernieuwend, is innovatief en brengt door het stellen van een ander soort vragen anders denken op gang. De gedroomde kandidaat heeft een vernieuwende kijk op zorg en toezichthouden en voegt waarde toe door het gesprek over ethische en morele dilemma’s, innovatie in de zorg en het cliëntenperspectief in de gehandicaptenzorg aan te zwengelen. We zoeken een ideale mix van inhoudelijke expertise en rechtvaardige levenshouding. Deze positie biedt eventueel ruimte voor een startende toezichthouder. Gezien de samenstelling van de RvT zoeken we vrouwelijke kandidaten die woonachtig zijn in de driehoek Bergen op Zoom, Breda en Dordrecht. Als je een stevige, professionele en rolbewuste kandidaat bent, actief in haar loopbaan en voldoende tijd hebt om deze positie serieus in te vullen, ben je van harte welkom om te solliciteren.

Het nieuwe lid dient uiteraard over de volgende algemene competenties te beschikken:

 • betrokkenheid met het maatschappelijk domein in het algemeen en de gehandicaptensector in het bijzonder;
 • die in zijn of haar visie en handelen de kwaliteit van de zorg aan de cliënt voorop stelt;
 • affiniteit heeft met de regio en regionale netwerken en daarin als toezichthouder een actieve rol wil spelen;
 • affiniteit met de doelstelling, missie en kernwaarden van S&L Zorg;
 • toezichthoudende kwaliteiten;
 • een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;
 • verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • een brede maatschappelijke oriëntatie en kennis op het terrein van zorginnovatie
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als S&L Zorg stellen.

Uiteraard geldt voor deze toezichthouder dat hij/zij affiniteit heeft met de organisatie en hart heeft voor de sector. Het is relevant om volledig ongebonden en onafhankelijk te zijn. Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling.

Aanbod en procedure

De vergoeding voor deze nevenfunctie is conform de WNT norm en het advies van de NVTZ. De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 6 maart. Wij toetsen de namenlijst bij de RvT en de bestuurder. De intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats in de week van 9 maart. De gesprekken bij S&L Zorg worden in de tweede helft va maart gevoerd. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp. Wij lezen graag terug waarom je deze nevenfunctie wilt vervullen. Je cv met motivatie zien we graag via onze website.


Deel deze pagina in uw netwerk