nicoline

Manager bedrijfsvoering (32-36 uur) te Dordrecht

Sluitingstermijn

Organisatie

Stichting Jeugdteams is op zoek naar een vernieuwende manager bedrijfsvoering die gemotiveerd is om  in deze jonge organisatie de bedrijfsvoering verder in te richten zodat deze optimaal faciliterend is voor de medewerkers en de verantwoording aan cliënten en gemeenten mogelijk maakt.

Het nieuwe jeugdstelsel is sinds 2015 in werking. De gemeenten hebben vanuit de Rijksoverheid de verantwoordelijkheid gekregen voor de jeugdzorg. Aanbieders van jeugdhulp en cliëntvertegenwoordigers in de regio Zuid-Holland Zuid hebben zich samen met 17 gemeenten in 2013 en 2014 voorbereid op deze decentralisatie. In gezamenlijkheid is toen besloten om in 2015 een aparte stichting op te richten voor de jeugdprofessionals die in de 17 gemeenten werkzaam zijn: Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid (verder te noemen Stichting Jeugdteams).

Stichting Jeugdteams faciliteert jeugdprofessionals in alle 17 gemeenten. De professionals werken in verschillende lokale constellaties: sociale teams, jeugdteams en CJG-jeugdteams. In deze teams wordt integraal gekeken naar wat de hulpvraag is en wat de eigen mogelijkheden en oplossingen binnen het gezin en de (opvoed)omgeving is. Is dit ontoereikend dan wordt er gezamenlijk met het gezin bekeken of de inzet van jeugdhulp nodig is. Dit vanuit het uitgangspunt behoud van  regie over het eigen leven en volgens de principes: preventieve inzet, vroegtijdige ondersteuning, passende zorg, zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig. Samen doen wat nodig is om goede, professionele jeugdhulp te verzorgen voor alle inwoners van deze 17 gemeenten.

In de regio is in algemene zin een ontwikkeling zichtbaar naar de vorming van integrale teams die voor alle inwoners het eerste aanspreekpunt zijn (lokale 0 tot 100+-teams).

Stichting Jeugdteams is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de prestaties van de jeugdprofessionals, die in 2016 niet alleen ruim 6.200 kinderen en jeugdigen, maar ook hun ouders/verzorgers en andere gezinsleden professionele hulp en ondersteuning boden. De teams waarin de jeugdprofessionals van Stichting Jeugdteams werken, worden gevormd door professionals van diverse organisaties, met daarnaast een eigen personeelsbestand van + 160 FTE. Stichting Jeugdteams heeft een jaarlijkse omzet van ruim € 12 miljoen. De ondersteunende diensten HR, Financiën, ICT en kwaliteit en innovatie worden gezamenlijk met 2 andere stichtingen vorm gegeven onder de naam “Care&Able”. De Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid is de opdrachtgever van Stichting Jeugdteams, gemandateerd door de 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid. Per gemeente wordt aangesloten op lokaal beleid en lokale voorzieningen. Verantwoording wordt per gemeente vorm gegeven.

De jeugdteams vormen de spin in het web van het jeugdstelsel en hebben tot doel dat jeugdigen opgroeien tot zelfredzame burgers, dat meer opvoeders zelfredzaam zijn en dat meer sociale netwerken van gezinnen en buurten actief zijn. De professionals werken oplossingsgericht, starten vanuit de hulpvraag van het gezin, leveren maatwerk en dragen bij aan maatschappelijk rendement. Het gezin voert de regie en de professional ondersteunt het gezin zodat één gezin, één plan, één regisseur gerealiseerd kan worden. Binnen het jeugdteam zijn de professionals vanuit verschillende expertises (Jeugd & Opvoedhulp, Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg en Jeugd Licht Verstandelijke Beperkte zorg) actief. Om de bedrijfsvoering verder te ontwikkelen in deze relatief nieuwe organisatie is  Stichting Jeugdteams op zoek naar een  manager bedrijfsvoering die op een moderne en kritische wijze bedrijfsvoering vorm geeft.

De Functie

In deze nieuwe functie van manager bedrijfsvoering komen enkele aandachtsgebieden samen die de organisatie ondersteunen. De manager is eindverantwoordelijk voor de onderdelen: Finance & Control (incl. contractmanagement), Facilitair en HRM. De functie bevat een zeer breed werkveld met extra aandacht voor de ontwikkeling van strategische bedrijfsvoering. Het doel van deze functie is het op strategisch niveau mede vormgeven, realiseren van en adviseren over het organisatiebeleid ten aanzien optimalisering van werkprocessen, de planning- en control cyclus, verantwoording en het continu bewaken en verbeteren van de resultaten door (ingehuurde) derden. De manager bedrijfsvoering is gericht op het inrichten van de ondersteuning die de resultaatverantwoordelijke professionals maximaal ondersteunt.

Je hebt als manager bedrijfsvoering verschillende rollen:

 • Allereerst bewaak je de kwaliteit van de bedrijfsvoering processen in de breedste zin van het woord. Je draagt zorg voor een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering en het laag houden van het overhead percentage (zowel in FTE’s als in Euro’s).
 • Je levert een bijdrage aan belangrijke strategische veranderingen binnen Stichting Jeugdteams. Je werkt aan de realisatie van de ingezette organisatie veranderingen en creëert draagvlak in de organisatie, zodat de implementatie van veranderingen door betrokken medewerkers gedragen wordt.
 • Je ondersteunt bij de verbetering van de verschillende digitale processen. Je hebt plezier in het goed op orde hebben van het managementinformatiesysteem. Je werkt hierin nauw samen met de manager ICT. Je zorgt voor innovatieve procesverbetering en draagt zorg voor een optimale samenwerking tussen de verschillende diensten. Met als resultaat dat de medewerkers en gebiedsmanagers van het primaire proces van Stichting Jeugdteams beschikken over informatie, systemen en hulpmiddelen die de professionals in hun dagelijks werk helpen en de verantwoording optimaal wordt vorm gegeven aan de Serviceorganisatie en de gemeenten.
 • Je draagt zorg voor het inkoop- en contractmanagement.
 • Je draagt zorg voor de sturing op de ondersteunende diensten, zodat zij effectief hun werk kunnen doen om de managers te informeren en adviseren.
 • Je onderhoudt een breed in- en extern netwerk, vertegenwoordigt de organisatie en behartigt de belangen van Stichting Jeugdteams in contacten met gemeenten, instanties en leveranciers.

De manager bedrijfsvoering neemt deel aan het strategisch overleg en ontvangt leiding van de directeur-bestuurder. Je houdt nauw contact met de gebiedsmanagers en werkt samen met de manager ICT. Je adviseert, stuurt en faciliteert hen en de directeur-bestuurder. Je bent hierin gespreks- en sparringpartner. Je realiseert een gezonde bedrijfsvoering, een servicegerichte ondersteuning en gezamenlijk met het strategisch overleg en de directeur-bestuurder draag je bij aan de strategische kaders van de organisatie. Daarnaast ben je gesprekspartner voor de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid; zo nodig en desgewenst ga je samen met of in opdracht van de directeur-bestuurder in gesprek met de Raad van Toezicht en de Raad voor het Publiek Belang.

Het Profiel

Je bent een daadkrachtige en inspirerende manager met een bedrijfskundige achtergrond. De schaalgrootte van Stichting Jeugdteams vind je aantrekkelijk. Je bent zowel pragmatisch als strategisch, hands-on en op alle terreinen aanspreekbaar. Je weet hoe je de cirkel van doel naar actie naar resultaat rond moet maken. Je bent van de levende control, je bent hierin creatief en gebruikt het als hulpmiddel om je doelen te bereiken. Je haalt de vraag op bij jouw klanten in de organisatie en bij externe opdrachtgevers zoals de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid en gemeenten.. Je hebt ervaring met ondersteuningsgerichte bedrijfsvoering en toont hierin lef en brengt structuur. Je houdt hierbij je verantwoordelijkheid in acht en bent een sterke onderhandelaar. Je schakelt makkelijk tussen de verschillende onderdelen van bedrijfsvoering en de rest van de organisatie. Je bent in staat om de bedrijfsvoering verder te professionaliseren en de organisatie te adviseren welke stappen er nog verder gezet dienen te worden. Je geeft op aansprekende wijze leiding op een  manier die past bij onze mensen en een organisatie in ontwikkeling. Je bent in staat om de financiële kansen en/of consequenties te beoordelen en om te zetten in adviezen. Je bent een stevige persoonlijkheid en beschikt over een ruime mate van organisatiesensitiviteit. Je hebt gevoel voor verhoudingen en weet het zakelijke te combineren met behoud van relaties. Je bent besluitvaardig, een stevige adviseur, authentiek en hebt overtuigingskracht. Je bent conceptueel sterk, een goede schrijver en gericht op kwaliteit. Je bent in staat om een organisatie in opbouw duidelijkheid en stabiliteit te geven.

Functie-eisen en kerncompetenties

Je beschikt over een relevante opleiding op HBO+ of universitair niveau, aangevuld met een bedrijfskundige, management- en/of financiële opleiding. Je hebt minimaal 10 jaar relevante ervaring. Je hebt kennis en ervaring met het gemeentelijk denken en je bent vaardig in het communiceren, verbinden, initiëren, motiveren en feedback geven. Je bent de verbindende schakel voor de bedrijfsvoering en de sparringpartner op dit vlak voor de directeur-bestuurder en externe partners.

In deze nieuwe, veelzijdige rol is het belangrijk dat je kennis hebt van en ruime ervaring hebt met:

 • Processen rondom de bedrijfsvoering
 • Budgetterings-, begrotings- ICT- en informatietechnieken
 • Verbinden van systemen
 • Verantwoording inrichten
 • Procesbegeleiding en organisatie brede (innovatie)projecten
 • Invoeren van zakelijk denken
 • Verbinden en ontwikkelen van een team

Verder herken je jezelf in de volgende competenties:

 • Financieel sterk
 • Managementkwaliteiten met een coachende stijl van leidinggeven
 • Initiatiefrijk
 • Strategisch en analytisch
 • Organiseren en prioriteren
 • Verbinden en overtuigen
 • Onderhandelen en lobbyen
 • Veranderkundig sterk
 • Project- en procesmatig werken
 • Gevoel voor processen in de organisatie
 • Gericht op samenwerking en besluitvaardig
 • Integer en gevoel voor humor

Aanbod en procedure

De functie van manager bedrijfsvoering is ingeschaald in schaal 12 conform de cao Jeugdzorg en bedraagt, afhankelijk van ervaring, op basis van 36 uur per week maximaal € 5.294,85 per maand.

De reactietermijn voor deze vacature sluit op 1 september 2017, waarna selectiegesprekken bij Bosman en Vos zullen starten. De eerste gesprekken met Stichting Jeugdteams staan gepland op 19 en 21 september op het hoofdkantoor van Stichting Jeugdteams in Dordrecht. Een (case) assessment op 22 of 26 september maakt mogelijk deel uit van de procedure.

Voor vragen en voor het opvragen van een uitgebreide functiebeschrijving kun je contact opnemen met Nicoline Franken van Bosman & Vos. Contact opnemen kan via het mailadres nfranken@bosmanvos.nl

Je cv met motivatie zien we graag tegemoet.


Deel deze pagina in uw netwerk