nicoline

Manager Zorginhoud RVE Extramuraal (32-36 uur) Leiderdorp

Sluitingstermijn

Organisatie

ActiVite is een professionele, betrokken en betrouwbare zorgorganisatie, die integrale arrangementen biedt aan diensten op het gebied van hulp bij het huishouden, begeleiding en (gespecialiseerde) verzorging en (wijk)verpleging. ActiVite biedt haar diensten aan in de gebieden Zuid Holland Noord, Midden Holland en Amstelland en Meerlanden. Ongeveer 2500 medewerkers leveren dagelijks ‘Zorg met een glimlach’ aan de cliënten. Om deze zorgverlening in de toekomst te continueren is de visie, missie, strategie en tactiek herijkt en uitgewerkt in een aangepaste organisatiestructuur en werkprocessen. De strategische focus van ActiVite is de komende jaren gericht op de eigen regie van de cliënt in samenhang met het informele systeem van de cliënt om de kwaliteit van leven te behouden of te vergroten. Doelmatigheid en sturen op uitkomsten van zorg, gecombineerd met het leveren van (waar mogelijk meetbare) kwaliteit zowel op zorginhoud als in klantwaardering, kunnen de zorg ook in de toekomst financieel houdbaar maken.

De manager zorginhoud maakt onderdeel uit van de RVE Extramuraal en legt verantwoording af aan de directeur RVE Extramuraal en werkt samen met de manager bedrijfsvoering binnen de RVE.

RVE
In de RVE Extramuraal zijn alle producten en diensten die ActiVite verricht en die onder de ZVW (aanspraak wijkverpleging) en overbruggingszorg (PV en VP) vallen gepositioneerd.  De RVE extramuraal bestaat uit 460 fte verdeeld over 7 regio’s met een omzet van 26 miljoen. De RVE Extramuraal richt zich op een kosteneffectieve, kwalitatief hoogwaardige en optimale strategisch sterke positie in de ketens in de regio. De centrale bedrijfsstrategie voor de RVE is het leveren van vraag gestuurde zorg binnen de vastgestelde budgettaire kaders. Dit betekent dat vanuit de centrale cliëntvraag gestreefd wordt naar een optimale verbinding bij de levering van de zorg:

 • Thuis wonen (wijken)
 • Seniorencomplexen (beschut wonen)
 • Tijdelijke (herstel) zorg
 • Behandelfuncties (verbinding met huisartsen in de wijk)
 • Specialistische zorg (verbinding met ziekenhuizen in de regio

De Functie

Je geeft mede vorm aan het op resultaatgerichte, efficiënte, effectieve en integrale wijze laten functioneren van de RVE. Je werkt, conform het vastgestelde beleid, opdat de doelen met betrekking tot dienstverlening en productie, zorginhoud, financiën en HRM worden bereikt. Je bent samen met de directeur van de RVE Extramuraal en de manager bedrijfsvoering mede verantwoordelijk voor het bereiken van de strategische en tactische doelen van het concern.
Jouw focus als manager is vooral gericht op zorginhoud, kwaliteit en de uitkomsten van zorg. Dit doe je door het operationaliseren, vorm geven,  implementeren en consolideren van (innovatieve) projecten . De uitvoering en implementatie verzorg je samen met de verschillende teams. Je bent bevoegd tot het nemen van maatregelen, binnen de gestelde kaders en randvoorwaarden, die het effectief en efficiënt realiseren van de doelen bevorderen.Je geeft voor deze projecten sturing aan de teammanagers en het specialistenteam. Daarnaast ben je loyaal aan de missie, visie en doelstellingen van de organisatie en draagt deze actief uit.

De manager zorginhoud is verantwoordelijk voor de volgende drie deelgebieden:

Coördinatie en aansturing

 • Het mede realiseren van de productieafspraken en voldoen aan de vastgestelde normen t.a.v. productie, productiviteit en regelgeving;
 • Verantwoordelijkheid dragen t.a.v. eenduidige beleidsbewaking op tactisch niveau binnen de instelling en is verantwoordelijk hiervoor binnen de RVE;
 • Het binnen gestelde kaders mede beheren van formatie en budgetten en het rapporteren van afwijkingen hiervan aan de directeur;
 • Input leveren ter voorbereiding aan begrotingsbesprekingen,de zorginkoop en beleidsontwikkeling (specifiek op de onderdelen innovatie en kwaliteit);
 • Maken en bewaken, in overleg met de directeur, van afspraken over de interne en externe dienstverlening;
 • Mede zorg dragen zorg voor een effectieve en geaccepteerde communicatie binnen de RVE.

Resultaatverantwoordelijkheid voor kwaliteit en uitkomsten van zorg

 • Je bent mede verantwoordelijk voor de adequate uitvoering van het beleid, evalueert de resultaten en rapporteert hieromtrent aan de directeur RVE Extramuraal; en bent mede verantwoordelijk voor de implementatie van de zorginhoudelijke aspecten;
 • Je bent mede verantwoordelijk voor de inhoudelijke manier van werken; je bent mede verantwoordelijk voor de implementatie van zelforganiserende teams binnen de RVE;
 • Je bent mede verantwoordelijk voor een postieve waardering en klantbeleving van cliënten en de uitkomsten van zorg;
 • Je bent verantwoordelijk voor de implementatie en borging van de meetmethode van cliënttevredenheid en uitkomsten van zorg.  Je bent verantwoordelijk voor de opzet en het aangaan van relaties met nieuwe samenwerkingspartners.

Ontwikkeling en innovatie

 • Je geeft mede vorm aan PR- en marketingaspecten;
 • Je speelt in op ontwikkelingen en veranderingen in het kader van de ZWV en overbruggingszorg middels een flexibele, proactieve en innovatieve werkwijze;
 • Je waarborgt het behoud c.q. verbetering van de markt- en concurrentiepositie van de RVE;
 • Je bent mede verantwoordelijk voor productontwikkeling, promotie, marketing en effectmeting.

Als manager zorginhoud RVE extramuraal rapporteer je periodiek aan de Directeur RVE extramuraal over de realisatie van de contractafspraken, komt met verbetervoorstellen en indien nodig, met vervolgacties.

Het Profiel

Je hebt een relevante afgeronde opleiding op minimaal HBO+ niveau en een aanvullende managementopleiding. Je hebt minimaal 3 jaar management ervaring. Je hebt kennis van kwaliteitsmanagement, zorgbeleid en zorg- en dienstverleningsprocessen binnen de zorg en kunt marktgericht werken in een concurrerende omgeving. Je hebt ervaring met het begeleiden van veranderingsprocessen en kennis van automatisering en nieuwe media technieken. Je bent de linking pin naar de ontwikkelingen in het veld en de teammanagers.

Je hebt een innovatieve blik naar de zorg en hebt de daadkracht om projecten in gang te zetten en af te maken. Je bent ondernemend en ambitieus en weet met veel energie projecten in gang te zetten en hiervoor een businesscase te formuleren. Je bezit financieel inzicht en uitstekende onderhandelingsvaardigheden met betrekking tot het aangaan van contracten. Daarnaast zien we in jou graag de volgende kwaliteiten:

 • Denken in kansen en mogelijkheden en weet dit over te brengen aan de teams en hen mee te nemen in de vernieuwende projecten die je start.
 • Voor jou geldt: afspraak is afspraak.
 • Je hanteert een vlotte pen, weet je weg te vinden in een veelheid aan informatie en werkt gestructureerd.
 • Je hebt een sterk analytisch denkvermogen, kunt snel schakelen en bent in staat om verbanden te leggen op strategisch niveau.
 • Je bent goed in staat om je eigen werk te organiseren en te creëren.
 • Je signaleert, initieert, analyseert, motiveert en corrigeert met veel durf en lef.
 • In je werk ben je een combinatie van netwerker, proactief zijn, van relativeren en vasthoudend zijn. Je bent representatief, integer, proactief en sterk in het overbruggen van weerstanden.

Aanbod en procedure

Deze functie is ingeschaald in fwg 65 van de cao VVT en het salaris bedraagt maximaal € 5.103,75 bruto per maand op basis van 36 uur. In eerste instantie wordt een contract van een jaar aangeboden. Nicoline Franken van Bosman & Vos begeleidt deze procedure. De inschrijftermijn voor deze vacature sluit op 3 april 2017. De intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats op 4, 5 en 6 april en de gesprekken bij ActiVite vinden plaats op 10 april.


Deel deze pagina in uw netwerk