ingrid

Ondernemende Directeur Bestuurder (32-36 uur) Rotterdam

Sluitingstermijn

Organisatie

MEE Rotterdam Rijnmond, verder te noemen MEE RR streeft ernaar om de meest kwetsbare mensen met een beperking te laten meedoen in de samenleving. De organisatie is er voor iedereen die, als gevolg van een chronische ziekte of een beperking op lichamelijk, verstandelijk of cognitief gebied, te maken heeft met complexe vraagstukken of problemen ondervindt met zelfredzaamheid of maatschappelijke participatie. De professionals van MEE RR  geven informatie, advies en ondersteuning aan de cliënten, veelal als onderdeel van een sociaal team. Ze werken vanuit de overtuiging dat de cliënten over vaardigheden, kwaliteiten en mogelijkheden beschikken, ze zelf verantwoordelijk zijn voor de regievoering over het leven en de keuzes die ze maken en dat iedereen recht heeft op volwaardige deelname aan het maatschappelijk leven. Kernwaarden die ze hierbij hanteren zijn professionaliteit, deskundigheid, flexibiliteit, daadkracht en betrouwbaarheid.

Bij MEE RR zijn ruim 200 medewerkers werkzaam. De omzet bedraagt + € 11 miljoen en ze hebben ruim 5000 cliënten. De individuele ondersteuning, uitgevoerd in de gemeentelijke sociale teams, bedraagt ongeveer 90% van de omzet. De overige 10% behelst school maatschappelijk werk en projecten op het gebied van arbeid, sport en zelfstandig reizen. Daarnaast speelt MEE RR een pro actieve rol bij het signaleren van relevante ontwikkelingen en schept  voorwaarden voor maatschappelijke activering en integratie o.a. door middel van het opbouwen en onderhouden van de sociale kaart en relevante netwerken. MEE RR werkt in Rotterdam en de zeven gemeenten er omheen: Schiedam, Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Lansingerland. Ze werkt actief en nauw samen met ketenpartners om haar missie te realiseren en maakt deel uit van de landelijk dekkende vereniging MEE NL.

De afgelopen jaren heeft MEE RR een veranderingsproces doorgemaakt. De ontwikkelingen in het sociaal domein vragen om een nieuwe positie in het maatschappelijk veld. Sinds de overgang naar de WMO is er veel gediscussieerd over onafhankelijke cliëntondersteuning. MEE RR staat voor het bevorderen van inclusie en wil meedoen mogelijk maken. Dit doel verandert niet, de context verandert wel. Het werk wordt op steeds meer verschillende plekken uitgevoerd (in wijkteams, loketten en op scholen), in verschillende situaties (aan het begin van een traject of aan het einde), vanuit verschillende financieringsbronnen (WMO en WLZ) en is van tijdelijke of permanente aard. Het uitgangspunt blijft gelijk: MEE RR wil samen met de cliënt de beste keuze maken, los van het belang van gemeenten of zorgpartners. Dit maakt dat de organisatie uitdagende tijden tegemoet gaat: MEE RR wil een stevige verankering en duidelijke positionering in de gemeenten, een omzetgroei uit alternatieve financierings-bronnen realiseren, nieuwe dienstverlening/producten op het gebied van bv. arbeid ontwikkelen en een begrip op het gebied van deskundigheid over de doelgroep blijven.

Vanwege het vertrek van de directeur/bestuurder zoekt de Raad van Toezicht naar de beste kandidaat die haar kan opvolgen.

De Functie

De directeur/bestuurder van MEE RR heeft een aantal uitdagende opdrachten:

Borgen van de onafhankelijke cliëntondersteuning & stevige verankering van MEE in het veld en duidelijke positionering in de gemeenten: met het adagium “de inhoud is leidend, de vorm volgt” in het achterhoofd zorg je ervoor dat de cliëntondersteuning geboden blijft worden. Onafhankelijkheid is hierbij het middel en geen doel op zich. Om dit te realiseren werk je diverse scenario’s uit zodat MEE RR voorbereid is op de gevolgen van de aanbesteding. Je zorgt voor het behoud van de deskundigheid van de MEE professionals in de teams; zij zijn de specialisten op hun vakgebied en het is de taak van MEE RR als moederorganisatie om dat zo te houden. Je borgt de primaire dienstverlening die is gedefinieerd voor de gemeenten en zorgt dat de beste inkoopafspraken met de gemeenten zijn gemaakt.

Externe representatie
Je bent degene die MEE RR in het externe veld vertegenwoordigt. Je onderhandelt met de wethouders van de gemeenten, werkt nauw samen met collega aanbieders en je representeert MEE RR aan de bestuurlijke tafels. Je zorgt ervoor dat MEE RR voor haar netwerkpartners een begrip blijft op het gebied van deskundigheid over de doelgroep. Je bent het boegbeeld en laat in allerlei gremia de toegevoegde waarde van onafhankelijke cliëntondersteuning zien. Je handhaaft de goede reputatie en het mooie netwerk dat MEE RR al heeft en bouwt dat nog verder uit. Je kijkt goed naar mogelijkheden om samen te werken en je realiseert nieuwe verbindingen. Je voert de lobby naar lokale en politieke belangenorganisaties van de doelgroep.

Aanboren van nieuwe markten en nieuwe geldstromen
MEE RR is grotendeels afhankelijk van gemeentelijke financiering. Om een grotere onafhankelijkheid te realiseren is het noodzakelijk om nieuwe financieringsmogelijkheden en geldstromen aan te boren. Je zoekt naar andere markten en nieuwe mogelijkheden. Er is bv. ruimte om te innoveren op toeleiding naar arbeid. Je gaat op zoek naar mogelijkheden in het bedrijfsleven, kijkt naar private fondsen, onderzoekt verdere samenwerking met het UWV, verzilvert kansen uit het traject met USG Restart, kijkt wat er kan bij het cluster Werk en Inkomen en bij het Participatiefonds. Zijn er meer mogelijkheden op het gebied van gezondheid en sport? Kun je de goede positie van het school maatschappelijk werk verder uitnutten? Welke lijnen zijn relevant richting bv. de huisartsen en de zorgverzekeraars? Je zorgt voor innovatie van nieuwe dienstverlening, product ontwikkeling en nieuwe ideeën en concepten. Je denkt hierbij continu na over wie de doelgroep is (kan die worden uitgebreid naar mensen zonder beperking?) en hoe je portfolio eruit moet zien.

Organisatie (her)inrichten en aansturen
MEE RR is een improvisatie-organisatie die continu meebeweegt en inspeelt op ontwikkelingen in de markt. Richt de organisatie zo in dat ze aansluit bij de nieuwe werkelijkheid en past bij de missie van MEE RR. Uiteraard is deze opdracht afhankelijk van de gunning van de aanbesteding. Na de gunning ben je als leider van MEE RR degene die de medewerkers weer meeneemt naar de nieuwe werkelijkheid. Je zorgt voor versterking, professionalisering en verbreding van de organisatie en je creëert een context waarin mensen worden geïnspireerd en zich blijvend ontwikkelen. Door de omvang is de bedrijfsvoering kwetsbaar. Je toetst de weerbaarheid en werkt ideeën uit om deze weerbaarheid te versterken. Vanwege de grote flexibele schil van MEE RR moet je continu alert blijven op de kwaliteit van dienstverlening. Je stuurt in deze hybride omgeving (80 medewerkers zijn werkzaam in de wijkteams) direct de manager dienstverlening, de manager marketing & innovatie, het hoofd P&O, medewerkers ICT en financiën en indirect 200 medewerkers aan. Je houdt de medewerkerstevredenheid hoog (al 3 jaar gemiddeld een 8) en het verzuim laag (4% totaal en 2% kortdurend). Je zorgt ervoor dat de systematiek van het persoonlijk opleidingsbudget succesvol is geïmplementeerd. Uiteraard ben je verantwoordelijk voor een financieel gezonde en duurzame bedrijfsvoering, bied je helder inzicht in de resultaten en zorg je voor optimale kostenbeheersing.

De aanbesteding
De directeur/bestuurder start in een hectisch tijdsgewricht waarin de gemeente Rotterdam op alle beleidsterrein heeft aanbesteed. MEE RR bereidt zich momenteel voor op deze aanbesteding. Hiervoor is een interimmer aangetrokken en rond 1 juli wordt de aanbesteding gegund. Het marktaandeel van Rotterdam beslaat zo'n 70% en voor de andere gemeenten wordt deels op contractbasis of via een subsidierelatie gewerkt.

 Je rapporteert aan de Raad van Toezicht.

Het Profiel

Het eerste wat we willen terugzien voor deze rol is betrokkenheid bij de doelgroep. We lezen graag waarom je een groot hart hebt voor dit werkveld. We zoeken iemand met drive en passie die goed gedijt in een onzekere context en die beschikt over uithoudings- en relativeringsvermogen. Die helder en transparant communiceert, toegankelijk is en een lastige boodschap kan brengen. We zoeken een stressbestendige bestuurder die energie krijgt van de uitdagingen waar MEE RR mee te maken heeft en die in staat is om op 3 borden tegelijk te schaken: wat is goed voor de cliënt, wat wil de financier en hoe blijft het uitdagend voor de medewerkers? Een kandidaat die het leuk vindt het om het mooie verhaal van MEE RR continu over het voetlicht te brengen. En uiteraard pas je goed in de Rotterdamse context.

Je beschikt over academisch werk- en denkniveau. De voorkeur gaat uit naar iemand die eerder eindverantwoordelijk is geweest. Of je bent een stevige en ervaren manager die in deze onzekere situatie overeind blijft. We zien graag terug dat je ervaring hebt opgedaan in een maatschappelijke organisatie en het is een pré als je kennis hebt van grootstedelijke gemeentelijke financiering. Als je geen ervaring hebt in het sociaal domein moet je wel weten wat er speelt en snel kunnen doorgronden wat relevant is. Het gaat er in deze rol om of je beschikt over deze competenties:

  • Maatschappelijk ondernemerschap en commerciële affiniteit in het sociaal domein: je anticipeert op alle relevante ontwikkelingen, hebt het lef om met nieuwe ideeën te komen en het talent om andere concepten te ontwikkelen, ziet kansen en verzilvert deze, kunt goed onderhandelen, boort nieuwe markten aan, kunt goed improviseren, adequaat reageren en snel schakelen.

  • Strategisch inzicht en visie: je bent in staat om boven de materie uit te stijgen, de grote lijnen te zien en een strategische koers uit te stippelen. Je ontwikkelt een visie op de actuele ontwikkelingen in het sociaal domein en kan deze vertalen naar diverse realistische scenario’s. Je houdt het hogere doel van de organisatie scherp voor ogen.

  • Politiek/bestuurlijke sensitiviteit: je haakt makkelijk aan bij het bestuurlijke niveau van alle gemeenten; snapt hoe de processen werken en de beleidscycli lopen; overziet het speelveld; begrijpt de stakeholders en de bewegingen in het gevoelige krachtenveld, hebt veel gevoel voor verhoudingen, anticipeert hierop en schakelt soepel en onafhankelijk tussen de diverse gremia, je leeft je in en snapt de verschillende belangen die spelen.

  • Ambassadeurschap: je bent hét boegbeeld van de organisatie in het externe veld; je staat pal voor de organisatie, je snapt wat er in het sociaal domein gebeurt, kent de gevoeligheden en weet hierop te anticiperen. Je bespeelt actief de netwerken van de relevante stakeholders, bouwt nieuwe relaties op en lobbyt waar nodig.

  • Verbindend vermogen: je kunt mensen verbinden en meenemen, bruggen bouwen en anderen enthousiasmeren voor een bepaalde visie of aanpak en weet dit te borgen in de organisatie. Je kunt anderen overtuigen en beïnvloeden door ideeën en plannen zo te presenteren, dat zij hun standpunt wijzigen en/of hun activiteiten daarop aanpassen.

  • Inspirerend leiderschap: je stelt heldere kaders waarin professionals kunnen groeien en geeft daarbinnen alle ruimte die nodig is voor hun ontwikkeling. Je stimuleert en ondersteunt de medewerkers om uit te gaan van hun kracht en talent. Je spreekt ze met behoud van de relatie aan op hun verantwoordelijkheid en op gemaakte afspraken. Je doorziet verhoudingen, luistert goed en snapt wat er gebeurt in een organisatie. Je faciliteert en coacht. Je neemt de regie, biedt richting, structureert, contracteert, delegeert, houdt het overzicht, monitort de voortgang en borgt de resultaten.

Aanbod en procedure

Het salaris bedraagt conform inschaling in bezoldingsklasse II maximaal € 100.000,= bruto per jaar op basis van een fulltime aanstelling. ** Je krijgt in eerste instantie een jaarcontract. Waarom je belangstelling hebt zien we graag via onze website. Reacties zijn welkom t/m 1 februari 2017. De intakegesprekken bij ons bureau worden in de week van 6 februari gehouden. De gesprekken bij MEE RR vinden plaats op 15 en 17 februari. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp.


Deel deze pagina in uw netwerk