francine

Stevige Secretaris (8 uur per week) Amersfoort

Organisatie

De Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten (Lymevereniging) zet zich in voor voorlichting, belangenbehartiging en lotgenotencontacten ten behoeve van haar 2200 leden. De Lymevereniging doet al het mogelijke om medische en sociale zorg voor lymepatiënten te verbeteren en te waarschuwen voor de risico’s van Lyme-besmettingen. Daarnaast maakt de vereniging zich hard voor betrouwbare diagnoses en behandelingen en het noodzakelijke onderzoek. Om wetenschappelijk onderzoek te financieren zoekt de vereniging een breed draagvlak onder andere belanghebbenden. Dat betekent voorlichting op lokaal, regionaal en landelijk niveau, maar ook een politieke lobby. Het zijn de leden die de vereniging vorm geven op vrijwillige basis. Er is gekozen voor een platte organisatiestructuur en korte lijnen, heldere afbakening en afspraken over verantwoordelijkheden. Zo werkt het bestuur aan de algemeen bestuurlijke taken, vertegenwoordigt het de vereniging naar externe partners, faciliteert het werkgroepen en geeft het sturing aan het realiseren van de doelen. Werkgroepen verrichten werkzaamheden met mandaat van het bestuur en binnen financiële kaders. Er is in de afgelopen tijd door het bestuur veel werk verzet in het initiëren en vormgeven van het expertisecentrum. Netwerken zijn ontsloten en samenwerking is ingezet met wetenschappelijk onderzoek en een betere diagnosestelling als resultaat. Ook internationaal zijn al diverse contacten gelegd ter bevordering van het delen van kennis. De vereniging heeft haar administraties ondergebracht bij het HOB (het ondersteuningsbureau), dat tevens een beperkt aantal secretariële taken uitvoert. In de toekomst is de wens om meer ondersteuning te genereren zodat het bestuur zich meer kan richten op besturen in plaats van uitvoeren.

Kernboodschap
De ziekte van Lyme kan iedereen overkomen. De laatste jaren wordt er een stijging van het aantal lymepatiënten gemeld. Tijdige diagnose en behandeling zijn noodzakelijk om chronische ziekte te voorkomen. In de praktijk zijn er grote problemen met de diagnose en de behandeling, waar patiënten de dupe van kunnen worden. De Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten streeft naar het oplossen van deze problematiek en wil dit graag doen in samenwerking met de medische wereld. De ziekte van Lyme is complex. Er zijn nog veel hiaten en openstaande vragen in de wetenschap, die meer wetenschappelijk onderzoek behoeven. De Lymevereniging wil ondersteuning bieden aan zowel patiënten als goede behandelaren in de strijd tegen de ziekte.

Toekomst vereniging
De vereniging is een belangrijke speler in het bevorderen van onderzoek en het opzetten van een expertisecentrum. Dit gebeurt naast voorlichting, belangenbehartiging en lotgenotencontact. Dit betekent dat de vereniging een goede gesprekspartner wil zijn en blijven van overheden, verzekeraars, universiteiten en farmaceutische industrie, in goede samenwerking en afstemming met hen en andere stakeholders. De vereniging heeft de ambitie om te groeien.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit 7 leden. Ieder bestuurslid wordt op voordracht van het bestuur door de ALV benoemd voor een periode van drie jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming voor tweemaal dezelfde periode. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de organisatie van de vereniging, zoals vastgelegd in de verenigingsstatuten. De hoofdtaken van het bestuur zijn:

-           doel en strategie vorming
-           doen uitvoeren van jaarplannen
-           aansturen van de organisatie en gemandateerde werkgroepen
-           externe vertegenwoordigen van de vereniging

We zoeken een stevige secretaris, die op vrijwillige basis een bijdrage wil leveren aan de versterking van de positie van de Nederlandse Vereniging van Lymepatiënten. Denkend en handelend vanuit patiënten perspectief.

De Functie

Als secretaris ben je de spin in het web voor de vereniging. Je bent de organisator voor het bestuur van de vergaderingen en bent in die hoedanigheid ook op de hoogte van alle ontwikkelingen in de vereniging en maatschappelijke discussies omtrent Lyme. Sparringpartner van de voorzitter wat betreft agendering en strategie. De reguliere taken zoals en inkomende en uitgaande post, nieuwe aan- en afmeldingen van lidmaatschappen worden vanaf 2017 zoveel mogelijk door het HOB opgepakt. De secretaris van de vereniging richt zich op een soepel lopend proces in van de administratieve werkzaamheden. Je hebt overzicht wat er bij wie of welke werkgroep te beleggen valt. Je verzorgt de agendering en notulen van de bestuursvergaderingen, contractering van de vrijwilligers in overleg met vrijwilligers coördinator (indien die er is) en het opstellen van het sociaal jaarverslag. De secretaris heeft naast de secretaristaken ook inhoudelijke portefeuilles in het bestuur.

Het Profiel

Je voelt je betrokken bij de vereniging en haar doelstelling.

Dat betekent dat je je herkent in onderstaande kenmerken:

  • Goed organisatorisch vermogen
  • Houden van overzicht en contacten met alle werkgroepen
  • Goede schriftelijke vaardigheden
  • Bewaken van de voortgang en nakomen van afspraken
  • Onderhouden van het contact met het HOB
  • Organisatie van grote ledenbijeenkomsten zoals ALV, actieve ledendagen

Aanbod en procedure

Het gaat om een onbezoldigde functie, voor acht uur per week.
Graag ontvangen wij uw brief met toelichting voor de rol, samen met curriculum vitae via de website: www.bosmanvos.nl/vacature.
Hebt u behoefte aan meer informatie, dan kunt u zich wenden tot
Gert van Dijk of Rob Bartels. Email: r.bartels@Lymevereniging.nl, tel: 06 2291 2350.


Deel deze pagina in uw netwerk