nicoline

Strategisch beleidsadviseur/bestuurssecretaris (32-36 uur) te Dordrecht

Sluitingstermijn

Organisatie

Stichting Jeugdteams is op zoek naar een gedreven en verbindende strategisch beleidsadviseur/bestuurssecretaris  die passie voor processen combineert met kennis van lokaal bestuur en regionale samenwerking in Zuid-Holland Zuid.

Het nieuwe jeugdstelsel is sinds 2015 in werking. De gemeenten hebben vanuit de rijksoverheid de verantwoordelijkheid gekregen voor de jeugdzorg. Aanbieders van jeugdhulp en cliëntvertegenwoordigers in de regio Zuid-Holland Zuid hebben zich samen met 17 gemeenten in 2013 en 2014 voorbereid op deze decentralisatie. In gezamenlijkheid is toen besloten om in 2015 een aparte stichting op te richten voor de jeugdprofessionals die in de 17 gemeenten werkzaam zijn: Stichting Jeugdteams Zuid Holland Zuid (verder te noemen Stichting Jeugdteams).

Stichting Jeugdteams faciliteert jeugdprofessionals in alle 17 gemeenten. De professionals werken in verschillende lokale constellaties: sociale teams, jeugdteams en CJG-jeugdteams. In deze teams wordt integraal gekeken naar wat de hulpvraag is en wat de eigen mogelijkheden en oplossingen binnen het gezin en de (opvoed)omgeving is. Is dit ontoereikend, dan wordt er gezamenlijk met het gezin bekeken of de inzet van jeugdhulp nodig is. Dit vanuit het uitgangspunt behoud van regie over het eigen leven en volgens de principes: preventieve inzet, vroegtijdige ondersteuning, passende zorg, zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig. Samen doen wat nodig is om goede, professionele jeugdhulp te verzorgen voor alle inwoners van deze 17 gemeenten.

In de regio is in algemene zin een ontwikkeling zichtbaar naar de vorming van integrale teams die voor alle inwoners het eerste aanspreekpunt zijn (lokale 0 tot 100+-teams).

Stichting Jeugdteams is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de prestaties van de jeugdprofessionals, die in 2016 niet alleen ruim 6.200 kinderen en jeugdigen, maar ook hun ouders/verzorgers en andere gezinsleden professionele hulp en ondersteuning boden. De teams waarin de jeugdprofessionals van Stichting Jeugdteams werken, worden gevormd door professionals van diverse organisaties, met daarnaast een eigen personeelsbestand van + 160 FTE. Stichting Jeugdteams heeft een jaarlijkse omzet van ruim € 12 miljoen. De ondersteunende diensten HR, Financiën, ICT en kwaliteit en innovatie worden gezamenlijk met 2 andere stichtingen vorm gegeven onder de naam “Care&Able”. De Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid is de opdrachtgever van Stichting Jeugdteams, gemandateerd door de 17 gemeenten in Zuid Holland Zuid. Per gemeente wordt aangesloten op lokaal beleid en lokale voorzieningen. Verantwoording wordt per gemeente vorm gegeven.

De jeugdteams vormen de spin in het web van het jeugdstelsel en hebben tot doel dat jeugdigen opgroeien tot zelfredzame burgers, dat meer opvoeders zelfredzaam zijn en dat meer sociale netwerken van gezinnen en buurten actief zijn. De professionals werken oplossingsgericht, starten vanuit de hulpvraag van het gezin, leveren maatwerk en dragen bij aan maatschappelijk rendement. Het gezin voert de regie en de professional ondersteunt  het gezin zodat één gezin, één plan, één regisseur gerealiseerd kan worden. Binnen het jeugdteam zijn de professionals vanuit verschillende expertises (Jeugd & Opvoedhulp, Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg en Jeugd Licht Verstandelijke Beperkte zorg) actief.  Stichting Jeugdteams is op zoek naar een strategisch beleidsadviseur/bestuurssecretaris die de directeur/bestuurder kan ondersteunen bij het bewaken, coördineren en realiseren van de bestuurscyclus en besluitvormingsprocessen.

De Functie

De strategisch beleidsadviseur/bestuurssecretaris levert beleidsmatige ondersteuning en is strategisch sparringpartner voor de directeur-bestuurder en het managementteam. Hij/zij geeft  mede vorm aan het organisatiebeleid en ondersteunt organisatorisch/inhoudelijk het bestuur ten aanzien van (bestuurlijk) juridische vraagstukken. De strategisch beleidsadviseur neemt deel aan het Strategisch Overleg en legt verantwoording af aan de directeur-bestuurder.

Je bent mede verantwoordelijk voor:

 • Het adviseren en ondersteunen van de directeur-bestuurder bij strategische vraagstukken. Je formuleert beleidsvoorstellen op strategisch niveau op onderwerpen zoals kwaliteit en veiligheid van zorg, innovatie en ondersteuningsstrategieën. Je fungeert als sparringpartner voor de directeur-bestuurder en neemt deel aan het Strategisch Overleg.
 • Het coördineren en realiseren van de bestuurscyclus. Je ondersteunt de directeur-bestuurder zodanig dat besluitvormingsprocessen correct en efficiënt verlopen, zodat het bestuur tijdig in staat wordt gesteld om bij te sturen. Je realiseert Good Governance: je geeft inspraak en medezeggenschap modern en interactief vorm en betrekt de Raad van Toezicht en de Raad voor het Publiek Belang tijdig en adequaat bij relevante besluitvorming.
 • Het opstellen van het strategisch plan, strategische beleidsstukken, het jaarverslag en de kaderbrief.
 • Het vertalen van strategische ontwikkelingen naar relevant, toepasbaar en kwalitatief goed beleid en instrumentaria.
 • Het ontwikkelen, leiden en implementeren van projecten.
 • Bijdragen aan visie-ontwikkeling op dienstverlening.
 • Het bevorderen van integrale advisering.
 • Het volgen van alle relevante externe en interne ontwikkelingen en de vertaling naar toepasbare    beleidsadviezen, notities en maatregelen.
 • Het opbouwen en onderhouden van een relevant netwerk waarmee Stichting Jeugdteams relaties heeft, waaronder zorgverzekeraars en gemeenten.

Uiteraard werk je vanuit deze positie nauw samen met het Strategisch Overleg en schakel je met de manager kwaliteit over kwaliteitsthema’s en audits.

Het Profiel

We zoeken kandidaten die een fundamentele bijdrage willen leveren aan de verdere ontwikkeling van Stichting Jeugdteams. Je hebt een afgeronde academische opleiding, minimaal 5 jaar ervaring opgedaan als strategisch adviseur binnen een complexe organisatie en hebt kennis van lokale en regionale politiek-bestuurlijke processen (bij voorkeur in de regio Zuid-Holland Zuid) en de jeugdzorg. Je hebt visie en strategisch inzicht, bent analytisch, conceptueel sterk en een goede schrijver. Je kunt de visie en strategie vertalen naar tactisch en operationeel niveau. Je hebt een methodische aanpak en je bewaart het overzicht. Je hebt een brede interesse en hebt het talent en de ambitie om je te verdiepen in diverse thema’s. Je bent gericht op samenwerking en in staat om je kennis over te dragen. Je houdt je vakgebied goed bij en kunt de relevante ontwikkelingen makkelijk vertalen naar toepasbaar beleid.

Functie-eisen en kerncompetenties

Je beschikt  over aantoonbare affiniteit met werken in het sociaal domein. Je hebt een goede pen, kunt balanceren tussen diverse gremia en je beweegt je makkelijk op ieder niveau.

Je snapt wat het betekent om te werken in een organisatie waar de politieke doelstellingen en sturing  een grote rol spelen. Je hebt een groot aanpassingsvermogen, strategisch inzicht en bewaart het overzicht. Je bent analytisch sterk en hebt een scherp observatievermogen. Je bent in staat om meerdere ballen in de lucht te houden. In deze rol kun je met gevoel voor politiek/bestuurlijke verhoudingen positie nemen en de directeur-bestuurder attenderen op relevante signalen. Met behoud van de relatie geef je advies en deel je je mening. Je hebt kennis van en ervaring met het gemeentelijk werken en denken.

In deze nieuwe veelzijdige rol is het belangrijk dat je kennis van, inzicht in en ruime ervaring hebt met:

 • Beleids- en bestuursprocessen
 • Werken binnen - en met een gemeente
 • Trends en ontwikkelingen in het vakgebied
 • Wet- en regelgeving in het vakgebied (met name Jeugdwet en algemene wet bestuursrecht)

Verder herken je jezelf in de volgende competenties:

 • Sparringpartner
 • Initiatiefrijk
 • Strategisch en analytisch
 • Organiseren en prioriteren
 • Veranderkundig sterk
 • Project- en procesmatig werken
 • Gevoel voor processen in de organisatie
 • Gericht op samenwerking en besluitvaardig
 • Integer en gevoel voor humor
 • Sterke communicatie
 • Overbrengen en overtuigen

Aanbod en procedure

De functie van strategisch beleidsadviseur/bestuurssecretaris is ingeschaald in schaal 12 conform de cao Jeugdzorg en bedraagt, afhankelijk van ervaring, op basis van 36 uur per week maximaal € 5294,85 per maand.

De reactietermijn voor deze vacature sluit op 1 september 2017, waarna selectiegesprekken bij Bosman & Vos zullen starten. De eerste gesprekken staan gepland op 21 september op het hoofdkantoor van Stichting Jeugdteams in Dordrecht. Een (case) assessment op 26 september maakt mogelijk deel uit van de procedure.

Voor vragen en voor het opvragen van een uitgebreide functiebeschrijving kun je contact opnemen met Nicoline Franken van Bosman & Vos. Contact opnemen kan via de mail nfranken@bosmanvos.nl

Je cv met motivatie zien we graag tegemoet.


Deel deze pagina in uw netwerk