ingrid

Strategisch HRM Adviseur (36 uur) Sittard

Organisatie

Pergamijn ondersteunt en begeleidt cliënten met een verstandelijke beperking in Midden-Limburg, Westelijke Mijnstreek, Parkstad en Heuvelland. Circa 1400 medewerkers bieden ruim 1000 cliënten een gevarieerd aanbod van voorzieningen voor wonen, werken, daginvulling en ontspanning, alles zoveel mogelijk toegespitst op de individuele cliënt. Pergamijn stelt de ondersteuningsbehoefte van de cliënt centraal. De cliënt voert, zoveel als mogelijk, de regie over deze behoefte en Pergamijn ondersteunt hen daarbij. Deze visie vormt de basis voor de dienstverlening.
 
De hervorming naar de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de decentralisatie van taken en bevoegdheden via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) naar de gemeenten zijn in volle gang. De omgeving van Pergamijn verandert daarmee zeer fors. Pergamijn krijgt te maken met de WLZ, de WMO en in mindere mate de ZVW en daarmee met meerdere financiers en stakeholders. Gekoppeld aan deze stelselwijziging is een bezuiniging. Pergamijn houdt rekening met een krimp van het aantal cliënten en dient nadrukkelijker dan in het verleden te sturen op in- en doorstroom van cliënten.
 
De verdere ontwikkeling van Pergamijn is gericht op versterking van het selfsupporting model en de daarbij behorende veranderingen zoals 'minder top-down', sturend en controlerend en meer coachend, faciliterend en 'in control zijn'.' Hierbij hoort ook het bijbehorend leiderschap en het vinden van een goede balans tussen leiderschap en managen, het vertonen van voorbeeldgedrag richting een cultuur dat de dialoog wordt aangegaan en feedback wordt gegeven. De gemaakte keuzes vragen ook het voortdurend zoeken naar een optimale balans tussen de kwaliteit van de ondersteuning en de druk op de bedrijfsvoering.
 
Pergamijn kent een eenhoofdige raad van bestuur, die wordt ondersteund door het managementteam. De organisatie is recent opnieuw ingericht en het primaire proces staat hierbij centraal. De zorg is geordend naar doelgroep en dat heeft geleid tot een indeling van 3 clusters cliëntdienstverlening (CDV). Pergamijn heeft een slagvaardige organisatiestructuur met twee managementlagen en met zoveel mogelijk verantwoordelijkheid dicht bij de teamleiders op de werkvloer. De ondersteunende functies zijn ondergebracht in de dienst Ondersteuning of direct in de staf van de CDV.
  
Om de koers voor de lange termijn te bepalen moeten externe en interne ontwikkelingen op langere termijn op de voet gevolgd worden. Het stafbureau is verantwoordelijk voor het volgen van deze ontwikkelingen en de vertaling daarvan naar een visie en strategie voor de organisatie en in strategisch beleid op het gebied van o.a. kwaliteit en veiligheid van zorg, HRM, innovatie, lange termijn vastgoed- en huisvestingsplannen en communicatie. Deze beleidsontwikkeling geschiedt in nauw overleg met de drie CDV managers en het hoofd Dienst Ondersteuning. Daarnaast ontwikkelt het stafbureau sturingsinformatie voor de bestuurder en het MT en is ze verantwoordelijk voor de communicatie infrastructuur. Bij het stafbureau, dat wordt aangestuurd door de bestuurssecretaris, zijn 4 adviseurs werkzaam op o.a. strategische beleidsvorming, HRM, planning en rapportage en communicatie. Bij dit stafbureau is de vacature van de strategisch HRM adviseur vacant.
 
Onderstaand is het organogram weergegeven. Duidelijk is, dat er sprake is van een 'functionele driehoek' tussen het stafbureau, dienst ondersteuning en staf cliëntdienstverlening (CDV) als het gaat om de bedrijfsvoeringsfuncties (kwalitatief, financieel en administratief-organisatorisch). Het goed functioneren van de bedrijfsvoering van Pergamijn wordt in grote mate bevorderd door het goed functioneren van de 'functionele driehoek'.

De Functie

In deze cruciale rol zet je een nieuwe HR infrastructuur neer, breng je focus aan, stel je prioriteiten en neem je de managers en teamleiders mee. Dit leidt tot een fundament van modern, innovatief, integraal en methodisch goed onderlegd HR beleid dat je vertaalt in (meer)jaarplannen die bijdragen aan de organisatie-, gedrag- en cultuurverandering. Hierbij zoek je continu de verbinding met de werkvloer.
 
Je ondersteunt de lijn bij de implementatie van de diverse verandertrajecten en bij het doorvoeren van de cultuurverandering. Je levert een bijdrage aan de doorontwikkeling van de organisatie in het algemeen en de teamleiders in het bijzonder. Je haalt de ontwikkelbehoefte op in de organisatie en die vertaal je naar een handzaam programma dat hen daadwerkelijk helpt. Geen papieren werkelijkheid maar zorgen dat het op de werkvloer daadwerkelijk toepasbaar is. Zo help je Pergamijn om haar ambities waar te maken.
 
Je houdt alle relevante ontwikkelingen bij en vertaalt deze naar toepasbare instrumenten, praktisch beleid en de nodige regelgeving. Je werkt dus van buiten naar binnen en pakt de relevante thema's aan zoals slimmer werven, beloningsvraagstukken, strategische personeelsplanning, flexibilisering van de arbeid, opleiden en ontwikkelen, competentiemanagement, gesprekscycli, verzuimpreventie en duurzame inzetbaarheid. Alles wat integraal bijdraagt aan de wens dat de cliënt zoveel als mogelijk de regie heeft. Dit doe je uiteraard in samenspraak met alle geledingen in de organisatie.
 
Via de functionele lijn draag je bij aan de ontwikkeling van de HR adviseurs in de CDV staf. Je onderhoudt externe contacten (zorgaanbieders en brancheorganisaties). Je adviseert de bestuurder bij het overleg met de OR en je rapporteert aan de bestuurssecretaris.
 
Een mooie pioniersrol waarin je veel ruimte krijgt.
 

Het Profiel

We zoeken kandidaten die niet gaan voor pakken papier en bureaucratische plannen, maar die achter hun bureau vandaan komen, ruimte nemen en toegevoegde waarde bieden. Mensen die helemaal gaan voor het HR vak, geen behoefte hebben om een afdeling aan te sturen en een groot hart hebben voor de zorg.
 
Je hebt een afgeronde WO opleiding en minimaal 5 jaar ervaring als strategisch HR adviseur binnen een complexe organisatie. Kennis van de zorg is geen vereiste, affiniteit met de sector uiteraard wel. Je hebt meerdere organisatieveranderingen meegemaakt en je hebt ruime ervaring opgedaan met verandermanagement, vooral gericht op cultuur en gedrag. Je hebt meerdere malen integraal en toepasbaar HRM beleid ontwikkeld. Je hebt visie en analytisch inzicht, bent conceptueel sterk en een goede schrijver. Je kunt nieuwe ontwikkelingen makkelijk vertalen naar strategisch beleid en concrete plannen. Je beschikt over voldoende organisatie sensitiviteit en je schakelt soepel op ieder niveau.
  
Het is belangrijk dat je je herkent in deze eigenschappen:
 • Je past in een ambitieuze omgeving
 • Je hebt uithoudingsvermogen en geduld; je snapt dat verandering tijd nodig heeft
 • Je neemt het initiatief en bent proactief
 • Contactueel sterk en communicatief vaardig
 • Zelfstandig
 • Snel, creatief, flexibel en resultaatgericht
 • Pragmatisch en hands-on mentaliteit
 • Verbindend vermogen en de wens om samen te werken
 • Nieuwsgierig
 • Een stevige persoonlijkheid die met behoud van de relatie een goede discussie voert
 • Logisch verstand, combineren van denken en doen
 • Harde werker met humor
 • Informeel
Heel geschikt voor iemand die het HR vak een warm hart toedraagt en die zonder hiërarchische positie in staat is om het verschil te maken. Een uitdaging voor iemand die gelooft in deze omslag, die graag onderdeel is van een nieuw team en Pergamijn wil ondersteunen bij deze ontwikkeling

Aanbod en procedure

Het salaris bedraagt conform schaal 65 van de cao Gehandicaptenzorg maximaal € 5.026,= bruto per maand op basis van 36 uur. Je CV met motivatie zien we graag via onze website: www.bosmanvos.nl/vacatures. Reacties zijn welkom t/m 5 juli 2015. De intakegesprekken bij ons bureau worden tussen 6 en 9 juli gevoerd. De gesprekken bij Pergamijn vinden plaats tussen 13 en 17 juli. Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.
 

Deel deze pagina in uw netwerk