ingrid

Twee leden Raad van Commissarissen ASB/Steva (Den Haag)

Organisatie

Voor ASB/Steva te Den Haag zoeken wij twee leden voor de Raad van Commissarissen. ASB/Steva is een organisatie die twee stichtingen omvat, de Algemene Stichting Bejaardenzorg (vastgoed en personeel) en Steva (zorg). Deze bieden gecombineerde zorg-, woon- en welzijnsvoorzieningen op twee locaties in de stad Den Haag, de Centra Carel van den Oever en Bezuidenhout. Daarnaast beheert ze de exploitatie van zes seniorenwoningcomplexen, waar ze diensten aan levert. Wonen en zorg zijn op deze manier gescheiden. De organisatie heeft circa 300 aanleunwoningen, biedt plaats aan 230 cliënten intramurale zorg en heeft een omzet van € 13 miljoen. ASB/Steva hanteert hoge normen van gezonde bedrijfsvoering en kwaliteit van zorg. Een kleine 200 medewerkers leveren een bijdrage aan de doelstelling van de organisatie: ouderen zo plezierig mogelijk laten leven, zelfstandig kunnen wonen en de regie kunnen voeren over het eigen leven. Dit betekent dat ze oog hebben voor de eigen gewoonten, privacy en leefstijl van de klant. De medewerkers moedigen de klant aan om actief na te denken over wat hij wil en bieden faciliteiten aan, die aansluiten bij de wensen van de klant. Aandacht, verantwoordelijkheid en betrouwbaarheid zijn de kernwaarden die hierbij centraal staan.

RAAD VAN COMMISSARISSEN
De raad van commissarissen in ontwikkeling heeft recent haar werkwijze geëvalueerd en streeft, mede gezien bovenstaande geschetste ontwikkelingen, naar een verdere professionalisering van haar toezichthoudende functie. De afspraken liggen vast in een handboek dat onder andere het reglement voor de raad van commissarissen en de statuten van de stichting bevat. Alle leden zijn gehouden aan de Governancecode van 2010. De toezichthouders hoeven geen ouderenzorgspecialisten te zijn, maar bij de samenstelling van de raad van commissarissen is gekozen voor een combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van haar leden. Deze combinatie moet de raad in staat stellen haar diverse taken naar behoren te verrichten in het belang van ASB/Steva.

Dit betekent dat de raad van commissarissen zodanig dient te zijn samengesteld dat:

 • er voldoende affiniteit met de ouderenzorg in het algemeen en de doelstelling van de stichting in het bijzonder aanwezig is;
 • een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
 • een spreiding van de maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan strategische, financieel economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
 • de leden van de raad van commissarissen ten opzichte van elkaar en de bestuurder in staat zijn onafhankelijk en kritisch te opereren;
 • adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de bestuurder.

De Functie

TAKEN VAN DE LEDEN
De raad van commissarissen bestaat uit zeven leden. De leden van de raad van commissarissen moeten ieder voor zich in staat zijn op een moderne wijze toezicht te houden. Met affiniteit tot datgene waar ASB/Steva voor staat en met een goed evenwicht tussen betrokkenheid en distantie. Om de toezichthoudende functie goed in te vullen is er gelegenheid tot een regelmatige dialoog met de cliëntenraad, ondernemingsraad en het ManagementTeam.

Belangrijkste taken voor de leden van raad van commissarissen in het algemeen zijn:

 • het uitoefenen van het toezicht waarbij de raad zijn toezicht zodanig inricht dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid daarin tot uiting komt;
 • Onderwerpen van toezicht zijn:
  - ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van strategie;
  - de organisatie en haar prestaties;
  - het werkklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg;
  - de bestuurder: haar functioneren en handelen, alsmede de continuïteit ervan;
  - belangrijke externe ontwikkelingen;
  - het relatiepatroon met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
  - de statutair voorgeschreven taken inzake toezicht houden.
 • het gevraagd en ongevraagd adviseren van de bestuurder en het optreden als klankbord;
 • het nemen van statutair toegewezen beslissingen, zoals belangrijke strategische, organisatie- en investeringsbeslissingen;
 • het functioneren als werkgever voor de raad van bestuur.

Gezien de samenstelling van de raad wordt van de nieuwe leden verwacht dat zij invulling geven aan één van de 2 portefeuilles:

 • Zorg: in dit aandachtsgebied gaat het over inhoudelijke kennis op het gebied van (psycho)geriatrie en primaire processen in de ouderenzorg. Het lid is in staat om actuele ontwikkelingen te vertalen naar benodigde strategie voor de ASB/Steva, is bekend met onderwerpen zoals het scheiden van wonen en zorg en kent de schaalvraagstukken die spelen.
 • Financiën: bij dit onderwerp gaat de voorkeur uit naar iemand kennis van de financiële vraagstukken in de AWBZ sector. 

Het Profiel

PROFIEL NIEUWE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN
Wij zoeken één commissaris met inhoudelijke zorgkennis op het gebied van (psycho)geriatrie en primaire processen in de ouderenzorg. De andere commissaris heeft financiële kennis van de AWBZ zorg. In het licht van de mogelijke ver- en/of nieuwbouwprojecten weegt kennis van en ervaring met  vastgoed mee in de selectie.

De twee nieuwe leden dienen over de volgende competenties te beschikken:

 • affiniteit met de doelstelling van de stichting;
 • betrokkenheid met het maatschappelijk middenveld in het algemeen en vernieuwing en innovatie in de zorg in het bijzonder;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring met een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;
 • verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als ASB/Steva stellen;
 • bekendheid met/in de Haagse regio;
 • voldoende beschikbaar in de tijd.

Het is relevant om volledig ongebonden en onafhankelijk te zijn. De voorkeur gaat uit naar kandidaten die actief zijn in hun eigen loopbaan bij wie de balans tussen hun eigen functie en nevenfuncties realistisch is. Uiteraard kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling.

Aanbod en procedure

INDICATIE VERGOEDING VOORZITTER RAAD VAN COMMISSARISSEN
De vergoeding is vastgesteld in overeenstemming met het advies ter zake van de NVTZ.

INLICHTINGEN OVER DE VACATURES
Ingrid Venekamp is bereikbaar voor nadere informatie op 070-3072980 (kantoor Bosman & Vos) of privé 06-51310950.

UW SOLLICITATIE
Graag ontvangen wij uw motivatiebrief en curriculum vitae via onze site (www.bosmanvos.nl) uiterlijk 17 augustus 2012.

PROCEDURE
Bosman & Vos verzorgt de voorselectie en voert in de tweede helft van september gesprekken. De gesprekken met de remuneratiecommissie vinden plaats in oktober. Daarna wordt besloten met welke kandidaten de procedure wordt vervolgd in de vorm van een gesprek met de gehele raad van commissarissen. Vervolgens vindt een adviesgesprek plaats met de bestuurder, de ondernemingsraad en de cliëntenraad. Deze gesprekken worden met uitzondering van de adviesgesprekken, begeleid door ons bureau, in de persoon van Ingrid Venekamp. Het is de intentie van de raad om de benoemingsprocedure dit jaar af te ronden.


Deel deze pagina in uw netwerk