crista

Twee leden Raad van Commissarissen, profiel Onderwijs/Kinderopvang en profiel Communicatie/Innovatie, KindeRdam Rotterdam

Sluitingstermijn

Organisatie

KindeRdam is de wereld van kinderen.
Kinderen van 0 tot 13 jaar kunnen hier elkaar ontmoeten, vriendschappen sluiten, hun talenten ontplooien en al spelend de wereld leren ontdekken.
Wij spreken dan ook liever van kindontwikkeling dan van kinderopvang.
Met ruim 70 locaties voor peuteropvang, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang (BSO) en gastouderopvang is KindeRdam een van de belangrijkste aanbieders in Rotterdam Hoogvliet, Krimpen -, Capelle- en Nieuwerkerk a/d IJssel. Elke locatie heeft zijn eigen specialiteit. Sommige werken volgens ideeën uit de antroposofie of volgens de principes van Reggio Emilia of Jenaplan, bij andere locaties staat bijvoorbeeld de natuur centraal. Voor kinderen die een steuntje in de rug nodig hebben, bieden wij Plusopvang. Op onze peuter(speel)groepen, groepen nul en een aantal kinderdagverblijven werken we met verschillende methodes voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).
Meer informatie over KindeRdam, onze locaties, het centraal bureau en onze verschillende soorten opvang is te vinden op www.kindeRdam.nl

ONS MISSION STATEMENT
In de kleurrijke omgeving van KindeRdam ontwikkelen kinderen zich met plezier en ontdekken zij samen met anderen de wereld.
Dat is goed voor nu en voor later...
Wij werken daarin samen met ouders en organisaties die gericht zijn op het welzijn van kinderen.

Wij zien kinderopvang als een maatschappelijke opdracht, waarin het kind centraal staat. Kinderen worden gestimuleerd te spelen, te ontmoeten en zich te ontwikkelen. In ons pedagogisch beleid staat uitgebreid omschreven hoe wij hier invulling aan geven. Kinderen met een taalachterstand bieden wij middels een Voor- en Vroegschools programma een opstapje naar het basisonderwijs. Voor kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben, bieden wij Plusopvang.

Om de opdracht die wij ons stellen te kunnen verwezenlijken, is samenwerken met anderen voor ons uitgangspunt en noodzaak. Naast ouders / opvoeders zijn onze belangrijkste partners organisaties die zich richten op het welzijn van kinderen, zoals Jeugdbescherming, Enver jeugdhulp en de diverse gemeenten waar KindeRdam werkzaam is.
Om de belangen van kinderopvang in de regio Rotterdam en in het algemeen te behartigen, werken wij nauw samen met lokale en landelijke kinderopvangorganisaties en (beroeps)onderwijs.

Bij KindeRdam werken ruim 600 professionals. De omzet van KindeRdam bedraagt ca. € 29 miljoen per jaar. Er is een Raad van Bestuur (RvB) en een Raad van Commissarissen (RvC).
Als maatschappelijke onderneming is het ons doel om kostendekkend te werken; zowel voor de diensten en producten, als voor de doorontwikkeling en innovatie.
De organisatie is financieel gezond; rendement wordt gereserveerd en geïnvesteerd in onze locaties en in de deskundigheid van onze medewerkers. Hierdoor is ook de bedrijfsvoering efficiënt en ondersteunend, aan de dienstverlening naar ouders en kinderen en voor de samenwerking met opdrachtgevers en stakeholders.

KindeRdam geeft volop ruimte aan de ontwikkeling van kind en medewerker, want: “Als je kinderen wilt begeleiden en stimuleren in hun ontwikkeling, moet je zelf het nodige in je mars hebben.” KindeRdam geeft daarom nadrukkelijk aandacht aan deskundigheidsbevordering van de professionele medewerkers, door middel van uiteenlopende opleidingen, cursussen en trainingen. Dat medewerkers zich blijvend kunnen ontwikkelen is goed voor de kinderopvang in het algemeen, voor KindeRdam, maar vooral voor medewerkers persoonlijk.

De Raad van Commissarissen

In verband met het reglementair terugtreden van zittende leden is de Raad van Commissarissen van KindeRdam op zoek naar twee nieuwe leden. De Raad bestaat daarna uit 5 leden.

De taken en vereisten van leden van de Raad van Commissarissen, vloeien voort uit de statuten van KindeRdam en de Governancecode Kinderopvang.
De Raad van Commissarissen van KindeRdam waakt over het integrale belang van de organisatie en houdt op maatschappelijk verantwoorde wijze toezicht op de (besturing van de) organisatie.
De raad is klankbord en werkgever van Raad van Bestuur, RvB. Ze fungeert als klankbord en sparring partner voor de bestuurder en keurt bestuursbesluiten goed (bij belangrijke strategische, organisatie- en investeringsbeslissingen).
Vanuit het denken over Nieuw Toezicht en Good Governance heeft de RvC steeds meer ook een belangrijke ambassadeursfunctie voor de organisatie, waarbij de RvC optreedt als belangenbehartiger en verantwoording aflegt aan de buitenwereld.
De raad is bewust bezig met haar toezichthoudende professie: de leden voeren het goede en transparante gesprek, onderling en met de bestuurder en blijven tegelijk constructief en kritisch naar elkaar en de RvC als team kijken, in balans en gericht. Om deze ambitie te realiseren hanteren ze een heldere visie op governance en zijn alert op permanente reflectie en zelfevaluatie.

Thema’s waarop de raad toezicht houdt en een adviserende en/of besluitvormende rol vervult zijn:

 • missie en visie, besturing(smodel) en meerjarenstrategie van de organisatie 
 • functioneren van het bestuur
 • majeure besluiten, financiële positie, kansen/risicoprofiel en risicomanagement 
 • kwaliteit van dienstverlening, prestaties en professionaliteit
 • sociaal beleid, externe reputatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • belangrijke externe ontwikkelingen en relatiemanagement naar de belangrijkste stakeholders

De Raad van Commissarissen heeft tenminste eenmaal per jaar overleg met de Ondernemingsraad, heeft regelmatig contact met medewerkers en/of management.
De raad komt 5 tot 6 keer per jaar bij elkaar; naast werkbezoeken en thematische bijeenkomsten.
In een complementair samengestelde raad zijn de leden aanvullend in kennis, netwerken en competentie, zowel op inhoud als stijl; ze benaderen elkaar op positief kritische wijze en leveren graag een collectieve bijdrage.

De profielen

Het toezicht in de kinderopvang heeft de laatste jaren ingrijpende ontwikkelingen doorgemaakt. Bestuurder en RvC zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid voor de organisatie, met scherpe aandacht voor veiligheid en (pedagogische) kwaliteit binnen de kinderopvang, mede door de landelijke ontwikkelingen en casuïstiek.
Gezien de huidige samenstelling van de RvC wordt gezocht naar twee kandidaten met onderscheiden portefeuilles:

 1. Seniorfunctie voor iemand met kennis en ervaring, netwerk en expertise in onderwijs en kinderopvang / kindzorg en aanverwante werkvelden; iemand met overzicht en een helicopterview over het brede kind-domein.
 2. Startersfunctie voor een young professional; iemand die out-of-the-box kan denken, en bijvoorbeeld een communicatie en innovatie-achtergrond heeft; iemand die nieuwe uitdaging en ideeën meebrengt, maar ook een echte teamplayer is.

Beide kandidaten passen in een RvC die zich steeds verder ontwikkelt en op eigentijdse manier haar rol invult. Zij beschikken over competenties die op strategisch en beleidsmatig niveau van meerwaarde zijn voor de RvC KindeRdam en de organisatie als geheel. Kandidaten:

 • kunnen kritisch-constructief toezien op het beleid van KindeRdam en een klankbordfunctie vervullen voor de bestuurder.
 • hebben binding met de missie, ambitie en strategie van de organisatie.
 • beschikken over voldoende tijd voor een goede uitoefening van de functie.

Leden van de RvC beschikken daarnaast over de algemene toezichthoudende vaardigheden:

 • inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen.
 • aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten in grotere organisaties, dan wel toonaangevend in zijn/haar vakgebied.
 • beschikken over een voor de organisatie waardevol breed netwerk.
 • goed in staat hoofd- en bijzaken te scheiden. 
 • bereid tot concessies en consensus: geen solist of betweter, wel humor en flexibiliteit.
 • vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen.
 • beschikken over (helikopter)kwaliteiten voor een toezichthouder in een complexe organisatie.
 • kennen van de actualiteit en het maatschappelijk belang van kindontwikkeling.
 • transparant en integer.

Bij KindeRdam horen toezichthouders die affiniteit hebben met de kinderopvang, die verbindend en betrokken zijn en open en transparant communiceren. Leden van de Raad van Commissarissen hebben geen (zakelijke) binding met organisaties waar KindeRdam mee samenwerkt.
KindeRdam heeft voorkeur voor commissarissen die binding met de Rotterdamse regio hebben

Aanbod en procedure

De vergoeding voor de leden van deze RvC is gebaseerd op de richtlijnen van de NVTK.
De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 10 juni 2018.
De intakegesprekken bij ons bureau voeren wij tussen 18 en 22 juni 2018.
De selectiegesprekken bij KindeRdam in Rotterdam vinden plaats op dinsdag 3 en donderdag 5 juli (en eventueel op maandag 9 juli) tussen 16.30 en 20.00 uur.
De procedure wordt begeleid door Crista Vonkeman, partner bij Bosman & Vos.
Wij lezen graag terug waarom u deze nevenfunctie ambieert.
Uw CV met motivatiebrief (bij voorkeur als Word-bestand) zien we graag tegemoet.


Deel deze pagina in uw netwerk