ingrid

Twee Leden Raad van Toezicht i.o (Amsterdam)

Organisatie

Stichting Doras is een instelling voor maatschappelijke dienstverlening in Amsterdam-Noord. Er zijn circa 100 medewerkers in dienst en 300 vrijwilligers actief. De omzet bedraagt ongeveer € 5,5 miljoen. Ze legt zich toe op het bevorderen van maatschappelijke participatie en sociale integratie van bewoners in Amsterdam-Noord. Dit met bijzondere aandacht, samen met vrijwilligers en mantelzorgers (-netwerken), voor hen die de greep op hun situatie dreigen te verliezen of kwijt zijn. Doras biedt diensten op het gebied van welzijn voor ouderen, maatschappelijk werk, schuldhulpverlening en sociaal juridische hulpverlening. Ze helpt mensen die vanuit hun sociaaleconomische situatie of psychosociale, verstandelijke of fysieke beperkingen problemen ondervinden bij het deelnemen aan het maatschappelijk leven. Daarbij richten ze zich op het versterken van de kracht van mensen zelf en hun omgeving. De ondersteuning is daarop aanvullend en preventief van aard.
 
De afgelopen jaren heeft Doras ingezet op integrale, outreachende en activerende aanpak van haar dienstverlening, de ontwikkeling van haar medewerkers en het verstevigen van haar positie. In het huidige klimaat van decentralisaties, veranderende wet- en regelgeving en subsidiestromen staat ook Doras voor de uitdaging om zich continu en steeds opnieuw strategisch te positioneren en profileren. Dit doet ze o.a. door te ondernemen, de samenwerking met diverse externe partners te intensiveren, allianties te sluiten, scherp te zijn op aanbestedingen, oog te hebben voor nieuwe kansen die deze tijd met zich meebrengt en deze op innovatieve wijze te verzilveren. Zo heeft Doras recent een nieuwe stichting (Doras Dienstverlening) voor schuldhulpverlening voor ondernemers opgericht.

Doras hanteert als besturingsfilosofie nu nog het model van 'bestuur op afstand'. Ze gaat komende maanden de transitie maken naar het Raad van Toezicht model. Conform het rooster van aftreden treedt de huidige bestuursvoorzitter af en één van de leden is in de gemeenteraad benoemd. Om de toekomstige raad te completeren zoeken we twee toezichthouders voor Doras.

De Functie

De Raad van Toezicht is het orgaan dat op maatschappelijk verantwoorde wijze toezicht houdt op en werkgever is van de bestuurder. Tevens toetst ze de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurder. Ze fungeert als klankbord voor de bestuurder en keurt besluiten van de bestuurder goed (bv. belangrijke strategische, organisatie- en investeringsbeslissingen). Uiteraard alles conform de vastgelegde statuten en de code van good governance.
De onderwerpen waarop de raad toezicht houdt zijn onder andere:
 • ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie;
 • de bedrijfsvoering van de organisatie;
 • het werkklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg;
 • het functioneren van de bestuurder;
 • belangrijke externe marktontwikkelingen en innovaties;
 • het relatiepatroon met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
 • de statutair voorgeschreven taken.De raad komt gemiddeld zes keer per jaar bij elkaar.
Het is de kunst van een goede raad om te schakelen tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en toegankelijk zijn. In een goed samengestelde raad zijn de leden complementair, zowel op inhoud als stijl; ze benaderen elkaar op positief kritische wijze en leveren graag een collectieve bijdrage. Daarnaast is het bij de samenstelling relevant dat zowel de regionale binding als inhoudelijke kennis goed geborgd is.
Van deze twee nieuwe leden wordt verwacht dat zij invulling geven aan deze portefeuilles:
 • Transitie sociaal domein: het zijn turbulente tijden in deze sector. De verschuiving van de AWBZ naar de WMO, de participatiewet, de decentralisatie van de jeugdzorg, alles verandert. Daarom zoeken we een lid dat veel kennis heeft over deze diverse transities in het sociaal domein.
 • Politiek/bestuurlijk: een groot deel van de subsidiestromen van Doras komt van de gemeente. Met het opheffen van de deelgemeenten en de grootschalige reorganisatie van de gemeentelijke overheid verandert het speelveld. Het is noodzakelijk dat de Raad van Toezicht wordt uitgebreid met iemand die gepokt en gemazeld is in het politiek/bestuurlijke veld.

Het Profiel

Wij zoeken kandidaten die passen bij de cultuur van Doras en bij de stijl van deze raad. Doras is een ondernemende, authentieke en ambachtelijke organisatie. Daar passen toezichthouders bij die hart hebben voor het maatschappelijk middenveld, graag de discussie aangaan, tegenwicht bieden en willen en kunnen sparren. Dus zowel steunend zijn als tegenwicht bieden.
Zoals hierboven genoemd zoeken we leden met:
 • kennis van en ervaring met de transities in het sociaal domein; dit lid moet vernieuwend kunnen denken, ondernemerschap uitdragen en innovatief en pragmatisch zijn. Van het lid dat kennis heeft van de transities in het sociaal domein verwachten we dat deze actief is in zijn/haar loopbaan. Gezien de mogelijke belangenverstrengeling hoeft bij dit lid geen sprake te zijn van regionale binding, affiniteit met Amsterdam noord natuurlijk wel.
 • politiek/bestuurlijke expertise en ervaring met de (gemeentelijke) overheid: we geven de voorkeur aan iemand die momenteel geen actieve binding heeft met een politieke partij. Een voormalige burgemeester past prima in dit profiel. Voor deze rol zijn deze vaardigheden en eigenschappen onontbeerlijk: strategisch sterk, analytisch, verbindend, organisatie sensitief en procesgevoelig.
Als één van de twee nieuwe leden juridische affiniteit heeft, is dat een pré.
 
De twee nieuwe leden dienen over de volgende competenties te beschikken:
 • affiniteit met de doelstelling van Doras;
 • betrokkenheid met het maatschappelijk middenveld in het algemeen en vernieuwing en innovatie in de brede maatschappelijke dienstverlening in het bijzonder;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten;
 • een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;
 • verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • een brede maatschappelijke oriëntatie;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Doras stellen. 
Uiteraard geldt voor ieder lid dat ze affiniteit heeft met de doelgroep van Doras en hart voor de sector. Het is relevant om volledig ongebonden en onafhankelijk te zijn. Uiteraard kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling. Eén van de twee nieuwe leden moet ervaring hebben als toezichthouder en we willen in ieder geval één vrouwelijk lid benoemen. Kortom, we gaan op zoek naar de ideale combinatie van de twee nieuwe leden.

Aanbod en procedure

Omdat dit onbezoldigde nevenfuncties zijn, zoeken we naar kandidaten die dit met hart en ziel willen.
De termijn om op deze positie te reageren sluit op 17 september 2014.
De intakegesprekken bij ons bureau in Rijswijk vinden plaats in de week van 29 september en 6 oktober.
De gesprekken bij Doras vinden plaatsen in de tweede helft van oktober.
Deze gesprekken worden begeleid door ons bureau, in de persoon van Ingrid Venekamp. Bij haar kunt u meer informatie opvragen.
Het is de intentie van de raad om de benoemingsprocedure dit jaar af te ronden. Wij lezen graag terug waarom u één van deze nevenfuncties wilt vervullen, voor welke portefeuille u opteert, wat uw specifieke bijdrage is aan één of meer van de eerder genoemde thema's, of u ervaring heeft als toezichthouder, of u momenteel actief bent in uw loopbaan en wat uw regionale binding is. 

Deel deze pagina in uw netwerk