ingrid

Twee leden Raad van Toezicht Leiden

Organisatie

Reos is een regionaal organisatieadviesbureau voor de zorg en het sociaal domein. Goed georganiseerde zorg wordt alleen bereikt als partijen samenwerken met een gedeelde visie. Als die er is kunnen er stappen gemaakt worden in het effectief organiseren van preventie en zorg.  Reos adviseurs helpen daarbij en brengen partijen uit de zorg en het sociaal domein bij elkaar. De oorsprong van Reos ligt in het versterken van de eerstelijnszorg. De toekomst van Reos ligt in het realiseren van samenwerking binnen en tussen de lijnen. Haar focus in dienstverlening ligt op advies, implementatie en interim management. Zorgthema's waarin zij expertise heeft zijn samenwerking op wijk- en regionaal niveau, zelfmanagement, substitutie en preventie. Reos maakt deel uit van het landelijke ROS-netwerk. Dit netwerk zet zich in om de samenwerking en organisatiegraad in de eerste lijn te verbeteren en de professionalisering te stimuleren. Reos werkt in de regio's Amstelland Haarlemmermeer, Midden-Holland en Zuid-Holland Noord aan dit doel. Reos is gevestigd in Leiden, heeft 14 medewerkers in dienst en heeft een omzet van + € 2 miljoen.
 
Reos kent een bestuursmodel met een directeur/bestuurder en een Raad van Toezicht. De organisatie hanteert de Zorgbrede Governancecode van de BoZ. Voorheen telde de Raad van Toezicht 3 leden. In 2015 zijn een nieuwe voorzitter en twee leden gestart en we zoeken nu twee nieuwe leden om de Raad van Toezicht te completeren.

De Functie

De Raad van Toezicht
De RvT is het orgaan dat op maatschappelijk verantwoorde wijze toezicht houdt op en werkgever is van de bestuurder. Tevens toetst ze de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurder. Ze fungeert als klankbord voor de bestuurder en beoordeelt strategische voorstellen van de bestuurder (bv. belangrijke organisatie- en investeringsbeslissingen). De Raad van Toezicht handelt conform de vastgelegde statuten van de Stichting Reos en de code van good governance.
De onderwerpen waarop de raad toezicht houdt zijn onder andere:

 • ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie;
 • kwaliteit en veiligheid;
 • de organisatie en haar prestaties;
 • de efficiëntie van de bedrijfsvoering;
 • het werkklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg;
 • het functioneren van de bestuurder;
 • belangrijke externe ontwikkelingen;
 • het relatiepatroon met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
 • de statutair voorgeschreven taken.
De raad komt minimaal 6 keer per jaar bij elkaar.
 
Het is de kunst van een goede raad om te schakelen tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en toegankelijk zijn. In een goed samengestelde raad zijn de leden complementair, zowel op inhoud als stijl; ze benaderen elkaar op positief kritische wijze en leveren graag een collectieve bijdrage. Van deze 2 nieuwe leden wordt verwacht dat zij expertise meenemen op het gebied van ontwikkelingen in 1e en/of 2e lijnszorg (breed en multidisciplinair) of strategische kennis hebben van de ontwikkelingen in het sociaal domein vanuit de gemeente.

Het Profiel

Wij zoeken kandidaten die passen in een context die volop in beweging is. Uiteraard zoeken we goede toezichthouders die hart hebben voor het sociaal domein in het algemeen en de eerstelijnszorg in het bijzonder; die graag tegenwicht bieden en willen en kunnen sparren. Dus zowel steunend zijn als tegenwicht bieden. Ze moeten passen bij de wens van Reos en haar Raad van Toezicht om zich verder te ontwikkelen. We zoeken nieuwe leden die integer en stevig zijn; het gesprek willen aangaan over de verdere professionalisering van de rol van toezichthouder; informeel maar wel kritisch zijn en humor hebben. Die reflectief zijn en affiniteit hebben met een organisatie die volop in ontwikkeling en beweging is. Die geloven in innovatieve samenwerkingsvormen die passen in deze tijden van decentralisaties en transities en iets hebben met sociaal ondernemerschap en lerende organisaties. We zoeken leden met:

 • ervaring in de 1e of 2e lijnszorg; we denken aan directeuren of bestuurders van een zorggroep, een ziekenhuis, een thuiszorgorganisatie of een gezondheidscentrum. Iemand die multidisciplinair kan denken, de nieuwe samenwerkingsvormen goed kent en snapt hoe het in de praktijk van de aanbieders werkt.
 • strategische kennis van het brede sociaal domein; bij dit lid denken we aan een directeur of sectorhoofd van een (minimaal middelgrote) gemeente met het hele pakket van de huidige transities in zijn of haar portefeuille.
Uiteraard dienen beide leden over de algemene competenties van toezichthouders te beschikken:
 • betrokkenheid met het maatschappelijk middenveld in het algemeen en eerstelijnszorg in het bijzonder;
 • affiniteit met de doelstelling van Reos;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten;
 • een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;
 • verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • een brede maatschappelijke oriëntatie;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Reos stellen.
   
  Uiteraard geldt voor deze toezichthouders dat zij affiniteit hebben met de organisatie en hart voor de sector. Het is relevant om volledig ongebonden en onafhankelijk te zijn. Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling. Beide nieuwe leden moeten actief zijn in hun loopbaan. Gezien de samenstelling benoemen we graag minimaal één vrouw en één kandidaat die ervaring heeft als toezichthouder. Van allebei vragen we of ze voldoende tijd hebben om deze nevenfunctie goed in te vullen en dat ze bereid zijn om hun relevante netwerk ter beschikking te stellen.

Aanbod en procedure

De vergoeding voor de leden van deze RvT is € 5.000,= per jaar. De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 17 januari 2016. De intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats in de weken van 25 januari en 1 en 8 februari. De gesprekken bij Reos vinden half februari plaats. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp. Bij haar kunt u meer informatie opvragen. Wij lezen graag terug waarom u deze nevenfunctie wilt vervullen. Uw cv met motivatie zien we graag via onze website: www.bosmanvos.nl/vacatures.

Deel deze pagina in uw netwerk