ingrid

Twee Leden Raad van Toezicht PGOSupport Utrecht

Sluitingstermijn

Organisatie

PGOsupport is een onafhankelijke netwerkorganisatie die nu 240 patiënten- en gehandicaptenorganisaties adviseert en ondersteunt. Met als motto: “Samen meer betekenen voor cliënten” wil ze bijdragen aan het versterken van de positie van mensen in een kwetsbare positie.

PGOsupport is in 2017 door het ministerie van VWS gecontracteerd voor de 'ondersteuningsfunctie inbreng cliëntenperspectief'. Dit maakt dat PGOsupport haar diensten kan aanbieden aan cliëntenorganisaties op landelijk, regionaal en lokaal niveau.

PGOsupport spitst zich de komende jaren toe op het adviseren en ondersteunen van collectieven van patiënten en cliënten en hun relevante stakeholders (zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, kennisinstituten, etc.). PGOsupport biedt een pakket aan diensten op het terrein van onder meer advies, scholing, coaching en onderzoek op de thema's cliëntenperspectief, financiering, (strategische) organisatieontwikkeling en samenwerking.

De werkwijze van PGOsupport is in de kern gericht op het samen vormgeven van het “nieuwe”. Samen met organisaties vindt PGOsupport antwoorden op vraagstukken over de inbreng van het cliëntenperspectief en bedrijfsmatige en organisatorische vragen. De belangrijke vraag is hoe cliëntenorganisaties vorm te geven in een snel veranderende context met nieuwe netwerkverbanden, zoals burgerinitiatieven en een stijgende vraag naar participatie en samenwerking met de relevante stakeholders. PGOsupport zet haar kennis en ervaring in, om organisaties vanuit verwondering een spiegel voor te houden en hen te verleiden naar een nieuw, meer impactvol perspectief.

PGOsupport wordt gevormd door een kern van 19 gedreven professionals en een schil van ongeveer 30 ZZP’ers. De omzet van de organisatie bedraagt ruim € 3,1 miljoen. PGOsupport wordt aangestuurd door een directeur/bestuurder die rapporteert aan de Raad van Toezicht. Het rooster van aftreden voorziet in een vertrek van 2 leden per 1 juli 2018. We zijn daarom op zoek naar twee nieuwe leden.

De Raad van Toezicht
De RvT is het orgaan dat, in lijn met de recente ontwikkelingen in governance, toezicht houdt op de besturing en de organisatie, en werkgever is van de bestuurder. Tevens toetst hij de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurder. Hij fungeert voor hem als klankbord en keurt, daar waar de statuten dat voorschrijven, zijn besluiten goed. De raad vervult in- en extern een ambassadeursrol, waarbij de RvT optreedt als belangenbehartiger en verantwoording aflegt aan de buitenwereld. De raad heeft de opdracht te schakelen en te balanceren tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en toegankelijk zijn. De onderwerpen waarop de raad toezicht houdt zijn onder andere:

 • ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie;
 • de organisatie en haar prestaties;
 • het werkklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg;
 • het functioneren van de bestuurder;
 • belangrijke externe ontwikkelingen;
 • de relatie met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
 • de statutair voorgeschreven taken.

De raad van toezicht van PGOsupport sluit in zijn werkwijze aan op de stijl van de organisatie. Conform de leiderschapsstijl die PGOsupport omarmt, werkt de raad van toezicht op basis van vertrouwen, met ruimte voor ontwikkeling, en in horizontale verhoudingen. De RvT denkt in de complexe context van PGOsupport mee, tegen, om, fris en dwars. Leden van de RvT participeren in de netwerken van PGOsupport en co-creëren mee. De basishouding van de RvT is waarderend onderzoekend. Een belangrijke inspiratiebron om te komen tot goed toezicht zijn de vier kardinale deugden.

De raad komt 5 tot 6 keer per jaar bij elkaar. Daarnaast zijn de audit- en renumeratiecommissie actief en wonen de leden een paar keer per jaar bijeenkomsten voor pg-organisaties bij. Twee keer per jaar is er overleg met de personeelsvertegenwoordiging. De raad hecht eraan dat de leden complementair zijn, zowel op inhoud als stijl; ze benaderen elkaar op positief kritische wijze en leveren graag een collectieve bijdrage.

Het Profiel

Omdat PGOsupport een bijzondere organisatie is in een veranderende omgeving en in een tijd die veel kansen biedt, zijn het geen standaardprofielen die we hebben opgesteld. We komen graag in contact met kandidaten die zich herkennen in een van de volgende profielen:

 • Een nieuwe denker met kennis van de ontwikkelingen bij maatschappelijke organisaties; die een visie heeft op de opkomst van de nieuwe hybride organisatievormen, het nieuwe organiseren, samenwerken en netwerken en die dat kan verenigen met innovatie en technologie of marketing en communicatie.
 • Iemand met politiek/bestuurlijke ervaring en kennis van de transities in het sociaal domein; bv. een directeur of programmamanager sociaal domein; een gemeentesecretaris; iemand die op gemeentelijk, provinciaal of landelijk niveau de portefeuille participatie heeft.

We vragen kandidaten in hun motivatie aan te geven in welk profiel zij zich het meest herkennen en welke persoonlijke inkleuring zij eraan geven in relatie tot de maatschappelijke doelstelling van PGOsupport. Ook zijn we benieuwd naar de bijdrage die kandidaten leveren aan de ontwikkeling van PGOsupport.

Er is behoefte aan twee verschillende types: een autonome denker die controversieel en prikkelend kan zijn; die echt doorvraagt en kritisch toetst. De ander is het geweten van de raad; sterk op de verbinding, het proces; meer beschouwend en reflectief van aard. Gezien de huidige samenstelling van de Raad willen we minimaal één man benoemen. Van de twee nieuwe toezichthouders moet minimaal één lid ervaring als toezichthouder hebben en moet de ander over voldoende bestuurlijke kwaliteiten beschikken om het vak te leren. De kandidaten zijn actief in hun loopbaan.

We zoeken naar kandidaten die graag het goede gesprek voeren, een professioneel kritische houding hebben, transparant zijn, een goed gevoel voor humor hebben en zich kwetsbaar durven opstellen. Die echt snappen wat deze veranderingen betekenen voor de patiënten en gehandicaptenbeweging en een groot hart hebben voor de doelgroep voor wie we werken. We vinden het dan ook belangrijk dat binnen deze RvT cliënt- of familie-ervaringsdeskundigheid aanwezig is. Het is vanzelfsprekend dat beide nieuwe leden volledig ongebonden en onafhankelijk zijn; er kan geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling.

Het lid dient uiteraard over de algemene competenties van toezichthouders te beschikken:

 • betrokkenheid met het maatschappelijk middenveld in het algemeen en de patiënten en gehandicaptenbeweging in het bijzonder;
 • affiniteit met de doelstelling van PGOsupport;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten;
 • een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;
 • verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • een brede maatschappelijke oriëntatie;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als PGOsupport stellen.

Aanbod en procedure

De vergoeding voor de leden van deze RvT is € 4.000,= per jaar. Daarnaast worden (reis)kosten vergoed. De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 22 december 2017. De intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats op 25, 26, 29 en 30 januari. De gesprekken bij PGOsupport vinden plaats op 7 februari (ochtend) en 15 februari (ochtend) plaats. Het doel is om de nieuwe leden te benoemen op de vergadering van 21 februari. Van de nieuwe leden wordt verwacht dat zij 21 februari aanwezig zijn. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp. Wij lezen graag terug waarom u deze nevenfunctie wilt vervullen. Uw cv met motivatie zien we graag via onze website.


Deel deze pagina in uw netwerk