ingrid

Twee leden Raad van Toezicht Profielen financieel en sociaal domein Rotterdam

Sluitingstermijn

Organisatie

Het Centrum voor Dienstverlening (verder CVD) is een grote maatschappelijke dienstverlenende organisatie in Rotterdam. Ze biedt al ruim 47 jaar een breed, samenhangend pakket aan diensten op het gebied van Maatschappelijke Opvang, Maatschappelijke Dienstverlening, Vrijwilligerswerk en Mantelzorg. Voor het CVD staat de kwaliteit van leven van de burgers en hun volwaardige participatie in de samenleving centraal, ook wanneer ziekte, gebrek of ouderdom dit lastiger maken. Bij de bepaling van haar dienstverlening laat het CVD zich leiden door de volgende drie principes: burgerschap, leefbaarheid en participatie. Ze gelooft dat elke Rotterdammer talenten heeft en dat soms professionele ondersteuning nodig is om die talenten te kunnen benutten. Het CVD biedt die ondersteuning en doet dat met een breed scala aan diensten en producten. Ze onderscheidt zich door laagdrempeligheid, waar alle cliënten worden gezien en gehoord en ze levert individueel maatwerk. Essentieel daarbij zijn verbetering van het perspectief en de eigen regie van de cliënt. De organisatie weet de eigen kracht van Rotterdammers aan te spreken. Het CVD is besluitvaardig, praktisch ingesteld en heeft korte lijnen met de (samenwerkings)partners, waaronder de gemeente Rotterdam (ambtelijk en bestuurlijk), de straatdokter, GGZ- en overige instellingen, wijkteams, woningcorporaties, (wijk)politie, huisartsen en scholen. Ze speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen en blijft alert op de actualiteit. Dat is zichtbaar in het handelen van de medewerkers.

Ruim 430 medewerkers en een groot aantal vrijwilligers bereiken jaarlijks vele duizenden Rotterdammers en werken vanuit ruim 20 locaties verspreid over heel Rotterdam. Het CVD werkt in Rotterdam en omliggende gemeenten, zoals Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Ze biedt daadwerkelijke hulp en ondersteuning aan burgers met sociaal economische en/of sociaal maatschappelijke problemen. Doel is een zodanige persoonlijke ontwikkeling te realiseren dat de cliënt zich als burger in de samenleving kan handhaven, ontplooien, actief kan deelnemen aan het maatschappelijk leven én verantwoordelijkheid voor zichzelf en anderen kan dragen. De kernwaarden die daar voor alle CVD medewerkers bij horen zijn: erin geloven, integer zijn, verbinding maken en ontwikkelingsgericht zijn. De organisatie werkt als maatschappelijke ondernemer vraaggericht, slagvaardig, professioneel én met respect voor een ieder en neemt verantwoordelijkheid voor het leveren van een bijdrage aan de aanpak van de grootstedelijke problematiek in Rotterdam. Het CVD heeft een goede reputatie en is financieel gezond. De jaaromzet van de organisatie bedraagt momenteel zo’n € 35,5 miljoen.

Recent is een nieuw strategisch meerjarenplan 2019 – 2020 door de Raad van Toezicht goedgekeurd. In dat plan wordt voortgegaan op de in 2014 ingeslagen weg om de excellente dienstverlening verder uit te bouwen. Daarbij is geconcludeerd dat, ondanks de turbulente jaren die achter haar liggen, de drie pijlers waarop het CVD van oudsher is gestoeld (maatschappelijke opvang, maatschappelijke dienstverlening, vrijwilligerswerk en mantelzorg) nog steeds actueel zijn, dat het CVD een breed palet aan deskundigheden en gedreven en goed gefaciliteerde professionals in huis heeft en ontwikkelingsgerichte projecten uitvoert.  De organisatie bevindt zich nu in rustiger vaarwater en kan de komende jaren investeringen doen om de excellente dienstverlening die ze nastreeft daadwerkelijk te realiseren. Toekomstige aanbestedingen en stakeholdermanagement blijven de aandacht vragen.

Het CVD wordt aangestuurd door een directeur/bestuurder die rapporteert aan de Raad van Toezicht, die bestaat uit vijf leden. Conform het rooster van aftreden verlaten twee leden de RvT. Wij zoeken voor het CVD twee nieuwe leden. Deze vacature gaat specifiek in op het profiel sociaal domein.

De Raad van Toezicht

De RvT is het orgaan dat in lijn met de recente ontwikkelingen in governance toezicht houdt op en werkgever is van de bestuurder. Hoofdtaak is het bewaken van de maatschappelijke rol en borging van de continuïteit van de organisatie. Tevens toetsen de leden de besluitvorming en geven de bestuurder zowel gevraagd als ongevraagd advies. De RvT fungeert voor de bestuurder als klankbord en keurt, daar waar de statuten dat voorschrijven, de besluiten goed. De raad vervult in- en extern een ambassadeursrol, waarbij de RvT optreedt als belangenbehartiger van de stichting en verantwoording aflegt aan de buitenwereld. Het is de kunst om te schakelen en te balanceren tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en toegankelijk zijn.

De onderwerpen waarop de raad toezicht houdt zijn onder andere:

 • het woon- en leefklimaat c.q. de kwaliteit van leven van de cliënt;
 • ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie;
 • de organisatie en haar prestaties;
 • het werkklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg;
 • het functioneren van de bestuurder;
 • belangrijke externe ontwikkelingen;
 • de relatie met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
 • de statutair voorgeschreven taken.

De raad volgt de Governancecode Sociaal Werk.

Het profiel

We zijn op zoek naar twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht. Ieder met een eigen accent in het profiel:

 • iemand met een financieel profiel die actief is in zijn/haar loopbaan. De voorkeur gaat uit naar een persoon die verantwoordelijk is voor financiën in een non profit instelling;
 • de ander is een manager (strategisch niveau) of directeur primair proces die werkzaam is in een organisatie in het sociaal domein (welzijn/maatschappelijke dienstverlening, zorg, veiligheid/justitie, participatie, hoger onderwijs etc.) en vanuit dat perspectief zicht heeft op de plaats van het CVD in de zorgketen in brede zin.

Je bent actief in je loopbaan. We gaan graag in gesprek met iemand die met behoud van de relatie de lastige vragen stelt. De kandidaat is een autonome stevige persoonlijkheid, heeft een kritische houding, wil de echte dialoog aangaan, biedt tegenspraak waar dat nodig is, legt de vinger op de zere plek, is transparant, trekt duidelijk grenzen en wil bijdragen aan de verdere professionalisering van de RvT. De kandidaat kijkt naast zijn eigen portefeuille integraal en strategisch naar alle thema’s die voor een RvT relevant zijn.

 We houden bij de benoeming van de twee nieuwe toezichthouders rekening met een evenwichtige en toekomstgerichte samenstelling waarbij de leden elkaar op competenties en ervaring aanvullen. We zoeken één lid met ervaring als toezichthouder. We willen minimaal één vrouw benoemen en willen ook recht doen aan de diversiteit in achtergrond en afkomst van de cliënten. Regionale binding is gewenst mits het natuurlijk geen belangenverstrengeling met zich meebrengt. We lezen graag terug waarom je in een RvT van een organisatie actief wil zijn die vooral in Rotterdam werkzaam is en waaruit blijkt dat je gevoel hebt voor grote stadsproblematiek. Het is prettig als je een relevant politiek/bestuurlijk netwerk meebrengt.

Het nieuwe lid dient uiteraard over de algemene competenties van toezichthouders te beschikken:

 • affiniteit met de doelstelling van het CVD;
 • betrokkenheid met het maatschappelijk middenveld in het algemeen en vernieuwing en innovatie in de brede maatschappelijke dienstverlening in het bijzonder;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten;
 • een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;
 • verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • een brede maatschappelijke oriëntatie;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als het CVD stellen.

Uiteraard geldt voor de toezichthouder dat hij/zij affiniteit heeft met de organisatie, hart heeft voor de sector en aandacht voor de cliënt in zijn maatschappelijke omgeving. Het is relevant om ongebonden en onafhankelijk te zijn.

Aanbod en procedure

De vergoeding voor deze nevenfunctie is € 5.000,= bruto per jaar. De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 21 januari 2019. Wij checken de namenlijst van kandidaten die hebben gereageerd bij de RvT en de bestuurder. De intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats in de week van 28 januari en 4 februari. De gesprekken bij het CVD vinden plaats in de week van 11 en 18 februari. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp. Uw cv met motivatie (Word format) ontvangen we graag via onze website.


Deel deze pagina in uw netwerk