ingrid

Twee leden Raad van Toezicht

Organisatie

Reos is een organisatieadviesbureau voor eerstelijnszorgprofessionals en hun samenwerkingspartners. Het is haar missie om bij te dragen aan betere en efficiëntere zorg voor patiënten. Door het geven van advies over en het begeleiden bij samenwerking, ketenafspraken en kwaliteitsverbetering werkt Reos dagelijks aan de versterking van de eerstelijnszorg. Reos is één van de zeventien regionale ondersteuningsstructuren in Nederland. Het werkgebied is Amstelland Haarlemmermeer, Midden-Holland en Zuid-Holland Noord. Momenteel focust Reos  zich op haar strategische positionering voor de komende jaren. Zij streeft naar een meer wendbaar organisatiemodel met de juiste expertise om te adviseren over de steeds complexere vraagstukken in de zorg.  Reos is gevestigd in Leiden, heeft 23 medewerkers in dienst en heeft een omzet van € 2,4 miljoen. 

Reos kent een bestuursmodel met een directeur/bestuurder en een Raad van Toezicht. De organisatie hanteert de Zorgbrede Governancecode van de BoZ. Reos had een 3-hoofdige Raad van Toezicht en wil toe naar een Raad van Toezicht met 5 leden. Recent is een nieuwe voorzitter benoemd en de overige 2 leden ronden hun zittingsperiode af. Voor deze Raad van Toezicht zoeken wij nu twee nieuwe leden. 

De Functie

De RvT is het orgaan dat op maatschappelijk verantwoorde wijze toezicht houdt op en werkgever is van de bestuurder. Tevens toetst ze de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurder. Ze fungeert als klankbord voor de bestuurder en keurt besluiten van de bestuurder goed (bv. belangrijke strategische, organisatie- en investeringsbeslissingen). Uiteraard alles conform de vastgelegde statuten en de code van good governance. 
De onderwerpen waarop de raad toezicht houdt zijn onder andere: 
-    ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie;
-    kwaliteit en veiligheid;
-    de organisatie en haar prestaties;
-    het werkklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg;
-    het functioneren van de bestuurder;
-    belangrijke externe ontwikkelingen;
-    het relatiepatroon met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
-    de statutair voorgeschreven taken.
De raad komt minimaal 6 keer per jaar bij elkaar. 

Het is de kunst van een goede raad om te schakelen tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en toegankelijk zijn. In een goed samengestelde raad zijn de leden complementair, zowel op inhoud als stijl; ze benaderen elkaar op positief kritische wijze en leveren graag een collectieve bijdrage. Van deze 2 nieuwe leden wordt verwacht dat zij expertise meenemen op het gebied van financiën en strategische kennis hebben van de ontwikkelingen in de eerstelijnszorg. 

Het Profiel

Wij zoeken kandidaten die passen in een context die volop in beweging is. Uiteraard zoeken we goede toezichthouders die hart hebben voor het sociaal domein in het algemeen en de eerstelijnszorg in het bijzonder; die graag de discussie aangaan, tegenwicht bieden en willen en kunnen sparren. Dus zowel steunend zijn als tegenwicht bieden. Ze moeten passen bij de wens van Reos en haar Raad van Toezicht om zich verder te ontwikkelen. We zoeken nieuwe leden die integer en stevig zijn; het gesprek willen aangaan over de verdere professionalisering van de rol van toezichthouder; informeel maar wel kritisch zijn en humor hebben. Die reflectief zijn en affiniteit hebben met een organisatie die volop in ontwikkeling en beweging is. Die geloven in innovatieve samenwerkingsvormen die passen in deze tijden van decentralisaties en transities en iets hebben met een sociaal ondernemerschap en lerende organisaties. Zoals hierboven genoemd zoeken we leden met: 
 • Financiële deskundigheid: iemand die binnen en namens de Raad van Toezicht de juiste vragen kan stellen over de relevante financiële onderwerpen bij Reos, jaarrekening kan doorgronden en een begroting ook op zijn strategische merites kan beoordelen. Deze kandidaat kan boven de materie uitstijgen en is zeer analytisch. Kennis van het sociaal domein is niet vereist maar strekt wel tot aanbeveling. Bij dit lid is ervaring als toezichthouder een vereiste. 
 • Kennis van de samenhang in de zorg in het algemeen en kennis van de eerstelijnszorg op het innovatieve vlak en strategisch niveau in het bijzonder; hierbij denken we bijvoorbeeld aan kandidaten met ervaring bij een kennisinstituut in de zorg (bv. het Nivel), iemand die verbonden is aan de huisartsenopleiding of een hoge ambtenaar bij VWS met affiniteit voor dit specifieke deel van de zorgsector.  

Uiteraard dienen beide leden over de algemene competenties van toezichthouders te beschikken:
 • betrokkenheid met het maatschappelijk middenveld in het algemeen en eerstelijnszorg in het bijzonder;
 • affiniteit met de doelstelling van Reos;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten; 
 • een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;
 • verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • een brede maatschappelijke oriëntatie;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Reos stellen.
Uiteraard geldt voor deze toezichthouders dat zij affiniteit hebben met de organisatie en hart voor de sector. Het is relevant om volledig ongebonden en onafhankelijk te zijn. Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling. In de nieuwe samenstelling zoeken we naar de juiste balans tussen man en vrouw, diverse culturele achtergronden, leden die wel of niet actief zijn in hun loopbaan en de goede verhouding tussen leden die wel en geen ervaring als toezichthouder hebben. Bij degenen die nog niet eerder als toezichthouder hebben gefunctioneerd, kijken we kritisch naar hun ervaring en bestuurlijke kwaliteiten. Gezien alle ontwikkelingen is het noodzakelijk dat de kandidaten voldoende tijd hebben om deze nevenfunctie goed in te vullen en dat ze bereid zijn om hun relevante netwerk ter beschikking te stellen. Tenslotte vragen we van deze twee nieuwe leden om na hun benoeming mee te denken om de benoeming van de andere twee nieuwe leden.

 

Aanbod en procedure

De vergoeding voor de leden van deze RvT is € 5.000,= per jaar. De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 17 mei. De intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats van 22 mei t/m 10 juni. De gesprekken bij Reos vinden vanaf half juni plaats. De procedure wordt begeleid door ons bureau, in de persoon van Ingrid Venekamp. Bij haar kunt u meer informatie opvragen. Het is de intentie om de benoemingsprocedure eind juni af te ronden. Wij lezen graag terug waarom u deze nevenfunctie wilt vervullen. Uw cv met motivatie zien we graag via onze website: www.bosmanvos.nl/vacatures. 

Deel deze pagina in uw netwerk