Voorzitter Centrale Cliënten Raad (10-15 uur) Stichting Tragel Zorg Clinge

Sluitingstermijn

Organisatie

Stichting Tragel Zorg is de grootste zorgaanbieder in Zeeuws Vlaanderen op het gebied van zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. Goed leven staat centraal in de missie van Tragel Zorg. Tragel Zorg biedt vakkundige zorg op de locaties of aan huis, ondersteuning, advies en samenwerking met andere partners als dat nodig is.

Tragel Zorg draagt bij aan het realiseren van verbindingen waardoor de cliënt zijn leven kan leiden zoals hij of zij dat wil. Tragel Zorg heeft tot doel de wereld groter te maken voor zowel de cliënten, de medewerkers als de organisatie en werkt vanuit een heldere visie waarin de vraag van de cliënt centraal staat. Het uitgangspunt is dat de cliënt zelf, in iedere levensfase, aangeeft welke keuzes hij of zij belangrijk vindt en welke ambities er zijn. De cliënt bepaalt daarmee grotendeels zelf wat kwaliteit van leven is. De vraagformulering vindt plaats in de driehoek begeleider, - cliënt en verwanten - behandelaar.

Tragel Zorg is op 31 december 1999 ontstaan uit een fusie tussen drie instellingen en heeft een aantal locaties in Clinge. Verder heeft Tragel Zorg woningen en dagbestedingen in Zaamslag, Terneuzen, Axel, Sint- Jansteen, Oostburg en Hulst.

Er zijn meer dan 700 mensen in dienst bij Tragel Zorg en circa 350 vrijwilligers die verbonden zijn aan Tagel Zorg. Tragel Zorg heeft ‘een leven lang leren’ hoog in het vaandel. De juiste medewerker, op het juiste moment en plaats, met de juiste vaardigheden en bekwaamheden die bijdraagt aan het realiseren van de organisatiedoelen. Dat ziet Tragel Zorg als een belangrijke investering. Ook vindt Tragel Zorg het belangrijk dat medewerkers zich in de organisatie persoonlijk kunnen ontwikkelen.

Tragel Zorg is financieel gezond en heeft een omzet van ruim € 42 miljoen.

De huidige voorzitter van de CCR treedt reglementair af per 1 juli 2017.

Centrale Cliënten Raad (CCR)
Binnen de organisatie is de medezeggenschap op verschillende manieren vormgegeven. Er bestaat een cliëntenplatform waarin uitsluitend cliënten deelnemen. Daarnaast zijn er cluster cliëntenraden en als overkoepelend orgaan is er een centrale cliëntenraad, hierin nemen ouders en/of vertegenwoordigers deel waarbij de insteek is dat van ieder cluster de voorzitter is afgevaardigd in de centrale cliëntenraad. De CCR onderhoudt en verstevigt het contact met de achterban door die te informeren over de werkzaamheden van de CCR en adviezen. De CCR informeert zich ook over de thema’s van de huidige cluster cliëntenraden.

De CCR geeft in 2017 prioriteit aan de thema’s: Kwaliteit, veiligheid, vrijetijdsbesteding en communicatie en bestaat momenteel uit zes leden.

Tragel Zorg wil dat cliënten gehoord worden. Dat geldt in het dagelijks leven, in het contact dat zij hebben met hun begeleiders en behandelaars, maar ook in zaken van beleidsmatige of organisatorische aard. De Centrale Cliënten Raad, CCR, behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Tragel Zorg. De CCR komt op voor de gezamenlijke belangen van alle cliënten van Tragel Zorg, deze formele taak (verplichting) ligt vast in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) en de Jeugdwet. 

De CCR overlegt met de Raad van Bestuur over de gang van zaken binnen Tragel Zorg. Daarnaast volgt zij kritisch het beleid en geeft gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen die voor alle cliënten belangrijk zijn. De CCR werkt vanuit goede en toegespitste informatie uit de organisatie en de omgeving; en speelt hier zelf een (pro)actieve rol in. Hierbij hanteert de CCR de uitgangspunten dat de cliënt werkelijk centraal staat en zoveel mogelijk eigen regie heeft.

De Functie

De onafhankelijke voorzitter van de CCR functioneert als schakel tussen de betrokkenen: de bestuurder, leden van de CCR, management en de cluster cliëntenraden. De voorzitter geeft leiding aan de centrale cliëntenmedezeggenschap en legt daarbij actief verbinding met de achterban.

Het algemene belang voor alle cliënten van Tragel Zorg staat voorop in de CCR. De voorzitter richt zich op gedragen besluitvorming door de CCR: een team met verschillende inzichten en ervaringen vanuit een eigen verbinding en loyaliteit met zorg voor cliënten.

De voorzitter vervult zowel een vertegenwoordigende als verbindende positie en neemt daarnaast de verantwoordelijkheid om de juiste randvoorwaarden te creëren binnen de CCR voor een professionele dialoog tussen de CCR en Raad van Bestuur.

De voorzitter geeft richting, realiseert overzicht en verbinding; geeft sturing aan het advies- en overlegproces van de CCR; signaleert knelpunten en initieert gezamenlijke oplossingen. Is zich goed bewust van effecten van beslissingen op cliënten. Initieert hierover de dialoog in de CCR en met de Raad van Bestuur en stuurt het proces van advisering op een professionele wijze aan. Hij/zij richt zich op de kwaliteit van het adviesproces. De voorzitter betrekt alle leden van de CCR in het adviesproces en houdt rekening met de diverse achtergronden van de leden. Stuurt op reflectie van het eigen handelen binnen de CCR. Heeft oog en oor voor onderlinge verhoudingen en belangen, weet hier op een professionele wijze mee om te gaan. Is helder in besluitvorming en tevens flexibel. Is een verbinder pur sang en weet door zijn/haar achtergrond, ervaring en sociale- relationele- en communicatieve vaardigheden de CCR optimaal te laten functioneren.

Specifieke taken zijn:

 • voorzitten vergaderingen; opstellen agenda en toezien op de gemaakte afspraken
 • onderhouden van de contacten, namens de CCR, met relevante partijen die voor de cliëntenmedezeggenschap van Tragel van belang zijn
 • deelnemen namens de CCR aan bijeenkomsten binnen Tragel en representeren van de CCR buiten de organisatie
 • regie voeren ten aanzien van de interne communicatie van de CCR; afhandeling en ondertekening brieven en notities namens de CCR
 • bevorderen van algemene zaken van de CCR zodat deze de taken naar vermogen uitvoert; zorg dragen voor naleving van de Samenwerkingsovereenkomst tussen CCR en Raad van Bestuur Tragel
 • functioneel leiding geven aan de ambtelijk secretaris van de CCR.

Het Profiel

De voorzitter beschikt over:

 • bestuurlijke ervaring (ook als voorzitter)
 • inzicht in en sensitiviteit voor bestuurlijke verhoudingen
 • affiniteit met zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking
 • affiniteit met en netwerk binnen (cliënten)medezeggenschap
 • visie op medezeggenschap in de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking
 • kennis van relevante wetgeving zoals WMCZ, Wlz, WMO en Jeugdwet
 • zeer goede sociale-, communicatieve en relationele vaardigheden
 • bindend, enthousiasmerend vermogen
 • kritische, positieve, open houding
 • een onafhankelijke rol
 • redactionele vaardigheden
 • de benodigde tijd
 • senioriteit, energie en zeggenschap
 • verbondenheid met Zeeuws-Vlaanderen

Aanbod en procedure

De werkzaamheden van de voorzitter CCR nemen een tijdsbeslag van ca. 10 tot 15 uur per reguliere werkweek. Aanstelling vindt plaats voor 4 jaar, na 1 jaar vindt een evaluatie plaats voor verdere voortzetting.

Vergaderingen vinden meestal plaats op de hoofdlocatie van Tragel in Clinge, Zeeuws-Vlaanderen, maar bijeenkomsten kunnen ook op andere plaatsen in Zeeuws-Vlaanderen worden gehouden.

Een vrijwilligersvergoeding is van toepassing. 

De intakegesprekken bij Bosman & Vos worden gevoerd op maandagmiddag 15 of woensdag 17 mei 2017.

De selectiegesprekken vinden op woensdag 31 mei of vrijdag 2 juni 2017 tussen 9.00 uur en 17.00 uur plaats bij Tragel Zorg in Clinge, Zeeuws-Vlaanderen.

De procedure wordt begeleid door Yolanda Gagliardi van Bosman & Vos.


Deel deze pagina in uw netwerk