nancy

Voorzitter Centrale Cliënten Raad Zuid-Holland

Sluitingstermijn

Organisatie

Ipse de Bruggen
Iedereen is bijzonder. Die gedachte bepaalt het denken en doen bij Ipse de Bruggen. Met 390 locaties verspreid over heel Zuid-Holland biedt Ipse de Bruggen een veilig thuis en/of leer- en werkplek en/of behandeling voor mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Wij  leveren langdurige zorg, specialistische behandeling, forensische zorg en Welzijn (Wmo).
Bijna 6.000 medewerkers en ruim 2.000 vrijwilligers zetten zich met hart en ziel in voor onze cliënten. De visie van Ipse de Bruggen is uitgewerkt in het 'Manifest‘:
De kern is dat we onze cliënten meer regie over hun leven willen geven en meer zeggenschap over de zorg. We gaan van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Het werk organiseren we dichterbij de cliënt en geven medewerkers daarin meer verantwoordelijkheden.

Centrale Cliënten Raad
Ipse de Bruggen wil dat cliënten gehoord worden. Dat geldt in het dagelijks leven, in het contact dat zij hebben met hun begeleiders en behandelaars, maar ook in zaken van beleidsmatige of organisatorische aard. De Centrale Cliënten Raad, CCR, behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Ipse de Bruggen.
De CCR komt op voor de gezamenlijke belangen van alle cliënten, deze formele taak (verplichting) ligt vast in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) en de Jeugdwet.
De CCR overlegt met de Raad van Bestuur over de gang van zaken binnen Ipse de Bruggen. Daarnaast volgt zij kritisch het beleid en geeft gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen die voor alle cliënten belangrijk zijn. De CCR werkt vanuit goede en toegespitste informatie uit de organisatie en de omgeving; en speelt hier zelf een (pro)actieve rol in.
Hierbij hanteert de CCR de uitgangspunten dat de cliënt werkelijk centraal staat en dat de cliënt zoveel mogelijk eigen regie heeft.
De CCR geeft in 2016 prioriteit aan de thema’s: Cliëntenmedezeggenschap en achterban; Transitie- en veranderingsbeleid langdurige zorg, jeugd en specialistische behandeling en kwaliteitsbeleid.   
De CCR onderhoudt en verstevigt het contact met de achterban door die te informeren over het werk en adviezen (via nieuwsbrieven of ander middel) en organiseert jaarlijks een themamiddag voor de gehele cliëntenmedezeggenschap. De CCR informeert zich ook over de thema’s van de lokale cliëntenraden.

De Functie

De onafhankelijke voorzitter van de (CCR) functioneert als schakel tussen de betrokkenen: de bestuurder, leden van de CCR, management, lokale cliëntenraden. De voorzitter geeft leiding aan de  centrale cliëntenmedezeggenschap en legt daarbij actief verbinding met de achterban.
Van de voorzitter wordt verwacht dat deze in staat is om te werken met vrijwilligersorganisaties (of vergelijkbaar). De voorzitter vervult zowel een vertegenwoordigende en als verbindende positie en neemt daarnaast de verantwoordelijkheid voor randvoorwaarden en meer praktische zaken. Hij/zij draagt zorg voor gedragen besluitvorming door de CCR, een team met verschillende inzichten en ervaringen vanuit een eigen verbinding en loyaliteit met zorg voor cliënten, in het licht van het algemene belang voor cliënten en het algemene beleid van Ipse de Bruggen.
De voorzitter realiseert verbinding en overzicht; geeft sturing aan het advies- en overlegproces van de CCR; signaleert knelpunten en initieert oplossingen; reflecteert op het eigen handelen en invloed van beslissingen en activiteiten van de raad op de organisatie; richt zich op kwaliteit en resultaat door samenwerking.
De voorzitter kan luisteren en richting geven, is helder in de besluitvorming en flexibel, kan verbinden en positie bepalen, heeft oog voor onderlinge verhoudingen en voor strategische positionering naar buiten.
Specifieke taken daarbij zijn:
 • voorzitten vergaderingen; opstellen agenda en toezien op nakoming gemaakte afspraken
 • onderhouden van de contacten, namens de CCR, met relevante partijen die voor de cliëntenmedezeggenschap van Ipse de Bruggen van belang zijn
 • deelname namens de CCR aan bijeenkomsten binnen Ipse de Bruggen en representeren van de CCR buiten de organisatie
 • regie voeren ten aanzien van de interne communicatie; afhandeling en ondertekening brieven en stukken
 • bevorderen van de algemene zaken van de CCR zodat deze de taken naar vermogen uitvoert; zorg dragen voor naleving van het reglement cliëntenraden Ipse de Bruggen
 • leiding geven aan de ambtelijk secretaris

Het Profiel

De voorzitter beschikt over:
 • bestuurlijke ervaring (ook als voorzitter)
 • inzicht in en sensitiviteit voor bestuurlijke verhoudingen
 • affiniteit met zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap
 • affiniteit met en netwerk binnen (cliënten)medezeggenschap
 • visie op medezeggenschap en zorgsector
 • kennis van relevante wetgeving zoals Wmcz, Wlz, Wmo en Jeugdwet
 • relationele, communicatieve en redactionele vaardigheden
 • geen relatie (familie of anderszins) met één van de cliënten van Ipse de Bruggen
 • tijd, senioriteit, energie, zeggenschap

Aanbod en procedure

De werkzaamheden van de voorzitter CCR nemen een tijdsbeslag van ca. 10 tot 15 uur per reguliere werkweek. Aanstelling vindt plaats voor 4 jaar, na 1 jaar vindt een evaluatie plaats voor verdere voortzetting. Een vacatievergoeding is van toepassing. Vergaderingen vinden veelal plaats op het servicekantoor in Zoetermeer, maar bijeenkomsten kunnen ook op andere plaatsen in Zuid-Holland worden gehouden.
U kunt tot 20 september 2016 reageren via onze website.
De intakegesprekken bij Bosman & Vos worden gevoerd op vrijdag 23 en maandag 26 september.
De selectiegesprekken bij Ipse de Bruggen vinden plaats op donderdag 29 september 2016 tussen 17.00 en 20.00 uur.
De procedure wordt begeleid door Crista Vonkeman van Bosman & Vos.

Solliciteer direct


Deel deze pagina in uw netwerk