ingrid

Voorzitter en lid Raad van Toezicht Dynamo Amsterdam

Sluitingstermijn

Organisatie

Dynamo vindt het belangrijk dat alle bewoners kunnen meedoen in hun omgeving. De professionals en vrijwilligers van Dynamo stimuleren en ondersteunen bewoners om actief deel te nemen aan de samenleving. Zodat niemand aan de kant hoeft te staan. Dynamo stimuleert mensen hun capaciteiten en talenten te ontdekken en eventuele problemen zelf op te lossen. Zij brengen buurtbewoners met elkaar in contact. De kern van het werk is empowerment, dus mensen de kans geven zich te ontwikkelen. Dynamo smeedt en verstevigt sociale netwerken en helpt mensen die zich voor anderen inzetten. Ook zoeken ze mensen op die buiten de boot dreigen te vallen en stimuleren ze actief te worden in de buurt. Dynamo zorgt ervoor dat kwetsbare bewoners - bijvoorbeeld ouderen met beginnende dementie, gezinnen die veel problemen hebben of psychiatrische patiënten die zelfstandig wonen - zoveel mogelijk steun krijgen uit hun omgeving, aangevuld met professionele hulp. Het aanbod aan de inwoners van een groot aantal wijken in Amsterdam is divers: van welzijn (op recept), peuteropvang, voorscholen, jongerenwerk, activiteiten in de wijken, ondersteuning mantelzorgers, vrijwilligerswerk, activiteiten voor ouderen, taallessen tot sociaaljuridische- en schuldhulpverlening.  

Zoals de naam al zegt, Dynamo is een dynamische organisatie met een heel breed assortiment aan diensten en werksoorten. Er zijn ongeveer 350 medewerkers werkzaam, 250 stagiaires en ruim 500 vrijwilligers actief. De omzet bedroeg in 2019 ± € 19 miljoen. Dynamo is een financieel gezonde organisatie. Dynamo heeft een turbulente tijd achter de rug met o.a. de harmonisatie kinderopvang en ze ziet ook uitdagingen in de toekomst. De gemeente Amsterdam is bezig met een transitie die gevolgen heeft voor Dynamo. Een onderdeel hiervan is het versterken van de sociale basis in de buurt. Vanaf 2021 komen op verschillende plekken in Amsterdam buurtteams die de toegang zijn naar sociale basiszorg voor volwassenen. Dit kan groei betekenen voor Dynamo, maar misschien ook krimp. Vanwege de crisis heeft de gemeente het definitieve besluit over de buurtteams een kwartaal uitgesteld.

Dynamo wordt aangestuurd door een bestuurder die rapporteert aan de Raad van Toezicht. Dit jaar treedt de voorzitter af en neemt één lid van de RvT afscheid. We zoeken nu een nieuwe voorzitter en een nieuw lid voor deze Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het orgaan dat in lijn met de recente governance ontwikkelingen toezicht houdt op en werkgever is van de bestuurder. Tevens toetst hij de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurder. Hij fungeert als klankbord en keurt, daar waar de statuten dat voorschrijven, de besluiten goed. De raad vervult in- en extern een ambassadeursrol, waarbij de Raad optreedt als belangenbehartiger en verantwoording aflegt aan de buitenwereld. Het is de kunst van een goede raad om te schakelen en balanceren tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en toegankelijk zijn. De onderwerpen waarop de raad toezicht houdt zijn onder andere:

 • de cyclus van planning en control van de begroting;
 • de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie;
 • de organisatie en haar prestaties;
 • het werkklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg;
 • het functioneren van de bestuurder;
 • belangrijke externe ontwikkelingen;
 • de relatie met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
 • de statutair voorgeschreven taken.

De Raad van Toezicht vergadert 5 tot 7 keer per jaar, heeft een audit- en remuneratiecommissie, voert 1 x per jaar een gesprek met het MT, de OR en de vrijwilligersraad en legt 2 tot 3 keer per jaar werkbezoeken af. Het is een professionele, stevige, nuchtere Raad van Toezicht die houdt van een goede constructieve discussie, inhoudelijke inbreng en efficiency. Een raad waarin iedereen bereid is om zijn bijdrage te leveren.

De profielen

Als nieuwe voorzitter ken je het publieke domein. Bij voorkeur heb je ervaring als bestuurder van een organisatie of ben je nu bestuurder of je hebt ruime ervaring als toezichthouder. Je hebt in beeld wat de verantwoordelijkheden van een Raad van Toezicht zijn, bent strategisch en staat met beide benen in de maatschappij. Van nature pak je de regie en zorg je voor goede vergaderhygiëne. Je bevordert dat in de Raad van Toezicht gezamenlijkheid en teamgevoel wordt ervaren, dat de focus meer verlegd wordt naar het externe veld en dat de lange termijn goed in ogenschouw wordt genomen. Je stelt kritische vragen, geeft soepel feedback en je hebt uiteraard interesse in een maatschappelijke organisatie. Je bent de schakel naar de bestuurder en geeft inhoud aan de werkgeversrol richting de bestuurder. Je bent je bewust van je specifieke rol als regisseur van het toezichtsproces en als coördinator tussen de Raad van Toezicht en de bestuurder. We zoeken voor deze positie iemand met overwicht, natuurlijk gezag, verbindend vermogen, gevoel voor verhoudingen en politiek/bestuurlijke sensitiviteit. Door je stijl worden de vergaderingen goed en efficiënt voorgezeten en is ook ruimte voor lichtheid en ontspanning. 

Specifiek voor het lid van de Raad van Toezicht staat deze positie open voor iemand die nog geen ervaring heeft als toezichthouder. Uiteraard beschik je over bestuurlijke kwaliteiten. We komen graag in contact met kandidaten die op strategisch niveau in de Raad een bijdrage kunnen leveren op het gebied van organisatie ontwikkeling en bedrijfsvoering. Je bent aantoonbaar in staat om strategische veranderingen op het juiste niveau te beschouwen; de risico’s en kansen af te wegen en de bestuurder hierover te bevragen en te adviseren. Voor deze rol zoeken we iemand die actief is in zijn loopbaan. 

Het type mens is net zo belangrijk als de specifieke competenties en ervaring. Beide nieuwe leden moeten nieuwsgierig zijn, verandering omarmen, ondernemerschap inbrengen, graag discussiëren en acteren vanuit vertrouwen. Dus kritisch zijn en een positieve grondhouding hebben. Uiteraard hebben beiden interesse in een maatschappelijke organisatie. Bij de aanstelling van de 2 nieuwe leden, is het wenselijk dat één van de nieuwe leden Amsterdam goed kent en geven we de voorkeur aan kandidaten met een migratieachtergrond. 

Beide nieuwe leden dienen uiteraard over de algemene competenties van toezichthouders te beschikken:

 • betrokkenheid met het maatschappelijk domein in het algemeen en de dienstverlening van Dynamo in het bijzonder;
 • die in zijn of haar visie en handelen de kwaliteit van de dienstverlening voorop stelt;
 • affiniteit heeft met de regio en regionale netwerken en daarin als toezichthouder een actieve rol wil spelen;
 • affiniteit met de doelstelling, missie en kernwaarden van Dynamo;
 • aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten;
 • een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;
 • verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • een brede maatschappelijke oriëntatie;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Dynamo stellen. 

Uiteraard geldt voor deze toezichthouder dat hij/zij affiniteit heeft met de organisatie en hart heeft voor de sector. Het is relevant om volledig ongebonden en onafhankelijk te zijn. Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling.

Aanbod en procedure

De leden van de RvT ontvangen vacatiegelden en een vergoeding voor gemaakte onkosten.  De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 4 juni. De (virtuele) intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats op 12, 15, 18 en 30 juni en 2 en 3 juli. De gesprekken bij Dynamo vinden na de zomervakantie plaats. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp. Wij lezen graag terug waarom je deze nevenfunctie wilt vervullen. Je cv met motivatie zien we graag via onze website.


Deel deze pagina in uw netwerk