nicoline

Voorzitter en lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied financiën Zorggroep Crabbehoff Dordrecht/Drechtsteden

Sluitingstermijn

Organisatie

Protestantse Zorggroep Crabbehoff (hierna te noemen Zorggroep Crabbehoff) bestaat uit verpleeghuis Crabbehoff, het woon-zorgcentrum Dubbelmonde, het wooncomplex Henri Polakhof, het behandelcentrum en de diensten thuiszorg en woningverhuur. Bij Zorggroep Crabbehoff werkt men vanuit een christelijke levensovertuiging. Hierbij zijn waarden als ‘aandacht’, ‘respect voor elkaars overtuiging’ en ‘dienstbaar zijn aan onze naaste’ – ongeacht zijn of haar karakter, geaardheid, huidskleur of levensovertuiging’ – leidend. In de visie op zorg staat zinvol leven en eigen regie van de cliënt centraal. De kernwaarden zijn betrokken, verantwoordelijk en ondernemend. Ze stimuleren bewoners dan ook invulling te geven aan hun persoonlijke wensen en verlangens en passen de zorg en dienstverlening daar zo veel mogelijk op aan.

Zorggroep Crabbehoff heeft zich gespecialiseerd in zorg, begeleiding en behandeling van cliënten met chronische ziekten zoals Multiple Sclerose (MS)en Parkinson, specifieke aandoeningen zoals niet-aangeboren hersenletsel (NAH), revalidatie na een CVA en langdurige intensieve neuro-revalidatie (LIN). Zorggroep Crabbehoff wordt meer en meer een netwerkorganisatie. De keuze om te focussen op genoemde aandoeningen heeft geleid tot inhoudelijke samenwerkingsverbanden met organisaties op het gebied van geriatrische revalidatie, niet-aangeboren hersenletsel, langdurige intensieve neurorevalidatie en psychogeriatrie.

Bij Zorggroep Crabbehoff zijn ongeveer 700 medewerkers werkzaam. De organisatie heeft een omzet van  € 33 miljoen en is financieel gezond. De organisatie kenmerkt zich door haar consistentie en betrouwbaarheid als zorgverlener én werkgever; de identiteit, grote loyaliteit en lokale binding spelen hierbij een grote rol. De behoefte om van elkaar te leren heeft geresulteerd in een lerend netwerk Care4Q met drie andere gelijksoortige zorginstellingen in de regio. Op alle niveaus zijn initiatieven tot samenwerking genomen.

Meer informatie is te lezen op www.zorggroepcrabbehoff.nl.

De organisatie wordt aangestuurd door een directeur/bestuurder die rapporteert aan de Raad van Toezicht. Het rooster van aftreden voorziet in het aftreden van de voorzitter en een lid met aandachtsgebied financiën.

De Raad van Toezicht

De RvT is het orgaan dat in lijn met de recente ontwikkelingen in governance toezicht houdt op en werkgever is van de bestuurder. Hij fungeert voor hem als klankbord en keurt, daar waar de statuten dat voorschrijven, de besluiten goed. De raad vervult in- en extern een ambassadeursrol, waarbij de RvT optreedt als belangenbehartiger en verantwoording aflegt aan de buitenwereld. Het is de kunst van een goede raad om te schakelen en te balanceren tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en toegankelijk zijn. Zowel de voorzitter als het lid van de RvT beschikken over de volgende algemene competenties van toezichthouders:

 • (Enige) ervaring in het toezicht houden bij organisaties, waarbij de complexiteit als gemiddeld mag worden verondersteld. Voor de voorzitter is er behoefte aan stevige ervaring als toezichthouder; voor het lid RvT is er ruimte voor nieuw talent.
 • Goed analyserend vermogen. Het kunnen beoordelen en toetsen van de Raad van Bestuur met relatief beperkte, doch relevante informatie.
 • Gevoel hebben voor precaire situaties en onderstromen kunnen opvangen en die vertalen naar een voldoende abstractieniveau om een beleidsdiscussie aan te gaan.
 • Mee kunnen denken met de Raad van Bestuur en deze waardevolle adviezen kunnen geven, zonder op hun stoel te gaan zitten. In staat zijn de dialoog met de Raad van Bestuur te voeren en in staat zijn deze kritisch doch constructief te bevragen. Daarbij dient men te beschikken over een onafhankelijke creatieve geest en over de gespreksvaardigheid om zaken boven tafel te krijgen, waarbij de verhoudingen goed blijven en waarbij de bereidheid aanwezig is zich te laten overtuigen.
 • Kunnen omgaan met verantwoordelijkheid op afstand, zodanig dat de toezichthoudende functie voldoende inhoud heeft en er voldoende zicht is op procedures en processen.
 • Initiatief nemen door in het gesprek brengen van de eerdergenoemde onderstromen.
 • Begrip hebben van complexiteit van een organisatie waarin zorgverleners werken die in de context van de zorgvraag, het organisatiebeleid en de eigen professie, zelfstandig beslissingen nemen.
 • Betrokkenheid met de zorg in het algemeen en de instellingen van zorg binnen Zorggroep Crabbehoff in het bijzonder.
 • Maatschappelijke betrokkenheid en kennis van en uitvoering geven aan de vereisten van de Governancecode Zorg 2017.
 • Voldoende tijd ter beschikking hebben om vergaderstukken te bestuderen en vergaderingen bij te wonen en voor kennisneming van literatuur op het gebied van voor Zorggroep Crabbehoff relevante zorg- en dienstverlening.
 • Participeren in commissievergaderingen en het volgen van relevante scholingen.

De raad volgt de governancecode van de NVTZ. Het is een professionele raad die fungeert als sparringpartner voor de bestuurder en waar op open, transparante en respectvolle wijze met elkaar wordt gediscussieerd.

Het profiel van de voorzitter RvT

Naast bovengenoemde verantwoordelijkheden ben je als voorzitter van de Raad van Toezicht de schakel naar de bestuurder. Je bereidt, in overleg met de bestuurder, de agenda voor de raadsvergaderingen voor, bent verantwoordelijk voor een jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de raad en voor het voeren van een jaarlijks functioneringsgesprek met de bestuurder.

We zoeken een ervaren voorzitter die woonachtig is in het werkgebied rond Zorggroep Crabbehoff (Dordrecht en Drechtsteden) en die zich nadrukkelijk conformeert aan de identiteit, missie en visie van Zorggroep Crabbehoff. Deze kandidaat moet uiteraard soepel kunnen schakelen met de bestuurder, willen participeren in het netwerk en natuurlijk overwicht hebben. We zoeken iemand die de voorzittershamer van nature makkelijk hanteert, die kalm blijft en wel kritisch meedenkt, een luisterend oor biedt aan en kan sparren met de bestuurder. Deze voorzitter zit de vergaderingen professioneel voor, zorgt voor het bewaken van de afspraken, delegeert naar zijn collega’s en voert de regie op het proces. De voorzitter is verbindend en neemt zonder formele macht en hiërarchie positie in.

Van de voorzitter van de Raad van Toezicht worden specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht. In het bijzonder dient hij/zij :

 • over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de RvT; een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de RvT en de bestuurder.
 • de eerste verantwoordelijkheid te kunnen dragen voor de werkgeversfunctie ten opzichte van de bestuurder en de secretaris van de RvT, het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen.
 • over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zo nodig extern een rol in het belang van Zorggroep Crabbehoff kan vervullen, ook naar de media.
 • verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • een brede maatschappelijke oriëntatie.

Het profiel van het lid RvT financiën

In deze Raad van Toezicht is ruimte voor een startende toezichthouder. Je hoeft dus geen ervaring als toezichthouder te hebben. Deze positie is geschikt voor een kandidaat die graag wil leren hoe de rol van toezichthouder precies werkt. Je bent nieuwsgierig en je kunt je kwetsbaar opstellen in dit leertraject. Je durft relevante vragen te stellen over bv. afstand en nabijheid. We zoeken iemand met de potentie en ambitie om een volwaardig toezichthouder te worden. Dit Raad van Toezicht- lid met aandachtsgebied financiën functioneert als deskundige op dit gebied en is aanspreekpunt voor de leden van de RvT en de bestuurder inzake allerhande financiële zaken & ontwikkelingen. Deze kandidaat heeft ruime financieel economische ervaring, gevoel voor ondernemerschap en is in staat om zich de verschillende financiersstromen in de zorg (de Zorgverzekeringswet, de Wmo en de Wlz) snel eigen te maken. Je hebt een relevant netwerk en op financieel gebied een gezonde risico-awareness. Daarnaast volg je kritisch de resultaten en de ontwikkelingen van zorg - en dienstverlening.
We verwachten van lid financiën dat hij/zij:

 • zicht heeft op de ontwikkelingen in de markt en ontwikkelingen bij de overheid op financieel terrein met betrekking tot de zorg.
 • kennis heeft van balansmanagement en de achterliggende financieringsvraagstukken.
 • kennis heeft van het budgetteringsproces en daaraan gekoppelde organisatorische verantwoordelijkheden.
 • kennis heeft van financieringsvraagstukken op het gebied van grote investeringen met name bij nieuwbouw en verbouwtrajecten.

Uiteraard is het voor beide toezichthouders relevant om volledig ongebonden en onafhankelijk te zijn en dat ze zich confirmeren aan de identiteit van Zorggroep Crabbehoff. Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling. We zoeken altijd naar de juiste balans man/vrouw in de samenstelling van de raad.

Aanbod en procedure

De vergoeding voor deze nevenfunctie is voor de voorzitter Raad van Toezicht € 11.446.- en voor het lid Raad van Toezicht € 7.631.- per jaar. De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 18 juli. We lezen graag terug waarom je opteert voor een identiteitsgebonden zorgorganisatie. Wij checken de namenlijst van kandidaten die hebben gereageerd bij de RvT en de bestuurder. De intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats op 22 en 23 juli. Na deze gesprekken maken we een selectie van 3 tot 4 kandidaten die een gesprek krijgen bij Zorggroep Crabbehoff. Deze gesprekken vinden plaats vanaf 2 september. Een kennismaking met de OR, CR en de identiteitscommissie maakt onderdeel uit van het proces en wordt gepland na 18 september. De procedure wordt begeleid door Nicoline Franken. Jouw cv met motivatie ontvangen we graag via onze website.


Deel deze pagina in uw netwerk