ingrid

Voorzitter Raad van Bestuur AxionContinu (fulltime) Utrecht

Sluitingstermijn

Organisatie

AxionContinu biedt wonen, zorg en revalidatie, thuis of in één van de 14 locaties in Utrecht en omgeving. Met 2100 medewerkers, 900 vrijwilligers en een omzet van € 100 miljoen is AxionContinu een serieuze speler in het zorgveld. Als iemand zorg nodig heeft, raakt dat zijn leven vaak op een overweldigende manier. Dat besef is leidend in het denken en doen van iedereen bij AxionContinu. Met de bewoner, revalidant en cliënt kijken ze welke zorg en ondersteuning nodig is en hoe ze dat samen kunnen organiseren. Hun passie is het bieden van waardevolle zorg door te denken in mogelijkheden. In wat er wél kan. Zo halen ze het beste uit een situatie. Of dat nu volledig herstel is of het beste halen uit een situatie die onomkeerbaar is. AxionContinu profileert zich als optimist in de zorg. Drie waarden zijn leidend in de keuzes en het handelen van medewerkers van AxionContinu: Vakmanschap, Aandacht en Plezier.

In ruim twintig jaar zijn er twee keer zoveel mensen die zorg nodig hebben en het aantal mensen dat die zorg kan leveren halveert. AxionContinu formuleerde, in antwoord op deze ontwikkelingen, drie hoofddoelstellingen voor de verdere ontwikkeling van de organisatie in de periode 2019-2021. Ze wil:

 • DE werkgever in de zorg zijn
 • DE expert in complexe zorg zijn
 • DE samenwerker in de regio zijn.

De raad van bestuur geeft leiding aan de ontwikkeling van de organisatie om deze drie hoofddoelstellingen te realiseren. De bestuurlijke opdracht voor de komende jaren is, naast de reguliere besturing van de organisatie, het realiseren van de visie in een context van de groeiende en veranderende zorgvraag binnen krapper wordende financiële kaders ('meer voor minder') en AxionContinu verder ontwikkelen tot een organisatie die waardevol kan bijdragen aan de veranderopgave. Deze bestuurlijke opdracht is fors. Het bleek noodzakelijk om de interne aansturing van de organisatie te verbeteren. Om die uitdaging het hoofd te bieden, is dit jaar besloten om een tweede bestuurder aan te stellen. Gekozen is voor een tweehoofdig bestuursmodel, met als uitgangspunt een collegiaal bestuursmodel: beide bestuurders, zowel voorzitter als lid, zijn ieder statutair bestuurlijk verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het geheel ongeacht de onderlinge verdeling van aandachtsgebieden. Uitgangspunten voor het 2-hoofdige model zijn: complementair, collegiaal en gelijkwaardig. Half september is het nieuwe lid aangetreden en we zoeken nu een voorzitter die het krachtige bestuursduo van AxionContinu compleet maakt.

De Functie

De raad van bestuur staat gezamenlijk voor de geformuleerde opgaven en maakt onderling een verdeling van aandachtsgebieden die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de raad van toezicht. Deze verdeling kan periodiek worden herzien.

Deze nieuwe bestuurder focust zich de komende jaren op de zorg en organisatie ontwikkeling. De beide bestuurders zullen in onderling overleg deze focus in bestuurlijke aandacht concretiseren in een verdeling van bestuurlijke aandachtsgebieden:

 • verdeling directe aansturing op de verticale as (divisies en ondersteunende afdelingen)
 • medezeggenschap en gremia
 • externe relaties en netwerken.

Beide bestuurders delen de missie, visie, ambities, waarden en de besturingsfilosofie (die momenteel wordt ontwikkeld) van AxionContinu. Beide bestuurders zijn verantwoordelijk voor de externe en interne bestuurlijke opgaven en de organisatieontwikkeling van AxionContinu. De kerntaken en verantwoordelijkheden van de bestuurder:

 • Is samen met het lid van de raad van bestuur bestuurlijk verantwoordelijk voor AxionContinu. De raad van bestuur geeft leiding aan de organisatie, is verantwoordelijk voor kwaliteit en continuïteit van de organisatie, draagt zorg voor een financieel gezonde en beheerste bedrijfsvoering, en is verantwoordelijk voor het realiseren van missie, visie en de vastgestelde strategie.
 • Geeft leiding aan de divisie managers Verzorgd Wonen, Revalidatie & Herstel en Thuis en creëert de randvoorwaarden waaronder optimale zorg geleverd kan worden.
 • Stuurt op een positieve en duurzame zorgexploitatie.
 • Stuurt op implementatie van de ontwikkelde besturingsfilosofie en begeleidt het traject van de  organisatie-kanteling  en -ontwikkeling.
 • Stuurt op het interne transformatie- en veranderingsproces (Samen optimist in de zorg), gericht op versterking van executiekracht en wendbaarheid.
 • Stuurt op de verbindingen tussen strategie en uitvoering en tussen uitvoering en ondersteuning.
 • Vertegenwoordigt mede de organisatie en draagt bij aan het onderhouden van netwerken op bestuurlijk niveau.

Het Profiel

Voor deze uitdagende functie zoeken we een kandidaat die visionair, verbindend en ambitieus is en ervaring als bestuurder van een zorgorganisatie meebrengt. Je beschikt over:

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Actuele bestuurlijke ervaring, opgedaan in de (intramurale) zorg en bij voorkeur in de VVT.
 • Bewezen ervaring als eindverantwoordelijke voor de inhoudelijke zorgprocessen.
 • De  vaardigheid om goed contact te kunnen maken met zorgprofessionals en hun werk
 • Een moderne en lange termijn visie op de (ouderen)zorg, die je kunt ontwikkelen en implementeren.
 • Het leiderschap dat nodig is om AxionContinu ook in de toekomst als goede zorgorganisatie te positioneren: positie pakken, richting bieden, sturing geven en leiding nemen.
 • Aantoonbare ervaring met en geloof in de kanteling van een hiërarchische organisatie naar een organisatie waar eigenaarschap en vakmanschap centraal staan.
 • Het vermogen om de complexe verandertrajecten aan te jagen en mensen in rust en vertrouwen hierin mee te nemen.
 • De kracht én organisatie sensitiviteit die nodig zijn om zowel in- als extern de ambassadeur te zijn.
 • Het lef om – samen met collega organisaties - zorginnovaties te ontwikkelen en in te voeren.
 • Visie en analytisch inzicht.
 • Ervaring met medezeggenschap en het begrip dat zowel de cliënt als de professional in de zorg centraal staan.

Naast de reguliere competenties van zorgbestuurders, is het voor deze bestuurder belangrijk dat hij/zij ondernemend, innoverend en veranderkundig en –krachtig is. De stijl en persoonskenmerken van de bestuurder moeten aansluiten bij de opgave, fase van ontwikkeling en het motto ‘Samen optimist in de zorg’ van AxionContinu:

 • Een zichtbare, benaderbare en verbindende bestuurder, zowel voor de interne organisatie als voor externe stakeholders, die ook anderen uitnodigt om verbindingen aan te gaan, onder meer:
  • verbinden externe ontwikkelingen aan de ontwikkeling van AxionContinu
  • verbinden van mensen op gezamenlijke visie, waarden en opdracht van de organisatie
  • verbinden tussen medewerkers, management en raad van bestuur
  • verbinden tussen lijnmanagement en ondersteunende functies.
 • Een bestuurder die ruimte geeft, de dialoog aangaat, echt luistert en naar bevind van zaken handelt, besluiten neemt, overzicht houdt, PDCA-werkt en slagvaardig resultaten boekt.
 • Een optimistische en tactvolle leider die ondernemend, vernieuwend, realistisch en resultaatgericht is in denken en handelen en die houdt van korte en open communicatielijnen.
 • Een leider die zich verbonden voelt met het adagium 'samen optimist in de zorg' zonder het zakelijke aspect, de toekomstbestendigheid van de organisatie en een ieders eigen verantwoordelijkheid uit het oog te verliezen. Een leider die heldere kaders stelt en randvoorwaarden creëert waarbinnen de creativiteit en de energie in de organisatie loskomt. Een leider die de ander graag het podium geeft. Die steunend is aan het MT, de MT-leden stimuleert om rol en positie te pakken en hen aanspreekt op hun verantwoordelijkheid.
 • Een persoon die van nature makkelijk contacten legt en onderhoudt en zich met souplesse in uiteenlopende netwerken beweegt.
 • Een krachtige ontwikkelaar en veranderaar die op inspirerende en verbindende wijze vernieuwt en consistent en koersvast het meerjarenbeleid 2019-2021 realiseert en daarmee een sterke uitgangspositie voor de lange termijn realiseert.
 • Een solide, op samenwerking gericht, toegankelijk mens.

Kortom, we zoeken een energieke strateeg, een inspirerend leider en een verbindende stuurman/stuurvrouw.

Aanbod en procedure

De bezoldiging bedraagt conform inschaling in de WNT klasse IV. Je krijgt een contract van 4 jaar aangeboden. Je CV met motivatie zien we graag tegemoet. Reacties zijn welkom t/m 20 oktober 2019. Wij checken de namenlijst van kandidaten die hebben gereageerd bij de RvT en de bestuurder. De intakegesprekken bij ons bureau worden in de week van 28 oktober gevoerd. De gespreksrondes bij AxionContinu vinden plaats op 6, 12, 13 en 15 november. We maken gebruik van een testmethodiek om de match met de collega bestuurder te toetsen; op 20 november is het gesprek daarover gepland. Een case-assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure en is gepland op 22 november. Het arbeidsvoorwaardengesprek wordt gevoerd op 28 november. Een integriteitsverklaring en referentenonderzoek maken onderdeel uit van de procedure. Je moet een actuele VOG kunnen overleggen. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp van Bosman & Vos (070-3072980).  


Deel deze pagina in uw netwerk