ingrid 1504 85 Banner

Voorzitter Raad van Commissarissen ASB/Steva

Organisatie

Voor ASB/Steva te Den Haag zoeken wij een voorzitter voor de Raad van Commissarissen. ASB/Steva is een organisatie die twee stichtingen omvat, de Algemene Stichting Bejaardenzorg (vastgoed en personeel) en Steva (zorg). Deze bieden gecombineerde zorg-, woon- en welzijnsvoorzieningen op twee locaties in de stad Den Haag, de Centra Carel van den Oever en Bezuidenhout. Daarnaast beheert ze de exploitatie van zes seniorenwoningcomplexen, waar ze diensten aan levert. Wonen en zorg zijn op deze manier gescheiden. De organisatie heeft circa 300 aanleunwoningen, biedt plaats aan 230 cliënten intramurale zorg en heeft een omzet van € 13 miljoen. ASB/Steva hanteert hoge normen van gezonde bedrijfsvoering en kwaliteit van zorg. Zo’n 230 medewerkers leveren een bijdrage aan de doelstelling van de organisatie door oog te hebben voor de eigen gewoonten, privacy en leefstijl van de klant. De medewerkers moedigen de klant aan om actief na te denken over wat hij wil en bieden faciliteiten aan, die aansluiten bij de wensen van de klant. Aandacht, verantwoordelijkheid en betrouwbaarheid zijn de kernwaarden die hierbij centraal staan.

Aanleiding vacature
Met het vaststellen van de nieuwe strategie is het bewustzijn gegroeid dat ASB/Steva voor een aantal belangrijke keuzen staat. Keuzen die vragen om een fundamentele bezinning op de positie van ASB/Steva, om acties om de kwaliteit van dienstverlening verder te verbeteren (triple-A status) en leiden tot ingrijpende verbouwingen en/of nieuwbouw. De Raad van Commissarissen (RvC) roept in het perspectief van deze ontwikkelingen kandidaten op voor de functie van Voorzitter van de Raad van Commissarissen.

De ouderenzorg is momenteel sterk in beweging. Strategische samenwerkingsverbanden worden verkend, de keten van zorg verder uitgebreid en ook de bedrijfsvoering vraagt voortdurend aandacht. De organisatie is financieel gezond en heeft een stevige marktpositie. De organisatie staat onder leiding van een (éénhoofdige) bestuurder, die wordt ondersteund door een ManagementTeam.

Voor het bedrijfsprofiel en kerncijfers verwijzen we u naar het maatschappelijk jaarverslag 2010, te vinden en te downloaden op jaarverslagenzorg

De Functie

De RvC in ontwikkeling heeft recent haar werkwijze geëvalueerd en streeft, mede gezien bovenstaande geschetste ontwikkelingen, naar een verdere professionalisering van haar toezichthoudende functie. De afspraken liggen vast in een handboek dat onder andere het reglement voor de RvC en de statuten van de stichting bevat.
 
Alle leden zijn gehouden aan de Governancecode 2010. De toezichthouders hoeven geen ouderenzorgspecialisten te zijn, maar bij de samenstelling van de RC is gekozen voor een combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van haar leden. Deze combinatie moet de raad in staat stellen haar diverse taken naar behoren te verrichten in het belang van ASB/Steva.
 
Dit betekent dat de RvC zodanig dient te zijn samengesteld dat:
 • er voldoende affiniteit met de ouderenzorg in het algemeen en de doelstelling van de stichting in het bijzonder aanwezig is;
 • een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
 • een spreiding van de maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan strategische, financieel-economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
 • de leden van de RvC ten opzichte van elkaar en de bestuurder in staat zijn onafhankelijk en kritisch te opereren;
 • adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de bestuurder.
 Profiel voorzitter RvC
Van de voorzitter wordt verwacht dat hij/zij leiding geeft aan het verdere ontwikkelings - en professionaliseringsproces van de RvC, sturing geeft aan de meningsvorming en besluitvorming in de raad en eventuele meningsverschillen weet te overbruggen.
 
Als voorzitter van de RvC bent u tevens de schakel naar de bestuurder en weet u beide op de juiste wijze te verbinden. U geeft met ondersteuning van de remuneratiecommissie inhoud aan de werkgeversrol richting de bestuurder. Gezien uw achtergrond en persoonlijkheid bent u in staat om met autoriteit en gezag het voorzitterschap in te vullen en daarmee een belangrijke bijdrage te leveren aan de komende discussies over onder andere de strategische keuzen rond positie van ASB/Steva als aanbieder van ouderenzorg. Het spreekt voor zich dat voor deze functie ervaring met bestuurlijke en toezichthoudende functies met eindverantwoordelijkheid noodzakelijk is.

Het Profiel

De RvC bestaat uit vijf (ASB) respectievelijk 4 (Steva) leden. De leden moeten ieder voor zich in staat zijn op een moderne wijze toezicht te houden. Met affiniteit tot datgene waar ASB/Steva voor staat en met een goed evenwicht tussen betrokkenheid en distantie. Om de toezichthoudende functie goed in te vullen is er gelegenheid tot een regelmatige dialoog met de cliëntenraad, OR en het ManagementTeam.
 
Belangrijkste taken voor de RvC zijn:
 • het uitoefenen van toezicht waarbij de raad zijn toezicht zodanig inricht dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid daarin tot uiting komt;
 • het gevraagd en ongevraagd adviseren van de bestuurder en het optreden als klankbord;
 • het nemen van statutair toegewezen beslissingen, zoals belangrijke strategische, organisatie- en investeringsbeslissingen;
 • het functioneren als werkgever voor de Raad van Bestuur.
 Om deze taken goed uit te voeren, dienen de leden over de volgende competenties te beschikken:
 • affiniteit met de doelstelling van ASB/Steva;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring met een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als ASB/Steva stellen;
 • voldoende beschikbaar in de tijd.
 Van de voorzitter van de RvC worden, naast de eisen die wij stellen aan de leden van de raad, nog de volgende specifieke eigenschappen, kwaliteiten en taken verwacht:
 • aantoonbare affiniteit met de regio Haaglanden, bijvoorbeeld omdat u hier woont / werkt dan wel heeft gewerkt en (dus) beschikt over een netwerk in Haaglanden, dat past bij deze functie en bij de positie van ASB/Steva in deze regio;
 • ervaring met bestuurlijke en toezichthoudende functies met eindverantwoordelijkheid;
 • vermogen om met autoriteit en natuurlijk gezag het voorzitterschap, zowel binnen als buiten de RvC, te vervullen. Dit vermogen stelt u in staat een veilige omgeving te scheppen en een leidende rol te vervullen bij de teambuilding binnen de raad en bij de menings- en besluitvorming. U beschikt derhalve over goede communicatieve vaardigheden om eventuele verschillen te overbruggen;
 • vermogen om op transparante wijze taken als toezichthouder, klankbordfunctie en werkgever jegens de bestuurder te vervullen. Dit vraagt inzicht en overzicht ten aanzien van de taken, positie en functie van zowel de RvC als van de bestuurder;
 • verantwoordelijk voor het – in overleg met de bestuurder – voorbereiden van de agenda voor de vergaderingen van de RvC;
 • verantwoordelijk voor een jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de RvC;
 • verantwoordelijk voor het voeren van een jaarlijks functioneringsgesprek met de bestuurder.

Aanbod en procedure

Indicatie vergoeding voorzitter RvC
De vergoeding is vastgesteld in overeenstemming met het advies ter zake van de NVTZ.

Deel deze pagina in uw netwerk