ingrid

Voorzitter Raad van Toezicht De Sociale Maatschap Amsterdam

Sluitingstermijn

Organisatie

De Sociale Maatschap is een brede welzijnsinstelling, werkzaam in Amsterdam-Noord (Doras) en Amsterdam-Zuid (Puur Zuid MaDi). Er zijn circa 260 medewerkers in dienst en 500 vrijwilligers actief. De omzet bedraagt ruim € 14 miljoen. De stichting De Sociale Maatschap is een koepelstichting, waaronder naast stichting Doras en Puur Zuid MaDi ook nog Stichting Florijn civiel bewind valt. Deze laatste stichting houdt zich bezig met beschermingsbewind.

De Sociale Maatschap legt zich toe op het bevorderen van maatschappelijke participatie en sociale integratie van bewoners in Noord en Zuid. De Sociale Maatschap biedt maatschappelijke dienstverlening en is actief op het  gebied van welzijn. Onze dienstverlening omvat  maatschappelijk werk, (jongeren) schuldhulpverlening en sociaal juridische hulpverlening. Zij helpen mensen die vanuit hun sociaal-economische situatie of psychosociale, verstandelijke of fysieke beperkingen problemen ondervinden bij de deelname aan het maatschappelijk leven. Zij stimuleren gemeenschapszin, versterken de samenleving en samenredzaamheid. Opdat iedereen binnen zijn vermogen mee blijft doen en formele en informele ondersteuning elkaar versterken. In 2018 is de strategie voor 2019 en 2020 bepaald en zijn de missie, visie en kernwaarden opnieuw geformuleerd. De kernwaarden zijn: Ik zie jou, Ik sta naast jou en Samen maken wij het verschil. Ook is de strategie en zijn de speerpunten voor 2019 en 2020 vastgesteld. De gemeente Amsterdam denkt op dit moment na over de inrichting van het sociaal domein. Dit gaat vanaf 2021 consequenties hebben voor De Sociale Maatschap.

De voorzitter van de Raad van Toezicht van De Sociale Maatschap treedt, conform het rooster van aftreden, in oktober van dit jaar af. Daarom zoeken wij voor De Sociale Maatschap een nieuwe bevlogen en verbindende voorzitter die na de zomer kan starten met inwerken en formeel op 15 oktober in functie treedt. 

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht vervult drie functies:

   • een werkgeversfunctie: de RvT benoemt en ontslaat het bestuur, beoordeelt het functioneren van de Raad van Bestuur en stelt de arbeidsvoorwaarden van het bestuur vast;
   • een toezichtfunctie: de RvT houdt toezicht op het beleid van het bestuur en ziet toe op de realisatie van de strategische doelstellingen. Besluiten van de Raad van Bestuur worden getoetst aan de doelstellingen en beleidsuitgangspunten van de organisatie. Omdat het toezicht vooral achteraf plaatsvindt, vormt een belangrijke taak van de RvT het bewaken van de kwaliteit van het management. Tevens is aan de RvT de goedkeuring opgedragen van belangrijke onderwerpen, zoals aangegeven in de statuten,  reglement Raad van Toezicht en reglement Raad van Bestuur..
   • een advies-en klankbordfunctie: de RvT geeft gevraagd en ongevraagd advies en adviseert in ieder geval de Raad van Bestuur bij omvangrijke en belangrijke strategische en operationele beslissingen.

Daarnaast vervult de RvT in- en extern een ambassadeursrol, waarbij de RvT optreedt als belangenbehartiger en verantwoording aflegt aan de buitenwereld. Het is de kunst van een goede raad om te schakelen en balanceren tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevige positie innemen en toegankelijk zijn. De RvT is een energieke raad die graag positief meedenkt. Door de verschillende invalshoeken die de leden hebben opereren zij vanuit breed perspectief. De RvT heeft een groot lerend vermogen en is zeer reflectief; ze evalueren regelmatig, zijn open naar elkaar en zorgen voor een prettige werk- en teamsfeer. De raad volgt de governance code van de NVTZ. De raad komt 6 tot 7 keer per jaar bij elkaar.

De voorzitter heeft binnen de RvT een aantal specifieke taken:

   • het samen met de Raad van Bestuur voorbereiden van de agenda van de Raad van Toezicht en leiden van de vergadering van de Raad van Toezicht;
   • zorgdragen voor een goede oordeels- en besluitvorming door de Raad van Toezicht en erop toezien dat de leden van de Raad van Toezicht kunnen beschikken over de benodigde informatie;
   • erop toezien dat de leden van de RvT hun kennis en deskundigheid op peil brengen en houden;
   • zorgen dat jaarlijks een evaluatie plaatsvindt van de RvT en zijn leden;
   • hij bewaakt dat de Raad van Bestuur jaarlijks op haar functioneren wordt beoordeeld;
   • zorgen dat de contacten van de RvT met de Raad van Bestuur en de ondernemingsraad naar behoren verlopen;
   • erop toezien dat de commissies van de RvT adequaat functioneren;
   • namens de RvT aanspreekpunt zijn voor leden van de RvT, leden van de Raad van Bestuur en derden.

De voorzitter is lid van remuneratiecommissie.

Het profiel

Deze voorzitter weet vanuit zijn ervaring wat het betekent als de gemeente de financier is van de organisatie, welke gevolgen dit heeft en welke dynamiek dit met zich meebrengt. Je bent bv. directeur (geweest) van een organisatie in het sociaal domein of de zorg die WMO gefinancierd werd. Of je was programmamanager sociaal domein van een grote gemeente. We geven de voorkeur aan iemand met kennis van grootstedelijke problematiek, aanbestedingen en nieuwe samenwerkingsverbanden. Ervaring als toezichthouder is een pré, maar je beschikt in ieder geval over aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten en senioriteit. Je bent van nature de regisseur en de verbinder. Je bent in staat om zaken vanuit meerdere invalshoeken te bekijken en je hebt een groot en flexibel denk- en gedragsrepertoire. Je bent secuur, je snapt hoe governance werkt en hebt voldoende tijd (minimaal een dagdeel per week) om deze rol in te vullen. Daarnaast gaat de voorkeur uit naar iemand die recht doet aan de diversiteit in achtergrond van de cliënten van De Sociale Maatschap.

Van de voorzitter vragen wij, naast de algemene vaardigheden van toezichthouders, de volgende specifieke competenties:

   •  het vermogen om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen;
   • persoonlijkheid en achtergrond om een leidende rol te vervullen bij het debat en de menings- en besluitvorming van de Raad van Toezicht;
   • inzicht en overzicht ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur;
   • zodanige eigenschappen en uitstraling, dat zo nodig extern een rol in het belang van
   • de stichting vervuld kan worden;
   • heeft visie: het kunnen ontwikkelen van een (toekomst) visie op het gebied van de maatschappelijke dienstverlening en/of verwante maatschappelijke terreinen;
   • diplomatieke en onderhandelingskwaliteiten;
   • kwaliteiten op het gebied van conflicthantering;
   • integrerende/bindende kwaliteiten (o.a. ook teamontwikkeling en-building);
   • vergadertechnische kwaliteiten.

Het lid dient uiteraard over de algemene competenties van toezichthouders te beschikken:

   • betrokkenheid met het maatschappelijk middenveld in het algemeen en de maatschappelijke dienstverlening in het bijzonder;
   • een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
   • het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
   • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen: in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;
   • verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
   • een brede maatschappelijke oriëntatie;
   • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als De Sociale Maatschap stellen;
   • helikopterview en integrale blik; in staat om breder dan de eigen portefeuille te kijken.

Aanbod en procedure

De vergoeding voor deze nevenfunctie is € 5.000,= bruto per jaar (exclusief 21 % BTW).. De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 8 mei 2019. Wij checken de namenlijst van kandidaten die hebben gereageerd bij de RvT en de bestuurder. De intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats in de week van 13 mei. De gesprekken bij De Sociale Maatschap vinden plaats op 28 mei tussen 18:00 en 22:00 uur. Je moet een VOG kunnen overleggen en we vragen je om een integriteitsverklaring te ondertekenen. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp. Je cv met motivatie zien we graag via tegemoet.


Deel deze pagina in uw netwerk