crista

Voorzitter Raad van Toezicht Junis Kinderopvang Alphen a/d Rijn / Zoetermeer

Sluitingstermijn

Organisatie

"Samen werken aan de wereld van morgen"

Junis Kinderopvang is een belangrijke maatschappelijke aanbieder van kinderopvang in Alphen aan den Rijn, Bodegraven en Zoetermeer.  De bedrijfsonderdelen Junis, De Drie Ballonnen en Peuterstart bieden een grote variëteit aan voorzieningen voor 0 – 13-jarigen; van kinderdagverblijven tot voor- en vroegschoolse educatie, buitenschoolse opvang, gastouder-, peuter- en vakantieopvang.
Met ruim 800 medewerkers (merendeel vrouw) op meer dan 80 locaties; een gezond en groeiend bedrijf met een omzet van bijna 30 miljoen.
De kracht van de organisatie is gericht op de pedagogische kwaliteit; en om vanuit persoonlijk leiderschap samen te werken aan de ontwikkelingen daarvan. Het kan immers beter voor ouders en kinderen.
De stip op de horizon voor Junis is de ontwikkeling van Integrale Kindcentra; de samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en de andere ketenpartners: jeugdhulpverlening, zorg en welzijn, sport en bewegen en cultuur. Om de wereld rondom het kind te verbeteren en te zorgen voor optimale kansen; om talentontwikkeling te stimuleren in een veilige en uitdagende omgeving.
De pedagogische visie van Junis Kinderopvang is direct van invloed op de aandacht voor en visie op leiderschap binnen Junis; en vice versa. Natuurlijk Leiderschap geeft tools om de pedagogische visie te borgen, om koers te houden in handelen en te inspireren; en om vernieuwing en ontwikkeling te omarmen. Binnen de visie van het natuurlijk leiderschap krijgt het persoonlijk leiderschap van medewerkers kans om te groeien. Samenwerking wordt effectiever en efficiënter als je je verbindt met jezelf en met de ander; en je daarmee verbindt op de inhoud. Het vraagt van álle medewerkers om een dialoog met elkaar aan te gaan over doelen, kansen, groeien, belemmeringen en samenwerking.

Junis Kinderopvang kent een managementteam met managers op het gebied van lijnaansturing, HR en bedrijfsvoering, sales en communicatie, innovatie en kwaliteit.
Junis is lid van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BMK, en van het samenwerkingsverband KiK, Kwaliteit in Kinderopvang.
De Raad van Toezicht van Junis bestaat uit vijf leden; er is een eenhoofdige Raad van Bestuur.
In verband met het statutair terugtreden van de Voorzitter van de RvT Junis Kinderopvang, inclusief De Drie Ballonnen en Peuterstart, ontstaat per 1 januari 2019 een vacature voor de nevenfunctie:
Voorzitter van de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht

De RvT houdt, in lijn met de recente governance ontwikkelingen, toezicht op de organisatie en is werkgever van de bestuurder. De RvT toetst de besluitvorming, fungeert als klankbord en geeft gevraagd of ongevraagd advies aan de bestuurder. De RvT keurt, daar waar statuten en reglementen dat voorschrijven, de besluiten van de bestuurder goed. De RvT vervult in- en extern een ambassadeursrol, waarbij de RvT zich laat kennen als belangenbehartiger van de organisatie en verantwoording aflegt.
Het is de kunst van een goede raad van toezicht om te schakelen en balanceren tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie;  positie innemen en toegankelijk zijn.
De onderwerpen waarop de raad toezicht houdt zijn onder andere:

 • de kwaliteit van voorzieningen en dienstverlening
 • de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie
 • de organisatie en haar prestaties; de cyclus van planning en control van de begroting
 • het werkklimaat en de kwaliteit van de medezeggenschap;
 • het functioneren van de bestuurder
 • belangrijke externe ontwikkelingen; de relatie met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;

De raad van toezicht komt 5 tot 6 keer per jaar bij elkaar.
Bij een goede raad van toezicht zijn de leden complementair, zowel op inhoud als stijl; ze benaderen elkaar op positief kritische wijze en leveren graag een collectieve bijdrage.
Bij Junis Kinderopvang passen toezichthouders die verbindend, warm en betrokken zijn en open en transparant communiceren; ondernemend zijn en out of the box kunnen denken.

Profiel: verbinden, ondernemen en ontwikkelen.

Om recht te doen aan de ontwikkeling in de Kinderopvang, zoals de vorming van Integrale Kindcentra, zijn toezichthouders bij Junis ervaren mensen met een moderne visie op governance; toezichthouders die graag met elkaar en met de bestuurder de juiste constructieve dialoog kunnen voeren. Zij zijn RvT-leden die weten wanneer ze meebewegen of nieuwe zienswijzen inbrengen; die vormgeven aan de RvT als team en samen met de bestuurder inhoud geven aan de gewenste governance-dynamiek. Die écht toegevoegde waarde leveren in de RvT en daarmee aan de organisatie als geheel. Die met hun beide benen in hun eigen loopbaan staan en/of maatschappelijk actief zijn; die de veranderingen in de maatschappij daadwerkelijk ervaren en uiteraard affiniteit hebben met de kinderopvang. Regionale binding is gewenst; relevante netwerken in de regio en het domein waarin Junis actief is, zijn een pré. Het is vanzelfsprekend dat de leden volledig ongebonden en onafhankelijk zijn; er kan geen sprake zijn van inhoudelijke, organisatorische en/of persoonlijke belangenverstrengeling. 

De rol van Voorzitter

Naast bovengenoemde verantwoordelijkheden is de Voorzitter van de Raad van Toezicht de schakel naar de bestuurder. De Voorzitter van de RvT stelt, in overleg met de bestuurder, de agenda van de raadsvergaderingen op en geeft inhoud aan de werkgeversrol richting de bestuurder. Is verantwoordelijk voor een jaarlijkse evaluatie en permanente reflectie van het functioneren van de raad zelf, voor de interactie met de bestuurder; en voor het voeren van de functioneringsgesprekken met de bestuurder.

De nieuwe voorzitter RvT van Junis Kinderopvang speelt een belangrijke rol in de taak-invulling van zijn/haar collega toezichthouders -en van de raad als team- die bij modern toezicht en good governance past. De voorzitter zet de leden in hun kracht en ondersteunt hen bij de verdere professionalisering van hun rol als Raad van toezicht lid. En levert in deze rol een belangrijke bijdrage aan de dialoog over de strategische ontwikkelingen van Junis Kinderopvang.

We zoeken voor deze positie een ervaren voorzitter van een raad van toezicht, iemand met uitstraling en natuurlijk gezag. Iemand met een moderne kijk en visie op governance ontwikkelingen; die snapt wat de professionalisering en modernisering van ‘toezichthouden en besturen in balans’ inhouden. Een voorzitter die de positie van de bestuurder versterkt en de rol van diverse stakeholders begrijpt. Een stevige persoonlijkheid met humor en natuurlijk leiderschap; iemand die zich genuanceerd uitspreekt en ervaring heeft met complexe organisatieopgaven in een voortdurend veranderende omgeving. Een verbinder die de voorzittershamer met souplesse hanteert. Iemand die vertrouwen uitstraalt, op geïnspireerde wijze deze rol vervult en een vrije denker is. Voor deze positie is zichtbare regionale binding, met name Alphen aan den Rijn en mogelijk ook Zoetermeer, gewenst. Visie op de sector en de ontwikkelingen op het snijvlak van kinderopvang en onderwijs zijn belangrijk. 

De voorzitter beschikt uiteraard over de meer algemene competenties van toezichthouders:

 • betrokkenheid met het maatschappelijk domein in het algemeen en de kinderopvang in het bijzonder
 • affiniteit heeft met de regio en regionale netwerken
 • affiniteit met de doelstelling, missie en kernwaarden van Junis, De Drie Ballonnen en Peuterstart
 • aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten én steeds een juiste balans weet te vinden tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand
 • het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen
 • het vermogen om vanuit het voorzitterschap advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen
 • een ondernemende geest, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling

Aanbod en procedure

De vergoeding voor deze nevenfunctie is volgens de adviesregeling voor toezichthouders in de kinderopvang. De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 16 november 2018 (bij voorkeur middels Word documenten). De intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats op woensdag 21 of vrijdag 23 november. De selectiegesprekken bij Junis vinden plaats op vrijdag 30 november.


Deel deze pagina in uw netwerk