ingrid

Voorzitter Raad van Toezicht MEEr-groep Amsterdam en Utrecht

Sluitingstermijn

Organisatie

De stichting de MEEr-Groep is ontstaan uit een fusie en bestaat uit 4 werkmaatschappijen: MEE Amstel en Zaan, MEE Utrecht, Gooi & Vecht en De Wilg. Op 1 januari jl. is Stichting Mantelzorg aangesloten bij de MEEr-groep. Bij de MEEr-Groep zijn dan ruim 360 medewerkers werkzaam en de omzet bedraagt ± € 21 miljoen. De MEEr-groep wil meedoen mogelijk maken voor kwetsbare mensen en dan vooral mensen met een beperking. MEE staat voor een samenleving waarin iedereen ertoe doet en naar eigen vermogen een volwaardig leven kan leiden. De MEEr-Groep ondersteunt mensen met een beperking op alle levensgebieden en in alle levensfasen. De ondersteuning is gericht op participeren in de samenleving. Ook wordt de kennis en ervaring ingezet om de samenleving steeds beter in te richten voor mensen met een beperking. In de dienstverlening van de MEEr- Groep staat de vraag en behoefte van de cliënt centraal. De MEEr-Groep is onafhankelijk, handelt vanuit het belang van de cliënt, richt zich op het versterken van de eigen kracht en het vergroten van het zelfstandig functioneren van de cliënt. Voor het helpen beantwoorden van de vragen van de cliënt werkt de MEEr-Groep binnen de keten van zorg- en dienstverlening samen met andere organisaties. De MEEr-Groep signaleert daarbij knelpunten in deelname aan de samenleving en het verkrijgen van de benodigde zorg en maakt deze bespreekbaar met lokale aanbieders, maatschappelijke organisaties, bedrijven, cliëntorganisaties en de lokale en landelijke overheid. Gezamenlijk werken ze aan oplossingen om participatie voor mensen met een beperking ook daadwerkelijk mogelijk te maken. De Wilg ondersteunt mensen met een beperking, verstandelijk / psychisch, in het (weer) actief meedoen in de maatschappij. Dit doet zij door het organiseren van verschillende (vrijetijds-) activiteiten, het geven van voorlichting & training en begeleiding bij het verrichten van vrijwilligerswerk. De Wilg is actief in de gemeente Utrecht. MEE Amstel en Zaan heeft haar werkgebied in de stadsregio Amsterdam, MEE Utrecht, Gooi & Vecht in de regio Utrecht en de Gooi- en Vechtstreek. Mantelzorg en Meer is actief in de gemeenten in de regio Amstelland-Meerlanden.

De MEEr-groep kent een Ondernemingsraad en een Cliëntenraad. De Wilg een personeels- en cliëntvertegenwoordiging. Een groot gedeelte van de inkomsten komt via contracten met gemeenten en een deel via zorgkantoren. Het is aan deze opdrachtgevers - in het kader van de Wmo en WLZ - om te besluiten of zij de werkmaatschappijen van de  MEEr-Groep blijven inhuren om haar deskundigheid of dat zij het begeleiden van de burger met een beperking op een andere manier gaan organiseren. Een belangrijke conclusie is dat de MEEr-Groep absolute kwaliteit moet leveren tegen een goede prijs, zodat gemeenten en zorgkantoren niet om de MEEr-Groep als aanbieder van diverse diensten voor mensen (met een beperking) heen kunnen. Dit betekent dat de MEEr-Groep zich helder en stevig moet profileren en positioneren en zich continu moet beraden op haar propositie. Door alle actuele en toekomstige ontwikkelingen in het sociaal domein en consequenties van de Covid-19 crisis zijn nieuwe organisatieontwikkelingen en –veranderingen niet uit te sluiten. 

De Raad van Toezicht van de MEEr-Groep telt 5 personen. Vanwege het rooster van aftreden zoeken we voor de MEEr-Groep een nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht

De RvT is het orgaan dat in lijn met de recente ontwikkelingen in governance toezicht houdt op en werkgever is van de bestuurder. Tevens toetst zij de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurder. Zij fungeert voor hem als klankbord en keurt, daar waar de statuten dat voorschrijven, de besluiten goed. De raad vervult in- en extern een ambassadeursrol, waarbij de RvT optreedt als belangenbehartiger en verantwoording aflegt aan de buitenwereld. Het is de kunst van een goede raad om te schakelen en balanceren tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en toegankelijk zijn. De onderwerpen waarop de raad toezicht houdt zijn onder andere:

 • het woon –en leefklimaat cq. de kwaliteit van leven van de cliënt;
 • ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie;
 • de organisatie en haar prestaties;
 • het werkklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg;
 • het functioneren van de bestuurder;
 • belangrijke externe ontwikkelingen;
 • de relatie met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
 • de statutair voorgeschreven taken.

De raad volgt de governance code van de NVTZ.

De Raad van Toezicht van de MEEr-Groep vindt dat deze tijd een nieuwe manier van toezicht houden vraagt. Ze wil toezicht zien als een dialoog, als een manier om te ontdekken op basis van welke waarden bepaalde keuzes worden gemaakt. Ze vindt dat een dialoog kan leiden tot een verdieping van die waarden en beter inzicht in bestuurlijke dilemma’s geeft. Deze nieuwe visie gaat leiden tot een RvT die zelf zorgt dat ze weet wat er speelt en leeft in de organisatie en daarbuiten. Op deze manier begrijpen de leden vanuit waardering en bezorgdheid meer van de dienstverlening van de MEEr-Groep en kunnen ze beter toezicht houden. De ontmoeting is hierbij essentieel. Daarom organiseert de RvT jaarlijkse ontmoetingen met bv. het MT en de OR en gaan de leden minimaal 2 x per jaar op werkbezoek. Daarnaast zullen ze zich frequent laten bijpraten over/inspireren op relevante onderwerpen. Kortom, de RvT-leden van de MEEr-Groep doen MEE!

Het profiel

De nieuwe voorzitter gelooft in de manier waarop de RvT van de MEEr-Groep haar rol wil vervullen. Hij/zij ziet deze nieuwe manier van toezicht houden als een uitdaging, heeft er ideeën bij en is in staat om dit ontwikkelproces te begeleiden. De voorzitter is van nature degene die de regie voert en deze dialoog kan aanzwengelen. Die in verbinding kritisch blijft, het proces goed monitort en borgt. De voorzitter heeft hier aantoonbare ervaring mee. De voorzitter heeft het vermogen om het inhoudelijke debat te voeren en heeft een kritische blik naar buiten, die helpend kan zijn voor de manier waarop de MEEr-Groep haar positie kan versterken.

De nieuwe voorzitter is actief in zijn loopbaan en heeft ervaring als toezichthouder – bij voorkeur als voorzitter. Hij/zij heeft ruime ervaring in de politiek/ambtelijke wereld of is nu directeur of bestuurder in het publiek domein of bestuurder van een organisatie die gemeentelijk gefinancierd wordt. De kandidaat die het beste past is wijs, heeft senioriteit, weet de kalmte te bewaren en ademt inclusie. Het is prettig als iemand een migratie achtergrond heeft. Vanwege het ruime geografische werkgebied is het relevant dat deze nieuwe voorzitter zakelijk geen regionale binding heeft.

De voorzitter dient uiteraard over de algemene competenties van toezichthouders te beschikken:

 • betrokkenheid met het maatschappelijk domein in het algemeen en het veld van de MEEr-Groep in het bijzonder;
 • die in zijn of haar visie en handelen de kwaliteit van de ondersteuning aan de cliënt voorop stelt;
 • affiniteit met de doelstelling, missie en kernwaarden van de MEEr-Groep;
 • aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten;
 • een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • inzicht in de rol die je inneemt als gesprekspartner voor de ondernemingsraad en als onafhankelijk lid van de RvT;
 • het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;
 • verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • een brede maatschappelijke oriëntatie;
 • het is een pre als de kandidaat ook financieel inzicht heeft;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan de MEEr-Groep, afgezet tegen het cliëntperspectief, stellen.

Het is relevant om volledig ongebonden en onafhankelijk te zijn. Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling.

Aanbod en procedure

De vergoeding voor deze nevenfunctie bedraagt € 9.606,= per jaar en wordt jaarlijks geïndexeerd conform de CAO Gehandicaptenzorg. Daarnaast maken leden aanspraak op een onkostenvergoeding voor onder meer reiskosten. Leden van de Raad van Toezicht worden in staat gesteld om in het kader van het deskundigheidsbevordering jaarlijks bijeenkomsten te volgen van de NVTZ en cursussen op maat. Wij checken de namenlijst van kandidaten die hebben gereageerd bij de RvT en de bestuurder. De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 26 juni 2020. De (virtuele) intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats in de week van 6 juli. De gesprekken bij de MEEr-Groep vinden daarna plaats. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp (070-3072980). We lezen graag terug waarom jij op dit specifieke profiel past. Je motivatie en cv ontvangen we graag via onze website.


Deel deze pagina in uw netwerk