ingrid

Voorzitter Raad van Toezicht Reos (Leiden)

De Functie

Reos is een organisatieadviesbureau voor eerstelijnszorgprofessionals en hun samenwerkingspartners. Het is haar missie om bij te dragen aan betere en efficiëntere zorg voor patiënten. Door het geven van advies over en het begeleiden bij samenwerking, ketenafspraken en kwaliteitsverbetering werkt Reos dagelijks aan de versterking van de eerstelijnszorg. Reos is één van de zeventien regionale ondersteuningsstructuren in Nederland. Het werkgebied is Amstelland Haarlemmermeer, Midden-Holland en Zuid-Holland Noord. Momenteel bepaalt  Reos  haar strategische positionering voor de komende jaren. Zij streeft naar een meer wendbaar organisatiemodel met de juiste expertise om te adviseren over de steeds complexere vraagstukken in de zorg. Reos is gevestigd in Leiden, heeft 23 medewerkers in dienst en heeft een omzet van € 2,4 miljoen.
 
Reos kent een bestuursmodel met een directeur/bestuurder en een Raad van Toezicht. De organisatie hanteert de Zorgbrede Governancecode van de BoZ. Voor deze Raad van Toezicht zoeken wij een nieuwe voorzitter.

DE RAAD VAN TOEZICHT

De RvT is het orgaan dat op maatschappelijk verantwoorde wijze toezicht houdt op en werkgever is van de bestuurder. Tevens toetst ze de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurder. Ze fungeert als klankbord voor de bestuurder en keurt besluiten van de bestuurder goed (bv. belangrijke strategische, organisatie- en investeringsbeslissingen). Uiteraard alles conform de vastgelegde statuten en de code van good governance. Het is de kunst van een goede raad om te schakelen tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en toegankelijk zijn.
De onderwerpen waarop de raad toezicht houdt zijn onder andere:
 • ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie;
 • kwaliteit en veiligheid;
 • de organisatie en haar prestaties;
 • het werkklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg;
 • het functioneren van de bestuurder;
 • belangrijke externe ontwikkelingen;
 • het relatiepatroon met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
 • de statutair voorgeschreven taken.

De raad komt 5 tot 6 keer per jaar bij elkaar. Bij een goede raad zijn de leden complementair, zowel op inhoud als stijl; ze benaderen elkaar op positief kritische wijze en leveren graag een collectieve bijdrage.
 


 

Het Profiel

DE ROL VAN DE VOORZITTER

Naast bovengenoemde verantwoordelijkheden bent u als voorzitter van de Raad van Toezicht de schakel naar de bestuurder en weet u beiden op de juiste wijze te verbinden. U geeft inhoud aan de werkgeversrol richting de bestuurder. U bereidt, in overleg met de bestuurder, de agenda voor de raadsvergaderingen voor, bent verantwoordelijk voor een jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de raad en voor het voeren van een jaarlijks functioneringsgesprek met de bestuurder.
 
Reos heeft vooralsnog een 3-hoofdige Raad van Toezicht. De 2 overige leden leggen hun functie binnen afzienbare tijd neer. De voorzitter is daarmee ook verantwoordelijk voor een goede invulling van de toekomstige posities van zijn/haar collega toezichthouders. De voorzitter zet de leden in hun kracht en ondersteunt hen bij de wens om het toezicht te moderniseren. U vult met natuurlijk gezag en overwicht het voorzitterschap in en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de komende discussies over (onder andere) de strategische keuzes rond de positie van Reos.
 

HET PROFIEL

We zoeken voor de voorzitter een zorgondernemer met kennis van de eerstelijnszorg (bijvoorbeeld een directeur/bestuurder van een zorgnetwerk). Een ervaren toezichthouder met overwicht en natuurlijk gezag die actief is in zijn loopbaan. Iemand met een moderne kijk en visie op de hedendaagse ontwikkelingen in het sociaal domein en veel gevoel voor de nieuwe samenwerkingsverbanden. Die de rol van de diverse (externe) stakeholders snapt. Een stevige persoonlijkheid met leiderschapskwaliteiten; iemand die zich op genuanceerde wijze uitspreekt en ervaring heeft met complexe organisatieveranderingen en de weerstanden die daarbij kunnen optreden. Een verbinder die de voorzittershamer met gemak hanteert. Een kalme, professionele toezichthouder die, om mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen, niet werkzaam is in het werkgebied van Reos.
 
De voorzitter dient uiteraard over de algemene competenties van toezichthouders te beschikken:

 • betrokkenheid met het maatschappelijk middenveld in het algemeen en 1e lijnszorg in het bijzonder;
 • affiniteit met de doelstelling van Reos;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten;
 • een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;
 • verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • een brede maatschappelijke oriëntatie;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Reos stellen.
Uiteraard geldt voor deze toezichthouder dat hij/zij affiniteit heeft met de organisatie en hart voor de sector. Het is relevant om volledig ongebonden en onafhankelijk te zijn. Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling.

 

Aanbod en procedure

De vergoeding voor de voorzitter van deze RvT is € 7.000,= per jaar. De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 23 februari. De intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats van 2 t/m 13 maart. De gesprekken bij Reos vinden half maart plaats

Deel deze pagina in uw netwerk