ingrid

Voorzitter Raad van Toezicht S&L Zorg Roosendaal

Sluitingstermijn

Organisatie

S&L Zorg is een professionele en betrokken zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in West Brabant. Ongeveer 650 medewerkers en 200 vrijwilligers bieden dagelijks aan circa 350 cliënten uitstekende zorg. De omzet bedraagt € 32 miljoen.

S&L Zorg wil de beste zorg leveren binnen haar vakgebied. Met medewerkers die plezier beleven aan hun werk en vanuit eigen verantwoordelijkheid handelen. Een liefdevolle en respectvolle benadering voor de cliënt staat centraal, waarbij er aandacht is voor de eigen regie van de cliënt. In het strategisch beleidsplan 2018 – 2022 is als ambitie geformuleerd dat de cliënten passende ondersteuning krijgen en worden uitgedaagd het beste uit hun leven te halen. Het doel is om het leven van de bewoners, deelnemers en medewerkers zo waardevol en prettig mogelijk te maken. Deze opgave vraagt om deskundig uitgevoerde zorg en ondersteuning waarbij wordt uitgegaan van vertrouwen in elkaars handelen. Dat betekent dat iedereen in de organisatie elke dag op zoek gaat naar mogelijke verbetering van de kwaliteit van leven en dat dat gebeurt vanuit een liefdevolle houding. Hiervoor is van belang dat iedereen autonomie ervaart, zich verbonden en competent voelt om het leven naar eigen inzicht in te kunnen richten. Bij S&L Zorg wordt systematisch toegewerkt naar verbetering van het woon- en leefklimaat van de cliënten. Vakbekwaamheid van medewerkers is de basis van het professionele handelen.

S&L Zorg wordt aangestuurd door een directeur/bestuurder die rapporteert aan de Raad van Toezicht. De zittingstermijnen van een aantal RvT leden is verstreken en we gaan voor S&L Zorg op zoek naar nieuwe toezichthouders. In deze zoektocht starten we nu met een voorzitter en een lid en in het voorjaar werven we nog 2 nieuwe leden. Voor de totale Raad van Toezicht willen we dat minimaal 2 van de 5 leden regionale binding en minimaal 3 ervaring hebben als toezichthouder en actief zijn in hun loopbaan. Natuurlijk kijken we bij iedere benoeming naar de balans tussen man en vrouw en persoonlijke stijlen die elkaar moeten aanvullen. Dit profiel gaat in op de rol van voorzitter.

De Raad van Toezicht
De RvT is het orgaan dat in lijn met de recente governance ontwikkelingen toezicht houdt op en werkgever is van de bestuurder. Tevens toetst hij de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurder. Hij fungeert als klankbord en keurt, daar waar de statuten dat voorschrijven, de besluiten goed. De raad vervult in- en extern een ambassadeursrol, waarbij de RvT optreedt als belangenbehartiger en verantwoording aflegt aan de buitenwereld. Het is de kunst van een goede raad om te schakelen en balanceren tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en toegankelijk zijn. De onderwerpen waarop de raad toezicht houdt zijn onder andere:

 • het woon –en leefklimaat cq. de kwaliteit van leven van de cliënt;
 • de cyclus van planning en control van de begroting;
 • de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie;
 • de organisatie en haar prestaties;
 • het werkklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg;
 • het functioneren van de bestuurder;
 • belangrijke externe ontwikkelingen;
 • de relatie met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
 • de statutair voorgeschreven taken.

De raad komt 5 tot 6 keer per jaar bij elkaar. Bij een goede raad zijn de leden complementair, zowel op inhoud als stijl; ze benaderen elkaar op positief kritische wijze en leveren graag een collectieve bijdrage. Bij deze organisatie horen toezichthouders die verbindend, warm en betrokken zijn en open en transparant communiceren.

Het Profiel

Naast bovengenoemde verantwoordelijkheden bent u als voorzitter van de Raad van Toezicht de schakel naar de bestuurder. U geeft inhoud aan de werkgeversrol richting de bestuurder. U bereidt, in overleg met de bestuurder, de agenda voor de raadsvergaderingen voor, bent verantwoordelijk voor een jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de raad en voor het voeren van een jaarlijks functioneringsgesprek met de bestuurder.

De nieuwe voorzitter speelt een fundamentele rol in de goede invulling van de toekomstige posities van zijn/haar collega toezichthouders. De voorzitter zet de leden in hun kracht en ondersteunt hen bij de verdere professionalisering en modernisering. U levert in deze rol een belangrijke bijdrage aan de komende discussies over de strategische ontwikkelingen waar S&L Zorg mee te maken heeft.

We zoeken voor deze positie een ervaren voorzitter van een raad van toezicht met overwicht en natuurlijk gezag. Iemand met een moderne kijk en visie op de hedendaagse governance ontwikkelingen. Die snapt wat de professionalisering en modernisering van toezicht houden inhoudt. Die de rol van de diverse stakeholders begrijpt. Een stevige persoonlijkheid met leiderschapskwaliteiten; iemand die zich op genuanceerde wijze uitspreekt en ervaring heeft met complexe organisatieveranderingen en de weerstanden die daarbij kunnen optreden. Een verbinder die de voorzittershamer met overtuiging hanteert. Iemand die vertrouwen uitstraalt, op geïnspireerde wijze deze rol vervult en een vrije denker is. Voor deze rol hebben we een grote voorkeur voor kandidaten met regionale binding.

De voorzitter dient uiteraard over de algemene competenties van toezichthouders te beschikken:

 • betrokkenheid met het maatschappelijk domein in het algemeen en de gehandicaptensector in het bijzonder;
 • die in zijn of haar visie en handelen de kwaliteit van de zorg aan de cliënt voorop stelt;
 • affiniteit heeft met de regio en regionale netwerken en daarin als toezichthouder een actieve rol wil spelen;
 • affiniteit met de doelstelling, missie en kernwaarden van S&L Zorg;
 • aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten;
 • een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;
 • verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • een brede maatschappelijke oriëntatie;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als S&L Zorg stellen.

Uiteraard geldt voor deze toezichthouder dat hij/zij affiniteit heeft met de organisatie en hart heeft voor de sector. Het is relevant om volledig ongebonden en onafhankelijk te zijn. Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling.

Aanbod en procedure

De vergoeding voor deze nevenfunctie is € 14.400,= per jaar. De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 25 oktober 2017. De intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats in de week van 30 oktober en 6 november. De gesprekken bij S&L Zorg vinden in november plaats. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp. Wij lezen graag terug waarom u deze nevenfunctie wilt vervullen. Uw cv met motivatie zien we graag via onze website.


Deel deze pagina in uw netwerk