crista

Voorzitter Raad van Toezicht Vecht en IJssel Utrecht

Sluitingstermijn

Organisatie

Vecht en IJssel is een belangrijke dienstverlener in wonen, welzijn en zorg voor kwetsbare ouderen in de provincie Utrecht. Op vier locaties (Ewoud, Transwijk, Zuylenstede en Lieven de Key) en met Zorg Thuis zetten wij ons in voor een optimaal welbevinden van onze cliënten. We doen dit vanuit de overtuiging dat mensen, jong en oud, zich beter voelen als ze worden gehoord en gezien. Juist in deze tijd, waarin ouderen steeds vaker op zichzelf komen te staan, wil Vecht en IJssel hier het antwoord op zijn.

De ambitie van Vecht en IJssel is gericht op het neerzetten van een toekomstbestendige organisatie waarin de kwaliteit van de dienstverlening goed is, medewerkers met plezier werken, binnen de financiële kaders. Vecht en IJssel heeft het afgelopen jaar gewerkt aan het financieel herstel en de resultaten daarvan worden zichtbaar. De komende tijd blijft de kwaliteit van zorg een belangrijk aandachtspunt voor Vecht en IJssel. Deze wordt vanuit de nieuwe aanpak met kernteams geoptimaliseerd, met als uitgangspunten duurzame borging in het primaire proces, kort-cyclisch werken en gedragsverandering. Onder begeleiding van extern deskundigen is gestart met een strategische heroriëntatie, inclusief vastgoedstrategie. De contouren voor de nieuwe koers van Vecht en IJssel zijn inmiddels bekend, deze kenmerkt zich door een focus op zorg, behandeling en ondersteuning aan ouderen.
De tweehoofdige Raad van Bestuur, verder RvB, werkt aan het uitvoeren van het nieuwe business plan, inclusief vastgoedstrategie; in nauwe afstemming met de Raad van Toezicht, verder RvT. Planontwikkeling met actieve betrokkenheid van professionals, klanten en medezeggenschapsorganen en in open dialoog met stakeholders, partnerorganisaties en lokale overheden. 
Zo’n 450 medewerkers werken samen vanuit een basis van onderling vertrouwen. Onder het motto Samen beter! wordt een levendige gemeenschap nagestreefd die belangrijk is voor het welzijn van mensen: in de wijk, onder cliënten, huurders, medewerkers en vrijwilligers. Door samen te werken, samen te organiseren of samen te delen, kan het welzijn van de cliënten worden geoptimaliseerd. 
Vecht en IJssel werkt planmatig aan financieel herstel en heeft een actuele omzet van € 28 miljoen.

De Raad van Toezicht

In de Raad van Toezicht van Vecht en IJssel is een vacature ontstaan voor de functie van voorzitter.
De taken en vereisten van leden van de RvT vloeien voort uit de statuten van Vecht en IJssel en de Zorgbrede Governancecode. De raad houdt op maatschappelijk verantwoorde wijze toezicht op de (besturing van de) organisatie, is klankbord en werkgever van de bestuurders.
De RvT toetst de plan- en besluitvorming en keurt waar nodig besluiten van de RvB goed (met name bij belangrijke en/of ingrijpende strategische, organisatie- en investeringsbeslissingen).
De raad is naast toezichthouder en werkgever ook sparring partner van de bestuurders; gesprekspartner voor medezeggenschapsorganen en extern ambassadeur van de organisatie.
Het is steeds weer een kunst voor een goede raad om te schakelen tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en toegankelijk zijn. In de raad zijn de leden ook daarom complementair, zowel op inhoud als stijl; ze benaderen elkaar op positief kritische wijze en leveren graag een collectieve bijdrage.
De onderwerpen waarop de raad toezicht houdt zijn onder meer:

 • ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de missie en strategie en de statutaire taken
 • de organisatie en haar prestaties, in het bijzonder ook kwaliteit en veiligheid
 • financiële positie, het kansen en risicoprofiel en het risicomanagement 
 • kwaliteit van dienstverlening en voorzieningen, prestaties en professionaliteit
 • sociaal beleid, externe reputatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • het functioneren van de bestuurders afzonderlijk en de RvB als collegiaal team
 • belangrijke externe ontwikkelingen; relatiemanagement stakeholders; externe reputatie

De Raad van Toezicht van Vecht en IJssel is vanuit haar rol en positie nauw betrokken bij de invulling van de toekomstbestendige zorgvisie en organisatiestrategie. Daarbij wordt vanuit toezichthouders-perspectief aandacht besteed aan keuzes en ontwerpopgaven naar klanten en doelgroepen, geografisch gebied en marktpositie, aan ontwikkelingen in producten / diensten-portfolio en aan de relatie met stakeholders / samenwerkingspartners.
De raad bestaat uit vijf leden; heeft tenminste eenmaal per jaar overleg met de Ondernemingsraad en met de Centrale Cliëntenraad. De RvT werkt met commissies: de financiële commissie en de commissie Kwaliteit en Veiligheid; voor de remuneratietaken wordt (nog) niet gewerkt met een vaste commissie. De raad komt 5 tot 6 keer per jaar bij elkaar; daarnaast worden werkbezoeken en/of themabijeenkomsten gehouden waar de leden van de RvT voor worden uitgenodigd.
Gezien de samenstelling van de huidige Raad van Toezicht is, naast het algemeen profiel van voorzitter en een evenwichtige samenstelling, een inspirerende visie op ondernemerschap in de zorg, een relevant netwerk en kennis van vraagstukken en opgaven in de bedrijfsvoering gewenst.

De rol van de voorzitter

De voorzitter is eerste aanspreekpunt en klankbord voor de tweehoofdige Raad van Bestuur; iemand die op strategisch niveau aansprekende inbreng heeft, innovatief en creatief is in denken en ontwikkelen. Daarnaast leidt de voorzitter de vergaderingen van de Raad van Toezicht, zorgt voor een gedragen besluitvorming en weet beide rollen op de juiste wijze te verbinden. De nieuwe voorzitter speelt een belangrijke rol in de discussie over strategie en stakeholdersbeleid, over ondernemerschap en bedrijfsmatige ontwikkelingen.
De voorzitter geeft inhoud aan de werkgeversrol richting de bestuurders, individueel en als team. De voorzitter bereidt, in overleg met de RvB, de agenda voor de raadsvergaderingen voor, is verantwoordelijk voor het voeren van een jaarlijks functioneringsgesprek met de leden van de RvB, als team en individueel. 
Daarnaast is de voorzitter uit hoofde van zijn rol leidend in de goede invulling van de governance en zorgt voor jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de raad zelf. De voorzitter zet de leden in hun kracht, geeft invulling aan het werken als team, en ondersteunt de toezichthouders bij hun taakinvulling. 
En is uiteraard intern en extern sociaal vaardig, onderhoudt de netwerken binnen en buiten, en vult waar nodig met stevige senioriteit en gezag het voorzitterschap in.

Het Profiel

We zoeken een voorzitter voor de Raad van Toezicht van Vecht en IJssel. 
Met actuele kennis van de ontwikkelingen in het zorgveld en ervaring met de uitdagingen van maatschappelijk ondernemerschap, bedrijfsvoering (inclusief strategisch vastgoedbeleid). 
Een voorzitter die snapt voor welke uitdagingen een organisatie als Vecht en IJssel staat. 
Een ervaren toezichthouder met uitstraling; iemand die actief in het leven staat, met regionale binding. Een relevant netwerk in de zorg is uiteraard een pré (met name ouderenzorg / wet langdurige zorg, WLZ / verpleeg- & verzorgingshuizen en thuiszorg, VVT). 
Iemand met visie op de ontwikkelingen in het brede sociaal domein en veel gevoel voor samenwerkingsverbanden; die van buiten naar binnen kan denken en daarvoor “in gesprek” is met de organisatie en met de buitenwereld. Die ook in termen van governance de rol en betrokkenheid van stakeholders snapt, intern (ondernemingsraad en centrale cliëntenraad) en extern; en mede op basis daarvan vorm geeft aan een betekenisvolle relatie met de RvB. 
Een stevige persoonlijkheid met leiderschapskwaliteiten; iemand die zich op genuanceerde wijze uitspreekt én waar nodig ‘het lastige gesprek’ kan voeren. Een voorzitter die vertrouwen uitstraalt, transparant communiceert, op geïnspireerde wijze deze rol vervult; een vrije denker die in staat is om gezamenlijk op meerdere niveaus te informeren en discussíëren, strategische verkenningen en besluitvormingsprocessen te begeleiden. 

Competenties en vaardigheden

De voorzitter dient uiteraard over de algemene competenties van toezichthouders te beschikken:

 • betrokkenheid bij en visie op het maatschappelijk middenveld; de ouderenzorg in het bijzonder
 • affiniteit met de doelstelling en achtergrond van Vecht en IJssel
 • relevant netwerk in de regio en in de zorgsector
 • algemene bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten 
 • strategisch inzicht, helikopterview, integraal denkvermogen
 • een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand
 • heldere visie op de balans en samenhang tussen toezichthouden en besturen
 • bestuurders als klankbord en sparring partner terzijde staan
 • het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurders toetsen
 • advies en toezicht in teamverband; met verantwoordelijkheidsgevoel en onafhankelijke opstelling
 • inspirerend en in samenwerking inbreng hebben én met behoud van de relatie kritisch durven zijn
 • extern een rol kunnen vervullen in het belang van de stichting
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan Vecht en IJssel stellen

Aanbod en procedure

De vergoeding voor de leden van deze RvT is gebaseerd op 80% van de maximale WNT-vergoeding voor voorzitters Raad van Toezicht in de Zorg.
De inschrijftermijn voor deze positie start op 9 maart en sluit op 30 maart 2018. 
De intakegesprekken door Bosman & Vos vinden plaats tussen 3 en 9 april 2018. 
De selectiegesprekken bij Vecht en IJssel vinden in plaats op 16 april tussen 17.00 en 22.00 uur. 
De ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad hebben een adviserende rol in deze procedure. 
De procedure wordt begeleid door Crista Vonkeman, partner bij Bosman & Vos; 06 116 478 98.
Wij zijn benieuwd te lezen waarom u deze nevenfunctie wilt vervullen. 
Uw CV met motivatie zien we graag (bij voorkeur een Word document) via onze website: www.bosmanvos.nl/vacatures.


Deel deze pagina in uw netwerk