ingrid 1504 85 Banner

Voorzitter Raad van Toezicht Waardeburgh Alblasserwaard

Sluitingstermijn

Organisatie

Waardeburgh is een protestants-christelijke organisatie die zorg, verpleging en dienstverlening biedt aan de ouder-wordende-mens in de gemeenten Hardinxveld-Giessendam, Sliedrecht, Papendrecht en Alblasserdam. De organisatie biedt zowel intra- als extramurale zorg, verpleging en dienstverlening.

De missie luidt: “Stichting Waardeburgh is een protestants-christelijke holdingstichting die uit naastenliefde zorg biedt aan senioren. Het evangelie van Jezus Christus vormt de inspiratiebron. Dit betekent echter niet dat Waardeburgh er alleen is voor mensen met dezelfde overtuiging. Iedereen is welkom. Onder zorg verstaan wij alle diensten en middelen die bijdragen aan het welbevinden van de cliënt.”

Deze zorgvisie is het vertrekpunt: “Waardeburgh gaat ervan uit dat de cliënt leidend is. Het doel is de zelfredzaamheid van de cliënt zo lang mogelijk in stand te houden, gericht op lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welbevinden. Het behoud van de eigenwaarde van de cliënt is bij Waardeburgh van wezenlijk belang. Waardeburgh zal de zelfzorgtekorten van de cliënt alleen volledig overnemen na overleg met de cliënt en/of diens familieleden. Waardeburgh zet zich in om een gevoel van veiligheid en geborgenheid bij en rondom de cliënt te creëren en te borgen. Saamhorigheid, verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid, gastvrijheid en persoonlijke aandacht onderstrepen als vanzelfsprekend de zorg- en dienstverlening.”

Bij Waardeburgh zijn 650 medewerkers werkzaam en 600 vrijwilligers actief. De organisatie heeft een omzet van € 24 miljoen en is financieel gezond. De organisatie kenmerkt zich door haar consistentie en betrouwbaarheid als zorgverlener én werkgever; de identiteit, grote loyaliteit en lokale binding spelen hierbij een grote rol. Waardeburgh heeft de ambitie om zelfstandig te blijven bestaan. Vanwege haar omvang is het op een aantal specifieke thema’s lastig om de juiste deskundigheid in huis te hebben. Daarom werkt ze nauw samen met een drietal protestants-christelijke regionale collega’s in een lerend netwerk. Het is een uitdaging voor Waardeburgh om voldoende vernieuwend en innovatief te zijn en om tijdig te anticiperen op strategische ontwikkelingen op lange termijn.

De organisatie wordt aangestuurd door een directeur/bestuurder die rapporteert aan de Raad van Toezicht. Wegens belangenverstrengeling heeft één lid de RvT in 2016 verlaten. Het rooster van aftreden voorziet in het aftreden van de voorzitter en een lid. Op dit moment zoeken wij een nieuwe voorzitter; zodra deze benoemd is zetten we de zoektocht naar twee nieuwe leden voort.

De Raad van Toezicht
De RvT is het orgaan dat in lijn met de recente ontwikkelingen in governance toezicht houdt op en werkgever is van de bestuurder. Tevens toetst hij de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurder. Hij fungeert voor hem als klankbord en keurt, daar waar de statuten dat voorschrijven, de besluiten goed. De raad vervult in- en extern een ambassadeursrol, waarbij de RvT optreedt als belangenbehartiger en verantwoording aflegt aan de buitenwereld. Het is de kunst van een goede raad om te schakelen en te balanceren tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en toegankelijk zijn. De onderwerpen waarop de raad toezicht houdt zijn onder andere:

 • het woon- en leefklimaat c.q. de kwaliteit van leven van de cliënt;
 • ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie;
 • de organisatie en haar prestaties;
 • het werkklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg;
 • het functioneren van de bestuurder;
 • belangrijke externe ontwikkelingen;
 • de relatie met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
 • de statutair voorgeschreven taken.

De raad volgt de governance code van de NVTZ. Het is een professionele raad die fungeert als sparring partner voor de bestuurder en waar op open, transparante en respectvolle wijze met elkaar wordt gediscussieerd.

Het Profiel

Naast bovengenoemde verantwoordelijkheden bent u als voorzitter van de Raad van Toezicht de schakel naar de bestuurder. U geeft inhoud aan de werkgeversrol richting de bestuurder. U bereidt, in overleg met de bestuurder, de agenda voor de raadsvergaderingen voor, bent verantwoordelijk voor een jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de raad en voor het voeren van een jaarlijks functioneringsgesprek met de bestuurder.

We zoeken een ervaren voorzitter die woonachtig is in het werkgebied rond Waardeburgh (ruim gedefinieerd: ten zuiden van Utrecht, ten oosten van Rotterdam en ten noorden Breda) en die zich nadrukkelijk conformeert aan de identiteit, missie en visie van Waardeburgh. Deze kandidaat moet uiteraard soepel kunnen schakelen met de bestuurder, willen participeren in het lerend netwerk en natuurlijk overwicht hebben. We zoeken iemand die de voorzittershamer van nature makkelijk hanteert, die kalm blijft en wel kritisch meedenkt, een luisterend oor biedt aan en kan sparren met de bestuurder. Deze voorzitter zit de vergaderingen professioneel voor, zorgt voor het bewaken van de afspraken, delegeert naar zijn collega’s en voert de regie op het proces. Uiteraard gaat de nieuwe voorzitter een relevante rol spelen in de werving van de twee nieuwe leden. De voorzitter is verbindend en neemt zonder formele macht en hiërarchie positie in. We zoeken iemand met enig statuur en voldoende tijd om deze rol in te vullen: een combinatie tussen bescheidenheid en persoonlijke stevigte, die terughoudend is waar het kan en naar voren stapt als het moet.

De voorzitter dient uiteraard over de algemene competenties van toezichthouders te beschikken:

 • betrokkenheid met het maatschappelijk domein in het algemeen en de ouderenzorg in het bijzonder;
 • die in zijn of haar visie en handelen de kwaliteit van de zorg aan de cliënt voorop stelt;
 • affiniteit heeft met de regio en regionale netwerken en daarin als toezichthouder een actieve rol wil spelenaffiniteit met de doelstelling, missie en kernwaarden van Waardeburgh;
 • aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten;
 • een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;
 • verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • een brede maatschappelijke oriëntatie;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Waardeburgh stellen.

Uiteraard geldt voor deze toezichthouder dat hij/zij affiniteit heeft met de organisatie en hart heeft voor de sector. Het is relevant om volledig ongebonden en onafhankelijk te zijn. Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling. We zoeken altijd naar de juiste balans in de samenstelling van de raad.

Aanbod en procedure

De vergoeding voor deze nevenfunctie is € 10.859,50 per jaar. De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 25 juni. Wij checken de namenlijst van kandidaten die hebben gereageerd bij de RvT en de bestuurder. De intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats op 28 en 29 juni en 2 en 3 juli. Na deze gesprekken maken we een selectie van 3 – 4 kandidaten die een gesprek krijgen bij Waardeburgh. Deze gesprekken vinden plaats op 6 juli in de middag. Deze gesprekken worden door ons bureau begeleid. Een kennismaking met de OR, CR en de identiteitscommissie maakt onderdeel uit van het proces en wordt gepland in de week van 9 juli. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp. Uw cv met motivatie (bij voorkeur in Word) ontvangen we graag via onze website.


Deel deze pagina in uw netwerk