nicoline 1502 84 Banner

Voorzitter Raad van Toezicht

Organisatie

Kinderopvang Mundo is een marktgerichte organisatie van beroepsopvoeders die kwalitatief hoogwaardige diensten en adviezen aanbiedt op het gebied van de opvoeding in de regio Rijnmond. In al de producten en diensten, die Kinderopvang Mundo levert, staat het welzijn en de ontplooiing van het kind centraal. Kinderopvang Mundo is een middelgrote organisatie met 18 verschillende kinderopvanglocaties.

De kinderopvang is momenteel sterk in beweging en de komende jaren staat er voor
Kinderopvang Mundo veel te gebeuren. Strategische samenwerkingspartners worden gezocht, nieuwe product- marktcombinaties ontwikkeld en ook de bedrijfsvoering vraagt aandacht. Kortom, een periode van voordurende en ingrijpende veranderingen. De organisatie is financieel gezond en heeft een stevige marktpositie. De organisatie staat onder leiding van een (éénhoofdige) bestuurder, die zich ondersteund weet door een managementteam.

Recent heeft Kinderopvang Mundo zijn bestuursorganisatie herijkt naar een raad van toezicht model. Om die reden bestaan er op dit moment twee vacatures, die wij graag op korte termijn invullen. Gezien de huidige man - vrouw verhouding in de raad, gaat onze voorkeur sterk uit naar twee vrouwen.

De Functie

De raad van toezicht in ontwikkeling heeft recent haar werkwijze geëvalueerd en haar ambities voor de komende jaren in een handboek vastgelegd. Het handboek bevat uitgebreide profielen, een gedrags- en integriteitscode, een klokkenluidersregeling, het reglement voor de raad van toezicht en de statuten van de stichting. De raad van toezicht bestaat uit vijf leden. De leden van de raad van toezicht moeten ieder voor zich in staat zijn op een moderne wijze toezicht te houden. Met affiniteit met datgene waar
Kinderopvang Mundo voor staat en met een goed evenwicht tussen betrokkenheid en distantie. Om de toezichthoudende functie goed in te vullen is er gelegenheid tot een regelmatige dialoog met de Centrale Oudercommissie, de ondernemingsraad en het managementteam. Belangrijkste taken voor de raad van toezicht zijn:
 • het uitoefenen van het toezicht waarbij de raad zijn toezicht zodanig inricht dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid daarin tot uiting komt. Onderwerpen van toezicht zijn:
- ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van strategie;
- de organisatie en haar prestaties;
- het werkklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg;
- de bestuurder: haar functioneren en handelen, alsmede de continuïteit ervan;
- belangrijke externe ontwikkelingen;
- het relatiepatroon met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
- de statutair voorgeschreven taken inzake toezicht houden;
 • het gevraagd en ongevraagd adviseren van de bestuurder en het optreden als klankbord;
 • het nemen van statutair toegewezen beslissingen, zoals belangrijke strategische, organisatie- en investeringsbeslissingen;
 • het functioneren als werkgever voor de raad van bestuur.
Van de voorzitter verwachten wij bovendien dat zij leiding geeft aan het verdere ontwikkelingsproces van de raad van toezicht, sturing geeft aan de meningsvorming en besluitvorming in de raad en eventuele meningsverschillen weet te overbruggen. Als voorzitter van de raad van toezicht bent u tevens de schakel naar de bestuurder en weet u beide op de juiste wijze te verbinden. U geeft inhoud aan de werkgeversrol richting de bestuurder. Gezien uw achtergrond en persoonlijkheid bent u in staat om met autoriteit en gezag het voorzitterschap in te vullen en daarmee een belangrijke bijdrage te leveren aan de komende discussies over onder andere de strategische keuzen rond positie en rol van Kinderopvang Mundo als aanbieder van kinderopvang. Het spreekt voor zich dat voor deze functie ervaring met bestuurlijke en toezichthoudende functies met eindverantwoordelijkheid noodzakelijk is.

Het Profiel

Om deze taken goed uit te voeren, dient u over de volgende competenties te beschikken:
 • affiniteit met de doelstelling en kinderopvangfunctie van de stichting;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring met een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Kinderopvang Mundo stellen;
 • voldoende beschikbaar in de tijd.
Gezien de samenstelling van de raad gaat onze voorkeur uit naar een kandidaat met een juridische of financieel economische achtergrond. Van alle leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij kennis nemen van het overheidsbeleid, het publiek debat over de kinderopvang en -onderwijs volgen en zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen in de kinderopvang in het algemeen en de opvoedfunctie van Kinderopvang Mundo in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.

Van de voorzitter van de raad van toezicht worden, naast de eisen die wij stellen aan de leden van de raad, nog de volgende specifieke eigenschappen, kwaliteiten en taken verwacht:
 • aantoonbare affiniteit met de regio Rijnmond, bijvoorbeeld omdat u hier woont / werkt dan wel beschikt over een netwerk in Rijnmond, dat past bij deze functie en bij de positie van Kinderopvang Mundo in deze regio;
 • ervaring met bestuurlijke en toezichthoudende functies met eindverantwoordelijkheid;
 • het vermogen om met autoriteit en natuurlijk gezag het voorzitterschap, zowel binnen als buiten de raad van toezicht, te vervullen. Dit vermogen stelt u in staat een veilige omgeving te scheppen en een leidende rol te vervullen bij de teambuilding binnen de raad en bij de menings- en besluitvorming. U beschikt derhalve over goede communicatieve vaardigheden om eventuele verschillen te overbruggen;
 • het vermogen om op transparante wijze taken als toezichthouder, klankbordfunctie en werkgever jegens de bestuurder te vervullen. Dit vraagt inzicht en overzicht ten aanzien van de taken en de functie van de raad van toezicht en de bestuurder;
 • aanspreekbaar voor de leden van de raad van toezicht en voor de bestuurder. De voorzitter onderhoudt contact met de bestuurder en houdt de raad van toezicht van deze contacten op de hoogte;
 • verantwoordelijk voor het – in overleg met de bestuurder – voorbereiden van de agenda voor de vergaderingen van de raad van toezicht;
 • verantwoordelijk voor een jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de raad van toezicht;
 • verantwoordelijk voor het voeren van een jaarlijks functioneringsgesprek met de bestuurder.

Aanbod en procedure

De vergoedingen zijn gebaseerd op de honoreringsregeling Toezichthouders in de Kinderopvang (2008) en kent drie structurele en één incidentele component, te weten: een vaste bruto vergoeding van rond € 4.500,=  op jaarbasis, een onkostenvergoeding en een bijdrage in deskundigheidsbevordering. Incidenteel is een aanvullende materiële blijk van waardering mogelijk. Bosman & Vos verzorgt de voorselectie (de inschrijving voor deze nevenfunctie sluit op 1 juni) en presenteert eind juni 2011 kandidaten aan Kinderopvang Mundo. Daarna wordt besloten met welke kandidaten de procedure wordt vervolgd. Vervolgens vindt een gesprek plaats met de selectiecommissie, die wordt gevormd door twee leden van de raad van toezicht en de bestuurder van Kinderopvang Mundo als adviseur. Deze eerste gesprekken worden begeleid door ons bureau, in de persoon van Gerard Bosman. De benoeming geschiedt door de voltallige raad van toezicht in haar vergadering van 6 september 2011. Gerard Bosman is bereikbaar voor nadere informatie over de beide functies op 070-3072980 of 06-24589667.

Deel deze pagina in uw netwerk