ingrid 1504 85 Banner

Adviseur Waardigheid en trots (8-16 uur) landelijk

Organisatie

In voor zorg! is het stimuleringsprogramma van het ministerie van VWS voor organisaties in de zorg. Om de kwaliteit in zorgorganisaties in de langdurige zorg te borgen is er vanaf 2016 subsidie beschikbaar voor een nieuw In voor Zorg! programma. Dit programma is gericht op organisaties die vallen onder de Wet langdurige zorg (Wlz). In eerste instantie richt het programma zich op de ouderenzorg zoals die gebruikelijk in verpleeghuizen wordt gegeven. De verbetering van kwaliteit is gericht op de volgende speerpunten:

 • Optimale samenwerking tussen cliënt, informele zorg en zorgverlener. Dat is de sleutel naar kwaliteit van leven;
 • Veilige zorg;
 • Meer ruimte voor - en kwaliteit van – professionals;
 • Goed bestuurlijk leiderschap (governance);
 • Openheid en transparantie.

Het nieuwe programma bundelt bestaande kennis van en over de sector en biedt organisaties in de langdurige zorg praktische ondersteuning om de kwaliteit van de langdurige zorg te verbeteren. Voor dit programma is weer een aanbesteding uitgeschreven en we hebben ook voor dit programma de gunning gekregen. Hier zijn we erg blij mee en trots op. Het programma loopt van 1 januari 2016 tot 1 januari 2019. Wij kunnen dus weer offreren op de aangeboden opdrachten en we zoeken coaches die graag een bijdrage leveren aan dit programma. 
 

De Functie

De coach wordt ingezet voor de begeleiding van de realisatie en implementatie van de kwaliteitstrajecten voor zorg bij organisaties in de langdurige zorg. Omdat het een nieuw programma betreft zijn er nog geen concrete voorbeelden voor handen. Per thema kunt u denken aan:

 • Cliënt: invulling geven aan de regierol van de cliënt met aandacht voor de veranderende rol van de professional jegens de cliënt. De functie van het zorg/leefplan in het geheel van zorg- en dienstverlening positioneren. De plaats en de functie van de informele zorg positie en inhoud geven zowel wat betreft mantelzorger als vrijwilligers. De positie en de rol van de cliëntenraad. Vertaling naar onderwijs/opleiding waar het gaat om de competenties van medewerkers.
 • Veilige zorg: zorg die voldoet aan de kwaliteitsnormen zoals getoetst door de IGZ en vertaald in de normen verantwoorde zorg. De bijpassende meetinstrumenten kunnen hanteren en de relatie naar opleiding en onderwijs leggen waarbij aandacht voor gevolgen voor kwalificatiedossiers en curricula.
 • Professionals: de wijze waarop de professional haar werk inhoud en vorm geeft in relatie met de cliënt, aandacht voor attitude en bejegening. Onderwerpen die hierbij tevens aan de orde komen zijn: aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en vraagstukken inzake emancipatie beroepsgroepen: kennisinfrastructuur en kennisagenda. Tevens de organisatorische consequenties die hiermee samenhangen.
 • Governance: dit betreft de besturingsvraagstukken zoals leiderschap, toezicht, medezeggenschap, verantwoordingsinformatie en de bijbehorende transparantie.

 Transparantie: zichtbaar maken van doen en handelen van medewerkers en organisatie. De randvoorwaarden daarvoor en het toezicht daarop is een thema dat overkoepelend is aan c.q. speelt in feitelijk alle bovenstaande thema’s. Datzelfde geldt voor opleidingen en de aansluiting tussen opleiding en praktijk. Transparantie en opleidingen maken wel deel uit van het begrip kwaliteit maar zijn daarom niet benoemd als aparte thema’s.
 
De inzet varieert per uitvraag, is gemiddeld 2 dagen per week en de opdrachten lopen meestal tussen de 18 en 20 maanden.
 

Het Profiel

Per uitvraag varieert het gevraagde profiel. Een rode draad is uiteraard te ontdekken en inhoudelijke expertise en ervaring met kwaliteitsverbetering vormen de kern. We zoeken kandidaten die voldoen aan de volgende criteria:

 • U hebt minimaal 8 jaar ervaring als adviseur/coach (dus specifiek niet als interim manager/bestuurder).
 • U hebt meer dan 3 jaar ervaring op minimaal één van de vier thema’s cliënt, veilige zorg, professionals, en governance.
 • U hebt minimaal 3 jaar ervaring in een functie met minimaal HBO werk- en denkniveau.
 • U kunt een referentieproject overleggen dat aansluit bij de opdracht in de uitvraag. U moet als senior adviseur/projectleider tussen maart 2014 en maart 2017 een zorgorganisatie hebben begeleid bij minimaal één van de bovengenoemde thema’s. Eén van de projectresultaten moet een blijvende verandering in de kwaliteit van de organisatie zijn. In deze projecten was de opdrachtwaarde minimaal € 50.000.

U kunt een Verklaring Omtrent Gedrag Overleggen
 

Aanbod en procedure

Als u al eerder een kennismakingsgesprek hebt gevoerd met één van onze adviseurs, is het voldoende om aan te geven dat u interesse heeft. Zo niet, dan gaan we graag met u in gesprek. Wij zorgen er voor dat u de uitvragen van In voor Zorg! toegestuurd krijgt. Hierbij ontvangt u ook het format waarmee u uw offerte kunt maken. Een offerte bestaat uit een cv en een uitgewerkt referentieproject. Wij beoordelen deze offerte, overleggen met u over de passendheid en informeren u over de voortgang. De onderdelen van de offerte worden bij In voor Zorg separaat van elkaar beoordeeld en van punten voorzien. Als uw offerte de meeste punten krijgt, worden referenties nagetrokken en wordt u uitgenodigd om uw visie te schrijven en te presenteren aan de tranchemanager van In voor Zorg!. Als dat positief verloopt, wordt u voorgesteld aan de organisatie.
 
Het tarief voor deze uitvragen ligt voor de coach tussen € 70,= en € 160,= (inclusief reiskosten, exclusief btw), afhankelijk van de zwaarte van de opdracht en de markt. 


 


Deel deze pagina in uw netwerk