ingrid

Lid Raad van Toezicht Profiel HR en organisatieontwikkeling KleinGeluk Apeldoorn

Sluitingstermijn

Organisatie

KleinGeluk is op 1 juli 2018 ontstaan uit een fusie tussen Stichting De Goede Zorg en Stichting De Zorgmensen en is de specialist ouderenzorg in Apeldoorn op het gebied van wonen, welzijn en (specialistische) zorg. Ze zijn goed thuis in de wijken van Apeldoorn. De zorg- en dienstverlening is persoonlijk en kleinschalig. Ze richten zich op de kracht en betekenis van kleine, maar juist zo waardevolle geluksmomenten in het leven van cliënten. Kleine, persoonlijke geluksmomenten geven een dag waarde en relevantie. Bij KleinGeluk in Apeldoorn kiezen ze bewust voor zorg met een positieve kijk op de oude dag en respect voor wat een oudere nog wel kan. Het gedachtegoed van Positieve Gezondheid is omarmd en wordt uitgevoerd.

De locaties van KleinGeluk zijn in de wijk verankerd. De thuiszorg vormt een apart organisatieonderdeel. Er is innovatiekracht om voortdurend nieuwe diensten en arrangementen aan te kunnen bieden die passen bij de steeds veranderende, individuele vraag. Er wordt planmatig, constructief, en in kleine teams gewerkt - zowel in de woonzorgcentra als bij de mensen thuis. Cliënten, contactpersonen, mantelzorgers en vrijwilligers worden bij de zorg betrokken. Het levert betere kwaliteit van leven van cliënten op. Samen met  Riwis is er een lerend netwerk.

KleinGeluk heeft vier woonzorgcentra; de locaties zijn door hun omvang relatief grootschalig, maar door per etage een team in te richten wordt toch kleinschalig gewerkt en heeft de cliënt bekende gezichten om zich heen. In elk woonzorgcentrum zijn ontmoetingsplekken waar cliënten en wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten, samen activiteiten kunnen ondernemen en informatie en ondersteuning kunnen krijgen. KleinGeluk heeft twee woonvoorzieningen die beide zijn ingericht als kleinschalige woonvoorzieningen voor ouderen met psychogeriatrische problematiek. Op deze locaties wordt wonen, verzorging en verpleging geboden alsmede individuele- en groepsactiviteiten.

De uitdagingen voor KleinGeluk liggen op het terrein van personeel en vastgoed. In dit najaar wordt de nieuwe meer-jaren toekomststrategie vormgegeven.

Bij KleinGeluk zijn + 850 medewerkers werkzaam en meer dan 600 vrijwilligers actief. De organisatie heeft een omzet van € 43,4 miljoen (jaarrekening 2020). De organisatie wordt aangestuurd door een 1-hoofdige Raad van Bestuur die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht die bestaat uit 5 leden. Eén van de leden verlaat de RvT en daarom zoeken we nu een nieuw lid met een profiel HR en organisatieontwikkeling.

De Raad van Toezicht

De RvT is het orgaan dat in lijn met de recente ontwikkelingen in governance toezicht houdt op en werkgever is van de bestuurder. Tevens toetst hij de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurder. Hij fungeert voor hem als klankbord en keurt, daar waar de statuten dat voorschrijven, de besluiten goed. De raad vervult in- en extern een ambassadeursrol, waarbij de RvT optreedt als belangenbehartiger en verantwoording aflegt aan de buitenwereld. Het is de kunst van een goede raad om te schakelen en balanceren tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en toegankelijk zijn. De onderwerpen waarop de raad toezicht houdt zijn onder andere:

-   het woon- en leefklimaat c.q. de kwaliteit van leven van de cliënt;

-   ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie;

-   de organisatie en haar prestaties;

-   het werkklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg;

-   het functioneren van de bestuurder;

-   belangrijke externe ontwikkelingen;

-   de relatie met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;

-   de statutair voorgeschreven taken.

De raad volgt de Governancecode van de NVTZ. De Raad van Toezicht is na de fusie samengesteld. Het is een setting waarin ze elkaar kritisch bevragen, ruimte geven en overstijgend denken. Deze raad wil zich graag en serieus bezighouden met de verdere ontwikkeling en professionalisering van de manier waarop toezicht gehouden wordt. Het nieuwe lid moet dus zelf ook de wens hebben om zich verder en blijvend te ontwikkelen. 

Het profiel

Op deze positie is ruimte voor een startende toezichthouder. We zoeken een kandidaat met expertise op het gebied van HR & organisatieontwikkeling en specifieke kennis van sociale en technologische innovatie. Vraagstukken op het gebied van P&O zijn de krappe arbeidsmarkt, innovatie in het organiseren van de arbeid en met name verzuim en verloop. Iemand die graag zijn/haar strategische inbreng levert op deze thema’s en erover wil sparren met de bestuurder. We horen graag waarom je affiniteit hebt met de zorgsector. Je bent een strategische denker, hebt analytisch inzicht, bent verbindend en je beschikt over bestuurlijke kwaliteiten. Je hebt gevoel voor verhoudingen en bent rolbewust. Je bent actief in je loopbaan. Je bent afkomstig uit de regio Oost-Nederland (Overijssel en Gelderland). Mensen met een migratie achtergrond wordt nadrukkelijk gevraagd om te reageren. We komen graag in contact met kandidaat toezichthouders die willen bijdragen aan het geluk van de cliënt en die zich vanuit deze intrinsieke motivatie willen verbinden. 

Het nieuwe lid dient uiteraard over de algemene competenties van toezichthouders te beschikken:

 • aantoonbare kennis van de brede maatschappelijke ontwikkelingen;
 • die in zijn of haar visie en handelen de kwaliteit van de zorg en dienstverlening aan de cliënt vooropstelt;
 • affiniteit heeft met de regio en regionale netwerken en daarin als toezichthouder een actieve rol wil spelen;
 • affiniteit met de doelstelling, missie en kernwaarden van KleinGeluk;
 • aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten;
 • de juiste balans tussen persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;
 • verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • een brede maatschappelijke oriëntatie;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als KleinGeluk stellen;

Het is relevant om volledig ongebonden en onafhankelijk te zijn. Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling.

Aanbod en procedure

De vergoeding voor deze nevenfunctie is conform WNT. De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 6 juli 2021. Wij checken de namenlijst van kandidaten die hebben gereageerd bij de RvT en de bestuurder. De virtuele intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats op 13, 14 en 15 juli. De gesprekken bij KleinGeluk worden gevoerd op woensdag 15 september van 14.00 - 17.00 en op donderdag 16 september van 12.00 - 16.00 uur. Bij deze gesprekken zijn leden van de OR en CCR aanwezig. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp. Uw cv met motivatie (bij voorkeur middels Word documenten) ontvangen we graag via onze website.


Deel deze pagina in uw netwerk