crista

Voorzitter en lid Raad van Toezicht (financieel profiel) Participe Alphen a/d Rijn, Amstelland, Delft

Sluitingstermijn

Organisatie

Participe is een betrokken, innovatieve en ondernemende organisatie in het sociaal domein.
De medewerkers en vrijwilligers in de werkmaatschappijen van Participe werken vanuit een gezamenlijke visie, meerjarenkader en beleidsplan.
Onze missie is het realiseren van een inclusieve samenleving, een samenleving waar iedereen ertoe doet en mee kan doen. Vindingrijk en doelgericht vindt, bindt en versterkt Participe bewoners en hun organisaties. Omdat we geloven dat iedereen mogelijkheden en talenten heeft, stimuleren en ondersteunen we als Participe mensen om mee te doen en om zo samen van betekenis te zijn in hun omgeving.

De aanpak van Participe is prestatiegericht, vanuit de kernwaarden ondernemend & betrokken.
Participe bestaat uit een aantal werkmaatschappijen, die gezamenlijk een servicebureau delen, en is werkzaam in Delft e.o., Alphen a/d Rijn, Kaag en Braassem, Nieuwkoop, Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn.
Kengetallen van Participe:
Meer dan 2000 vrijwilligers en 250 professionals, 7 managers en een Raad van Bestuur; de jaaromzet is ongeveer 30 miljoen.
Meer informatie over Participe en de werkmaatschappijen in de verschillende gemeenten / regio’s is te vinden op www.participe.nu.

De Raad van Toezicht wordt gevormd door:
Mw. Carla Aponno (voorzitter)
Mw. Elsbeth Epema
Dhr. Lex Ros
Dhr. Jan Willem van Kleef (op bindende voordracht door de Gemeente Alphen aan den Rijn).
Daarnaast is recent volgens het rooster van aftreden een vacature ontstaan. Voorts wordt overwogen de Raad van Toezicht uit te breiden met één extra lid.
Bestuurder a.i. is Mw. Manuelle Moens.
De bestuurder rapporteert en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Participe volgt in haar besturingsmodel de Governancecodes Zorg en Sociaal Werk.
De Raad van Toezicht komt, mede afhankelijk van actualiteiten, maandelijks of 1 keer per 6 weken bij elkaar. Leden van de RvT nemen daarnaast deel aan bijeenkomsten binnen de organisatie. Er is regelmatig contact met management, ondernemingsraden, cliëntenraad en stakeholders.

De voorzitter van de Raad van Toezicht treedt dit jaar af in verband met verhuizing, al eerder is één lid van de RvT reglementair afgetreden. 
We zoeken daarom voor Participe een nieuwe voorzitter en een nieuw lid voor deze Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht vervult een aantal cruciale functies in de governance van de organisatie:

 • Een werkgeversfunctie: de RvT benoemt en ontslaat de Raad van Bestuur, beoordeelt het functioneren van de bestuurder en stelt de arbeidsvoorwaarden van de bestuurder vast;
 • Een toezichtfunctie: de RvT houdt toezicht op het beleid van het bestuur en ziet toe op de realisatie van de strategische doelstellingen. Besluiten van de bestuurder worden getoetst aan de doelstellingen en beleidsuitgangspunten van de organisatie. Omdat het toezicht vooral achteraf plaatsvindt, vormt een belangrijke taak van de RvT het bewaken van de kwaliteit van het management. Tevens is aan de RvT de goedkeuring opgedragen van belangrijke onderwerpen, zoals aangegeven in statuten en organisatiereglement, reglement Raad van Toezicht en reglement Raad van Bestuur.
 • Een advies- en klankbordfunctie: de RvT geeft gevraagd en ongevraagd advies en adviseert in ieder geval de bestuurder bij omvangrijke en belangrijke strategische en operationele beslissingen.
 • Daarnaast vervult de RvT in- en extern een ambassadeursrol, waarbij de RvT optreedt als belangenbehartiger en verantwoording aflegt aan de buitenwereld.
 • De Raad van Toezicht benoemt de externe accountant.

Een goede Raad van Toezicht schakelt en balanceert tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevige positie innemen en toegankelijk zijn. De RvT is actief en denkt graag constructief mee. Door de verschillende invalshoeken die de leden hebben opereren zij vanuit een breed perspectief. De RvT heeft een groot lerend vermogen en is zeer reflectief; ze evalueren regelmatig, zijn open naar elkaar en zorgen voor een prettige werk- en teamsfeer.

Algemene kenmerken die gelden voor de leden van de RvT Participe:

 • Bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten en ervaring;
 • maatschappelijk actief
 • Academisch werk- en denkniveau
 • Op strategisch niveau kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen en het organisatiebeleid te toetsen
 • Vermogen om inhoud te geven aan de klankbordfunctie met de bestuurder
 • Beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand
 • Affiniteit met sociaal werk; kennis van het sociaal domein in het algemeen -en van het sociaal werk en gemeentelijk opdrachtgeverschap in het bijzonder- is een pré.
 • Een goed ontwikkelde ‘maatschappelijke antenne’
 • Gericht op samenwerking in een team dat uit leden met uiteenlopende kennis- en ervaringsgebieden bestaat
 • Integer, herkenbaar verantwoordelijkheidsgevoel, een onafhankelijke opstelling en het vermogen tot kritische zelfreflectie
 • Een positieve houding ten opzichte van de cultuur en kernwaarden van de organisatie.

De voorzitter heeft binnen de RvT Participe een aantal specifieke taken:

 • Met de bestuurder voorbereiden van RvT-agenda en jaarplanning en het leiden van de vergaderingen van de raad.
 • Zorgdragen voor een goede oordeels- en besluitvorming door de raad en erop toezien dat de leden van de raad beschikken over de benodigde noodzakelijke informatie.
 • Met de leden van de raad kennis en deskundigheid op peil brengen en houden.
 • Zorgdragen voor de jaarlijkse zelfevaluatie van de RvT als team en van de leden als toezichthouder.
 • Bewaken dat de bestuurder jaarlijks op haar functioneren wordt beoordeeld.
 • Zorgdragen voor afstemming en overleg van RvT met ondernemingsraden en cliëntenraad.
 • Erop toezien dat de commissies van de RvT adequaat functioneren.
 • Namens de RvT aanspreekpunt zijn voor leden van de raad, de bestuurder en externen.

De profielen

De Voorzitter.
Als nieuwe voorzitter ken je het sociale domein, de ontwikkelingen en de opgaven, de uitdagingen en de valkuilen. Bij voorkeur heb je ervaring als bestuurder van een organisatie of ben je nu bestuurder, bovendien heb je ruime ervaring als toezichthouder. Je snapt wat de verantwoordelijkheden van een Raad van Toezicht zijn, bent strategisch en staat met beide benen in de maatschappij. Van nature pak je de regie en zorg je voor goede vergadercultuur. Je bevordert dat in de Raad van Toezicht gezamenlijkheid en teamgevoel wordt ervaren, dat de focus zowel intern is als naar het externe veld en dat de balans tussen korte en lange termijn goed in beeld is. Je stelt kritische vragen, geeft soepel feedback en je hebt uiteraard interesse in een innovatieve organisatie die in het sociaal domein werkzaam is, in meerdere regio’s en met uiteenlopende kenmerken en wisselende opdrachten. Je bent de schakel naar de bestuurder en geeft inhoud aan de werkgeversrol richting de bestuurder. Je bent je bewust van je specifieke rol als regisseur van de governance en geeft vandaaruit als vanzelfsprekend vorm aan de relatie tussen de Raad van Toezicht en de bestuurder. Door je stijl worden de vergaderingen goed en efficiënt voorgezeten en is er ook ruimte voor ‘out of the box’-denken en nieuwe invalshoeken. We zoeken een voorzitter met senioriteit en zeggenschap, natuurlijk gezag en verbindend vermogen, gevoel voor verhoudingen en politiek/bestuurlijke sensitiviteit.

Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
We zijn op zoek naar een nieuw lid voor de RvT met herkenbare en erkende deskundigheid op het gebied van financiën (accountancy), bedrijfsvoering en (zo mogelijk) ICT; in een maatschappelijke organisatie die publiek is gefinancierd, dan wel de publieke zaak en het algemeen belang (mede) dienstbaar is. Een lid voor de RvT die goed op de hoogte is van de verschillende vormen van financiering binnen het sociaal domein en de gevolgen daarvan voor de bedrijfsvoering. Je beschikt over bestuurlijke kwaliteiten; neemt deel aan de auditcommissie, voert afstemmingsoverleg met de businesscontroller en externe accountant. Als persoon ben je een strategisch georiënteerde gesprekspartner, een teamspeler die de dialoog zoekt en sterk gericht is op samenwerking en samenhang, op verbinding van verschillende belangen. We komen graag in contact met kandidaten die op strategisch niveau in de raad van toezicht een bijdrage kunnen leveren op het gebied van organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering. Je bent aantoonbaar in staat om strategische veranderingen op het juiste niveau te beschouwen; de risico’s en kansen af te wegen en de bestuurder hierover te bevragen en te adviseren. Voor deze rol zoeken we iemand die actief is in haar of zijn loopbaan. Kennis van en ervaring met de gedragsregels voor accountants is een pré. 

Het type mens is net zo belangrijk als de specifieke competenties en ervaring. Beide nieuwe leden moeten nieuwsgierig zijn, verandering omarmen, ondernemerschap inbrengen, discussie niet uit de weg gaan en acteren vanuit vertrouwen. Leden die kritisch zijn én een positieve grondhouding hebben. Uiteraard hebben beiden aantoonbare interesse in een maatschappelijke organisatie. Bij de aanstelling van de 2 nieuwe leden, is het wenselijk dat tenminste één van de nieuwe leden het werkgebied en de sociale sector goed kent, daarnaast is Participe gericht op een veelzijdige, evenwichtige samenstelling van de raad naar achtergrond en expertise, netwerken en ervaring. Uiteraard geldt voor deze toezichthouders dat zij affiniteit hebben met de organisatie en hart hebben voor de sector. Het is relevant om volledig ongebonden en onafhankelijk te zijn. Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling.

Aanbod en procedure

De leden van de RvT ontvangen een vergoeding passend in de sector.
De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 26 september 2020. De intakegesprekken bij Bosman & Vos worden gevoerd –eventueel digitaal- tussen 30 september en 15 oktober. De gesprekken bij Participe in Alphen aan den Rijn vinden plaats in week 44 en 45 (tussen 26 oktober en 6 november).
De procedure wordt begeleid door Crista Vonkeman, Partner bij Bosman & Vos; 06116 478 98.
Wij lezen graag waarom je deze nevenfunctie wilt vervullen.
Je cv met motivatie zien we graag via onze website.


Deel deze pagina in uw netwerk