ingrid

Voorzitter Raad van Toezicht Reos Leiden

Sluitingstermijn

Organisatie

Reos is een adviespartner met de maatschappelijke opdracht om de eerstelijnszorg voor inwoners in dewijk te versterken. Reos is gespecialiseerd in innovatie- en samenwerkingsvraagstukken. Reos werkt samen met zorgorganisaties, de zorgverzekeraar, gemeenten en welzijn aan een gezondere regio met de juiste zorg op de juiste plek. Ze zorgt voor samenhang van goede initiatieven, voor inspiratie en prikkels om te vernieuwen en biedt ondersteuning en advies van strategie tot implementatie.

Met een team van 18 professionals adviseert, verbindt en inspireert Reos professionals en organisaties in de eerste lijn, het zorg- en het sociaal domein in de regio’s Haarlemmermeer, Amstelland, Zuid-Holland Noord en Midden-Holland. Dat doet ze met brede kennis, veel ervaring, een sterk netwerk, vanuit verschillende rollen, met grote betrokkenheid, onafhankelijk en met landelijke kennisdeling dankzij het ROS-netwerk. Reos onderscheidt zich als een maatschappelijk adviesbureau zonder winstoogmerk en deze thema’s vormen de inspiratie en spelen door alle projecten heen: Juiste Zorg op de Juiste Plek, Positieve Gezondheid, waarde gedreven zorg, informatisering en digitalisering en de zorgvrager als verbeterpartner.

Reos heeft de ambitie om, samen met haar netwerkpartners, de impact van haar werk te vergroten. Hiervoor is het versterken van domein overstijgend samenwerken en  het professioneel blijven groeien van de organisatie en adviseurs nodig. De uitdagingen voor de lange termijn liggen daarmee op de positie die Reos inneemt: hoe ze zich verhoudt tot de stakeholders, hoe de dienstverlening vernieuwd kan worden en het netwerk kan worden uitgebreid. Het vraagstuk is hoe een klein maatschappelijk adviesbureau als Reos met impact en als netwerkorganisatie een bijdrage kan blijven leveren aan de grote maatschappelijke en zorgvraagstukken van deze tijd, in de regio’s waar Reos voor werkt.

De omzet van Reos bedraagt ruim € 1,6 miljoen. Reos wordt aangestuurd door een directeur-bestuurder die rapporteert aan de RvT die 3 leden telt. De voorzitter verlaat conform het rooster van aftreden medio 2022 de RvT. We zoeken goede kandidaten die voorzitter van de RvT van Reos willen worden.

De Raad van Toezicht

De RvT is het orgaan dat op maatschappelijk verantwoorde wijze en in lijn met recente governance ontwikkelingen toezicht houdt op en werkgever is van de bestuurder. Tevens toetst ze de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurder. Ze fungeert als klankbord voor de bestuurder en keurt besluiten van de bestuurder goed (bv. belangrijke strategische, organisatie- en investeringsbeslissingen). De raad vervult in- en extern een ambassadeursrol, uiteraard alles conform de vastgelegde statuten en de Governancecode Zorg. De onderwerpen waarop de raad toezicht houdt zijn onder andere:
- ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie;
- kwaliteit van dienstverlening;
- de organisatie en haar prestaties;
- het werkklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg;
- het functioneren van de bestuurder;
- belangrijke externe ontwikkelingen;
- het relatiepatroon met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
- de statutair voorgeschreven taken.
De raad komt minimaal 6 keer per jaar bij elkaar. Het is de kunst van een goede raad om te schakelen tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en toegankelijk zijn. In een goed samengestelde raad zijn de leden complementair, zowel op inhoud als stijl; ze benaderen elkaar op positief kritische wijze en leveren graag een collectieve bijdrage.

Als voorzitter van de Raad van Toezicht ben je de schakel naar de bestuurder en weet je beiden op de juiste wijze te verbinden. Je bereidt, in overleg met de bestuurder, de agenda voor de raadsvergaderingen voor en bent verantwoordelijk voor een jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de raad. Je vult met natuurlijk gezag en overwicht het voorzitterschap in en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de komende discussies over (onder andere) de strategische keuzes rond de positie van Reos.

Het profiel

Je bent een ervaren bestuurder of manager van een grote organisatie en je hebt veel ervaring in een context waar stakeholdermanagement relevant is. Je hebt kennis van de 1e lijn, óf het sociaal domein, óf andere sectoren in de zorg en je kijkt en denkt domein-overstijgend. Je hebt ervaring met netwerkorganisaties. Je hebt een visie op de maatschappelijke ontwikkelingen en veel affiniteit met de uitdagingen waar Reos voor staat. Je begrijpt de complexiteit van het realiseren van vernieuwingen terwijl het huidige systeem nog bestaat. Je bent een ervaren toezichthouder maar je hoeft nog geen voorzitter geweest te zijn. Je bent actief in je loopbaan en staat met beide benen in de maatschappij. Je hebt strategisch inzicht, je behoudt het overzicht en je voert de regie. Je bent sterk gericht op de relatie. Je bent krachtig, duidelijk, verbindend en ontspannen. Je vervult met gemak de rol van sparring partner en kritische vriend.

De voorzitter dient uiteraard over de algemene competenties van toezichthouders te beschikken:

  • betrokkenheid met de zorg en het sociaal domein in het algemeen en eerstelijnszorg in het bijzonder;
  • affiniteit met de doelstelling van Reos;
  • algemene bestuurlijke kwaliteiten;
  • een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
  • het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
  • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
  • in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;
  • verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
  • een brede maatschappelijke oriëntatie;
  • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Reos stellen.

Uiteraard geldt voor deze toezichthouder dat hij affiniteit heeft met de organisatie en hart voor de sector. Het is relevant om volledig ongebonden en onafhankelijk te zijn. Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling. Het is noodzakelijk dat de nieuwe voorzitter voldoende tijd heeft om deze nevenfunctie goed in te vullen en dat hij bereid is om zijn relevante netwerk ter beschikking te stellen.

Aanbod en procedure

De voorzitter van de RvT ontvangt een vergoeding van € 7.000,= per jaar. De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 1 oktober. De (virtuele) intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats in de week van 11 oktober. De gesprekken bij Reos vinden op 4 november plaats. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp. Informatie kun je bij haar inwinnen (t/m 20 augustus en vanaf 13 september op 070-3072980). Wij lezen graag terug waarom je deze nevenfunctie wilt vervullen. Je cv met motivatie zien we graag via onze website.

Reageer op deze vacature