select nicoline francine ingrid

Bestuurder (fulltime) De Sociale Maatschap - Amsterdam

Sluitingstermijn

Organisatie

Ik zie jou, Ik sta naast jou en Samen maken wij het verschil!

Dit zijn de kernwaarden van De Sociale Maatschap. Wij vinden dat iedereen er toe doet en recht heeft op kwaliteit van leven. Iedereen heeft iets anders nodig. Het is onze missie om isolement te doorbreken en mensen te ondersteunen om zo (samen) zelfredzaam als mogelijk te zijn, uitgaande van hun eigen kracht, talenten, sociale omgeving en met respect voor ieders eigenheid. Het sociale ecosysteem van de mens staat centraal en onze professionals, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers van De Sociale Maatschap bieden en organiseren ondersteuning daaraan op maat voor mensen die problemen ondervinden door een sociaaleconomische achterstand, fysieke of geestelijke beperking. Wij werken daartoe samen met anderen en vervullen een voortrekkersrol om beleid en voorzieningen te laten aansluiten bij de bestaande en toekomstige vraag.

Wij werken in grote delen van Amsterdam: wij leveren buurtteamondersteuning met inbegrip van sociaal raadsliedenwerk, (jongeren)schuldhulpverlening (inclusief vroegsignalering) en ondersteunen de sociale basis. Wij werken in opdracht van de gemeente Amsterdam en stadsdelen (Noord en Zuid). Onze professionals, ervaringsdeskundigen, stagiaires en vrijwilligers  met diverse achtergronden werken samen in integrale teams zodat voldoende expertise aanwezig is om op een laagdrempelige en onafhankelijke manier een breed aanbod te kunnen bieden. Samenwerking met en versterking van de sociale basis is daarbij een cruciale succesfactor en is onlosmakelijk verbonden met de opdracht. Vanuit stichting Florijn Civiel Bewind vindt bewindvoering plaats. Het merendeel betreft schuldenbewind, waarbij sprake is van ingewikkelde schuldenproblematiek.

Diverse ontwikkelingen - zoals digitalisering - maken het leven voor de mensen die de ontwikkelingen niet kunnen bijhouden of een smalle beurs hebben, niet makkelijker. Onze participatiemaatschappij gaat steeds meer uit van zelf- en samenredzaamheid en van de aanwezigheid van een eigen netwerk of vangnet. Er vindt een verschuiving plaats van tweede naar de eerstelijnszorg en basisvoorzieningen, waardoor eerstelijns hulpverleners en de sociale basis te maken krijgen met cliënten met meer complexe uitdagingen. Dit maakt ons werk ingewikkeld en tegelijkertijd uitdagend en betekeningsvol. Voor het werkgebied (Amsterdam Noord en Amsterdam Zuid) spelen daarbij nog specifiek de grootstedelijke complexiteit en diversiteit. Wij willen voor de Amsterdammers en onze overige cliënten de dienstverlening - met een centrale rol voor de buurtteams - op innovatieve, inclusieve en eigen wijze optimaal laten aansluiten op de huidige en toekomstige maatschappelijke uitdagingen.

De Sociale Maatschap is de koepelstichting voor de stichtingen Buurtteam Amsterdam Noord, Buurtteam Amsterdam Zuid, Doras (sociale basis in Noord), PuurZuid (sociale basis in Zuid)  en Florijn Civiel Bewind. Florijn Civiel Bewind is ook buiten Amsterdam actief. Sinds 1 april 2021 zijn er verspreid over geheel  Amsterdam buurtteams. Alle Amsterdammers kunnen bij een buurtteam terecht met vragen op het gebied van zorg, wonen, gezondheid, werk, geld, ontmoeten en veiligheid. De Sociale Maatschap organiseert de buurtteams in Amsterdam Noord en Zuid.
Bij De Sociale Maatschap zijn ruim 400 medewerkers en bijna 400 vrijwilligers actief en de omzet bedraagt
€ 23,6 miljoen. Meer informatie is te vinden op www.desocialemaatschap.nl.

De huidige directeur-bestuurder van de Sociale Maatschap stopt aan het einde van dit jaar. Voor deze mooie, ondernemende en vooruitstrevende welzijnsorganisatie zoeken wij een nieuwe bestuurder die het stokje van haar kan overnemen. 

De Functie

Dit is een prachtige functie in een organisatie die een centrale plek inneemt in het sociale domein van Amsterdam. Een gezonde en vooruitstrevende organisatie met gepassioneerde, hard werkende mensen (professionals, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers) en ruimte voor innovatie en experimenten. Een organisatie met veel ambitie, drive en potentie. Als je echt waarde wil toevoegen aan het leven van de Amsterdammer en gelooft in het doel waar de organisatie voor staat, kun je hier het verschil maken.

De bestuurder geeft – als eenhoofdig bestuur - leiding aan de stichting De Sociale Maatschap en de stichtingen die deel uitmaken van deze koepelorganisatie: Buurtteam Amsterdam Noord, Buurtteam Amsterdam Zuid, Doras, PuurZuid en Florijn Civiel Bewind. Met de stelselwijziging in het sociaal domein van Amsterdam heeft de bestuurder de opdracht om samen met de gemeente Amsterdam te bouwen aan zelfstandige en integrale buurtteams die een breed pakket aan diensten bieden zodat de Amsterdammers die dat nodig hebben meer zelfregie, zelfredzaamheid, activerende ondersteuning en participatie ondervinden. De Sociale Maatschap wil blijvend en daadwerkelijk een bijdrage leven aan de burgers van Amsterdam. Om dat te realiseren is de nieuwe bestuurder de komende jaren verantwoordelijk voor deze uitdagingen:

Je speelt een grote rol in het samen verder ontwikkelen van de meerjaren strategie; anticipeert op relevante maatschappelijke ontwikkelingen en vertaalt die naar toekomstplannen voor de organisatie.

Je zorgt ervoor, dat vervolgopdrachten gegund worden (Noord en Zuid): de sociale basis (2024) en de buurtteams (2026). Je verstevigt de sociale basis die nodig is voor de kwetsbare burgers en draagt de visie waarom de sociale basis samen met de buurtteams zo belangrijk zijn, in- en extern uit. Je zet de ervaringsdeskundigheid van de Amsterdammer in, en neemt hun perspectief mee in beleidsplannen.

Je onderzoekt, met behoud van de kwaliteit van de dienstverlening, of er – op inhoud of in de regio - groeimogelijkheden zijn om de positie verder te verstevigen en het financiële draagvlak te verbreden.

Je zet nieuwe samenwerkingsverbanden op die van strategische meerwaarde zijn, je bent hierin de kartrekker en het boegbeeld. Je neemt in het netwerk een stevige positie in en vertegenwoordigt De Sociale Maatschap aan de relevante externe tafels: bij de wethouder en ambtenaren, de stadsdelen, bij de collega buurtteam organisaties, bij de samenwerkingspartners en waar relevant ook regionaal en landelijk.

Je richt de organisatie zo in dat de ambities gerealiseerd kunnen worden; je creëert een setting waarbinnen de MT leden en anderen eigenaarschap nemen en zij optimaal worden gefaciliteerd om bij dragen aan de doelen die De Sociale Maatschap zich gesteld heeft. Je verzamelt goede mensen om je heen, je behoudt ze en laat ze groeien. Je zorgt ervoor dat De Sociale Maatschap een stabiele financieel gezonde organisatie blijft waar mensen graag willen werken. Je neemt de OR tijdig en proactief mee in de toekomstplannen en de gevolgen daarvan voor de medewerkers.

Je stuurt direct drie managers buurtteams, een manager Florijn Civiel Bewind, een manager bedrijfsvoering, de bestuurssecretaris, de controller, de programmaleider leren en ontwikkelen, data specialist, privacy officer en de security officer aan en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. 

Het Profiel

Ben jij een maatschappelijk geëngageerde bestuurder met hart voor het sociale domein, en die in staat is out-of-the-box te denken? Wil je het verschil maken door mede de politieke agenda te bepalen? Ben je een voorloper en kun je door sociaal ondernemerschap de juiste mensen aan De Sociale Maatschap binden? Dan zijn wij op zoek naar jou!

De ideale kandidaat is in staat de transitie en transformatie van zorgdomein naar buurtteams en sociale basis verder vorm te geven en door te ontwikkelen. Zo ook voor bewindvoering. Je bent een boegbeeld voor de organisatie en toont coachend, inspirerend en verbindend leiderschap. Van nature ben je een gedreven en ambitieuze aanjager. Je hebt een groot hart voor de doelgroep, passie voor het veld, toont lef en vindt het leuk om buiten de lijntjes te kleuren. Je bent open, je durft je kwetsbaar op te stellen en om hulp te vragen als dat nodig is.

Je bent een leider die echt delegeert, die de ruimte biedt aan MT leden en anderen binnen de organisatie om stevig positie te nemen, die gelooft in de kracht van bottom-up en focust op samenwerking. Je stimuleert professionals om het maximale uit zichzelf te halen en hebt aandacht voor continue ontwikkeling. Je durft, met behoud van het mooie dat er is, de trendsetter te zijn in het sociaal domein in Amsterdam. Je bent een stevige gesprekspartner voor de gemeente en de samenwerkingspartners. Je bent nieuwsgierig, luistert goed en je bent in staat om je oordeel uit stellen.

Je snapt wat deze positie in het sociaal domein betekent, hebt kennis van ketenzorg en ervaring met samenwerkingspartners. Je weet als sociaal ondernemer de vertaalslag te maken van de leefwereld van mensen naar de eigen organisatie. Je stuurt op voortdurende professionalisering en innovatie
op alle niveaus in de organisatie. Je hebt een visie op maatschappelijke ontwikkelingen, bent in staat om deze te vertalen naar gevolgen voor De Sociale Maatschap en je draagt deze inspirerend uit. Je bent binnen en buiten de organisatie zichtbaar en je maakt deel uit van het maatschappelijk debat.

Je hebt academisch werk- en denkniveau. Je hebt eerder een organisatie in het publieke domein (sociaal domein, zorg, onderwijs, cultuur, sport) aangestuurd en je weet hoe het is om te werken met en voor gemeenten.

Je herkent je in deze competenties:
Verbindend
Strategisch inzicht
Visionair
Analytisch
Sociaal ondernemerschap
Innovatief
Volhardend  
Politiek bestuurlijke sensitiviteit

Aanbod en procedure

Het brutoloon is afhankelijk van ervaring en competenties en bedraagt € 96.000 - € 128.000 bruto per jaar. Je kunt t/m 5 september 2023 op de functie reageren (middels Word documenten) via onze website. De virtuele intakegesprekken vinden plaats in de week van 11 september. De gespreksrondes bij De Sociale Maatschap vinden plaats in de week van 25 september en de week van 2 en 9 oktober. Een (case) assessment is onderdeel van deze procedure en vindt plaats in de week van 16 oktober. Je moet een VOG kunnen overleggen. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp van Bosman & Vos. Informatie is vanaf 14 augustus bij haar verkrijgbaar (06 - 51310950).


Deel deze pagina in uw netwerk