ingrid
 • Lid Raad van Toezicht Profiel financiën Maaswaarden Ouderenzorg - Altena

Lid Raad van Toezicht Profiel financiën Maaswaarden Ouderenzorg - Altena

Sluitingstermijn

Organisatie

Maaswaarden ouderenzorg biedt verblijf met behandeling, verpleging en verzorging, thuiszorg, hulp bij het huishouden, ondersteunende begeleiding en dagbesteding in de gemeente Altena en de gemeente Heusden. Ze leveren zorg op maat, hebben respect voor andere religieuze achtergronden en culturen en ondersteunen bewoner/cliënt om zo lang mogelijk eigen regie te behouden. Dat doen ze met ruim 400 professionele medewerkers en meer dan 250 vrijwillige collega’s. De omzet bedraagt € 16 miljoen.

De missie dat ieder mens een betekenisvol leven verdient, een plek heeft in de maatschappij en een eigen netwerk heeft om op terug te vallen, blijft de komende jaren leidend. De professionals en vrijwilligers van Maaswaarden zijn er voor bewoners en cliënten en zij zijn er voor de familie, naasten en hun netwerk. Ze kijken naar de kwaliteit van leven en wat de cliënt zelf kan. Samen met de vrijwillige collega’s zorgen ze ervoor dat cliënten en bewoners zo zelfstandig mogelijk kunnen leven. Dit kan alleen door maatwerk te leveren, door oog te hebben voor de ander, zorg te bieden met het hart, dichtbij en kleinschalig te blijven, een open, transparante en toegankelijke organisatie te zijn en verbonden te blijven met de samenleving.

De kernwaarden Liefdevol, Respectvol en Waardevol worden vanuit volle overtuiging gehanteerd. De komende jaren zetten ze in op verdergaande digitalisering, inzet van zorgtechnologie in de dagelijkse zorg en samenwerking rondom het thema informele zorg. Maaswaarden zet telkens weer een stap voorwaarts. Innovatief en vernieuwend, passend bij de huidige landelijke ontwikkelingen én Maaswaarden ouderenzorg. Duurzaam en vitaal voor de (vrijwillige) collega’s en cliënten. Waarbij stabiliteit en continuïteit gewaarborgd is. Het werkgebied breidt zich langzaam maar gestaag uit van de gemeente Altena naar de gemeente Altena en de gemeente Heusden. De wens van Maaswaarden ouderenzorg is om dit gehele gebied te kunnen bedienen. Zowel op het gebied van thuiszorg en WMO als intramurale zorg.

Maaswaarden wil een kleine, krachtige en warme zorgorganisatie zijn. Daar is de strategische koers uit het ondernemingsplan 2023-2027 op gebaseerd. De komende jaren richt Maaswaarden zich op de thema’s leefplezier, leren/ontwikkelen en vernieuwen, bestaansrecht en groei, leiderschap. Meer informatie is te vinden op www.maaswaarden.nl.
 
Maaswaarden wordt aangestuurd door een éénhoofdige Raad van Bestuur die rapporteert aan de Raad van Toezicht die 5 leden telt. Het rooster van aftreden voorziet in het vertrek van één van de leden en we zoeken daarom een nieuw lid. De nieuwe toezichthouder wordt lid van de auditcommissie. 

Raad van Toezicht

De RvT is het orgaan dat conform de Governancecode Zorg en het kader Goed Bestuur van de NZa en de IGZ toezicht houdt op en werkgever is van de bestuurder. Ook toetst hij de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurder. Hij fungeert voor haar als klankbord en keurt, daar de statuten dat voorschrijven, de besluiten goed. De raad vervult in- en extern een ambassadeursrol, waarbij de RvT optreedt als belangenbehartiger en verantwoording aflegt aan de buitenwereld. Het is de kunst van een goede raad om te schakelen en balanceren tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en toegankelijk zijn. De onderwerpen waarop de raad toezicht houdt zijn onder andere:

 • De kwaliteit van leven van de cliënt door het scheppen van een goed woon- en leefklimaat
 • Financiële positie en bedrijfsvoering
 • Ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie
 • De organisatie en haar prestaties
 • De kwaliteit van zorg
 • Het werkklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg
 • Het functioneren van de bestuurder
 • Belangrijke externe ontwikkelingen
 • De relatie met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie

Deze raad kenmerkt zich door haar diverse samenstelling, zichtbaarheid, professionele invulling van de adviesrol en positie van sparringpartner, voldoende dynamiek, grote rolvastheid, een consciëntieuze houding en ruime beschikbaarheid. De vergaderingen worden grondig voorbereid en pragmatisch gevoerd. De Raad van Toezicht heeft haar zaken goed op orde, de onderlinge samenwerking gaat prima en de leden gaan respectvol met elkaar om. Ze wil zich graag verder ontwikkelen en professionaliseren. De RvT heeft de ambitie om meer waarde gedreven toezicht te houden, de aanwezige kennis en netwerken nog proactiever in te zetten en continu scherp te blijven op de strategische bijdrage die ze leveren. 

Het Profiel

We komen graag in contact met kandidaten die financiële deskundigheid en ervaring in het brede maatschappelijke domein (woningcorporaties, jeugdzorg, ggz, onderwijs, welzijn etc.) inbrengen. Ervaring als toezichthouder is zeker welkom. Als je die niet hebt heb je dicht tegen een Raad van Toezicht geopereerd en heb je een helder beeld van deze positie. Uiteraard kijk je als toezichthouder eerst integraal en breng je daarna je expertise in. Je brengt op je vakgebied senioriteit in en je bent nu bv. werkzaam als financieel directeur of concern controller. Je bent procesmatig sterk en in staat om structuur aan te brengen. Je hebt een onderzoekende geest, ziet de details en verliest de hoofdlijnen niet uit het oog. Je hebt gevoel bij waarde gedreven toezicht en je kunt meedenken over thema’s als samenwerking en governance. Je bent actief in je loopbaan en je past bij een organisatie van deze omvang. Je begrijpt wat Maaswaarden voor de regio betekent en welke eigenheid dit gebied typeert.

Het type kandidaat dat deze raad aanvult is iemand die met behoud van de relatie ook de lastige thema’s bespreekbaar maakt, die op diplomatieke wijze ook de waarschuwingen deelt en het lef heeft om zich uit te spreken. Een scenariodenker die kansen en uitdagen ziet past het beste. Iemand die graag vooruit kijkt en een ondernemende geest heeft. Je bent een teamspeler en je hebt humor.

Het nieuwe lid dient uiteraard over de algemene competenties van toezichthouders te beschikken:

 • Affiniteit met de doelstelling, missie en kernwaarden van Maaswaarden.
 • Betrokkenheid met de (ouderen)zorg en met brede maatschappelijke ontwikkelingen.
 • Een visie en handelen waarin de kwaliteit van de zorg en dienstverlening aan de cliënt voorop staat.
 • Aantoonbare toezichthoudende kwaliteiten.
 • Een juiste balans tussen betrokkenheid en afstand.
 • Het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen.
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen.
 • In staat zijn om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen.
 • Verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Maaswaarden stellen.

Het is relevant om volledig ongebonden en onafhankelijk te zijn. Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling. 

Aanbod en procedure

De vergoeding voor deze nevenfunctie is conform de Wet Normering Topinkomen (Maaswaarden is ingedeeld in klasse III van de WNT) en de adviesregeling NVTZ. De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 17 november. Wij checken de namenlijst van kandidaten die hebben gereageerd bij de RvT en de bestuurder. De virtuele intakegesprekken bij ons bureau vinden plaats in de week van 27 november. De eerste gesprekken bij Maaswaarden worden aan het einde van de week van 4 december of het begin van de week van 11 december gevoerd. Een gesprek met de bestuurder, OR en CR maakt onderdeel uit van het proces en wordt gepland aan het einde van de week van 11 december of in de week van 18 december. De procedure wordt begeleid door Ingrid Venekamp. Je cv met motivatie ontvangen we graag via onze website.


Deel deze pagina in uw netwerk