select nicoline francine ingrid

Voorzitters en leden raad van toezicht (landelijk)

Organisatie

Wij zijn voor onze relaties steeds op zoek naar goede toezichthouders (voorzitters en leden). Wij werken voor organisaties in het sociaal domein: de zorg (ouderenzorg, ziekenhuizen, GGZ, jeugdzorg, gehandicaptenzorg, GGD-en, thuiszorg), welzijn, goede doelen, NGO’s en lokale overheden.
 
Dit is een algemene beschrijving en dus geen specifieke nevenfunctie.

Raad van Toezicht

De RvT is het orgaan dat op maatschappelijk verantwoorde wijze toezicht houdt op en werkgever is van de bestuurder. Tevens toetst ze de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurder. Ze fungeert als klankbord voor de bestuurder en keurt besluiten van de bestuurder goed (bv. belangrijke strategische, organisatie- en investeringsbeslissingen). Uiteraard alles conform de vastgelegde statuten en de code van good governance. Het is de kunst van een goede raad om te schakelen tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en toegankelijk zijn.


De onderwerpen waarop de raad toezicht houdt zijn onder andere:


 • ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie;
 • kwaliteit en veiligheid;
 • de organisatie en haar prestaties;
 • het werkklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg;
 • het functioneren van de bestuurder;
 • belangrijke externe ontwikkelingen;
 • het relatiepatroon met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
 • de statutair voorgeschreven taken.

Bij een goede raad zijn de leden complementair, zowel op inhoud als stijl; ze benaderen elkaar op positief kritische wijze en leveren graag een collectieve bijdrage.


De rol van de voorzitter

Naast bovengenoemde verantwoordelijkheden is de voorzitter van de Raad van Toezicht de schakel naar de bestuurder. U geeft inhoud aan de werkgeversrol richting de bestuurder. U bereidt, in overleg met de bestuurder, de agenda voor de raadsvergaderingen voor, bent verantwoordelijk voor een jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de raad en voor het voeren van een jaarlijks functioneringsgesprek met de bestuurder.

Het Profiel

Het profiel van toezichthouders
Per nevenfunctie zal het profiel verschillen. Bij een goed samengestelde Raad van Toezicht kijken we naar de juiste balans tussen man/vrouw, leeftijd, ervaring, achtergrond, kennis, netwerk, regionale binding en persoonlijke stijl. Zo kun je een complementaire Raad van Toezicht formeren.
 
Alle leden dienen over de algemene competenties van toezichthouders te beschikken:

 • betrokkenheid met het maatschappelijk middenveld in het algemeen;
 • affiniteit met de doelstelling van de organisatie;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten;
 • een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;
 • verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • een brede maatschappelijke oriëntatie;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie stellen.

Uiteraard geldt voor deze toezichthouder dat hij/zij affiniteit heeft met de organisatie en hart voor de sector. Het is relevant om volledig ongebonden en onafhankelijk te zijn. Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling.

Aanbod en procedure

De bezoldiging van toezichthouders is voorbehouden aan de organisatie. Gemiddeld genomen volgen organisaties in het sociaal domein nog het advies om een voorzitter 7,5% en een lid 5% van het jaar salaris van de bestuurder te vergoeden.
Als u interesse heeft in een rol als voorzitter of lid van een Raad van Toezicht in het sociaal domein, dan zien we uw open inschrijving graag tegemoet. We gaan dan graag persoonlijk met u in gesprek zodra we werven voor een concreet passende nevenfunctie.

Reageer op deze vacature