Hekon
Hekon Pasman

Maatschappelijke ondersteuning en participatie

Zorg en welzijn krijgen te maken met een nieuwe regeling op basis waarvan de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de maatschappelijke ondersteuning van hun ingezetenen. De nieuwe Wmo is een deel van de nadere uitwerking van de maatregelen die in het regeerakkoord zijn opgenomen met betrekking tot de hervorming van de langdurige zorg.

Pim Lameris

De 4 D’s (1)

Onder deze titel gaan wij in deze en komende nieuwsbrieven in op één van de omvangrijkste operaties uit de sociale beleidshistorie. D staat hier voor decentralisatie, hoewel de vierde maatregel formeel geen decentralisatie is.

Het betreft de volgende ontwikkelingen:

  • De functies begeleiding, kortdurend verblijf en vervoer worden vanuit de AWBZ overgeheveld naar de gemeenten (Wmo).
  • Gemeenten worden financieel en uitvoeringstechnisch verantwoordelijk voor de uitvoering van alle jeugdzorg die nu onder het rijk, de provincies, de gemeenten, de AWBZ en de ZVW valt. 
  • De regelingen voor de onderkant van de arbeidsmarkt (Wwb, Wsw, Wajong) worden op de schop genomen en voor de doelgroep met een moeilijke positie op de arbeidsmarkt samengebracht in de Wet werken naar vermogen.
  • Het speciaal onderwijs krijgt in de Wet passend onderwijs een andere positie in het onderwijsbestel met als doel om het speciaal onderwijs betaalbaar en de instroom beheersbaar te houden.

Watze Hepkema

Verhuizing

We laten u hierbij weten, dat Bosman & Vos is verhuisd. We konden een lange periode genieten van de prachtige Oranjerie.In verband met de verkoop van het pand vervalt het…

Pim Lameris

Zorg en opvang in de voorschoolse situatie

Het regeerakkoord van het huidige kabinet geeft aan hoe belangrijk de overheid het tegengaan van taalachterstanden bij jonge kinderen vindt.

Voornemens uit het akkoord:

  • Kinderen met grote taalachterstand gaan met drang en dwang deelnemen aan vroeg- en voorschoolse educatie (VVE).
  • Ouders worden financieel aanspreekbaar op de taalontwikkeling van kinderen.

Bosman & Vos heeft de afgelopen jaren een aantal gemeenten geadviseerd hoe het voorschools aanbod zo kan worden ingericht dat de sluitende aanpak kan worden gegarandeerd, waarbij de gemeentebegroting niet extra belast wordt en bezuinigingen mogelijk zijn.

Wat we schrijven …

Versterking team Werving & Selectie

Met veel plezier kondigen we aan dat Aruna Radjkoemar op 1 september onderdeel is geworden van Bosman & Vos.